Gmina Ostrówek  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminy Ostrówek.

 

Data publikacji strony internetowej: [ 2012-01-12 ].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-08-01 ].

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  • Zamieszczone na stronie informacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
  • Zamieszczone na stronie informacje w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny.
  • Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.

 

Wyłączenia:

        Strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 25.09.2020 r.]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Załęcki, e-mail:ug_ostrowek@interia.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 43 841 50 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,  powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

1.     Budynek główny Urzędu Gminy Ostrówek : dzwonek przy drzwiach, podjazd dla niepełnosprawnych, można wjechać wózkiem na parter budynku. Pracownicy pomogą załatwić sprawę na korytarzu dolnym.

 

2.     Minimalna szerokość korytarzy wynosi 120cm, brak wind oraz pochylni. Przejście na piętro możliwe jedynie po schodach.

 

3.     W budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Pomoc osobom potrzebującym udzielana jest przez pracownika urzędu.

 

4.     Przed budynkiem Urzędu Gminy Ostrówek  jest oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, miejsca parkingowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie głównego wejścia.

 

5.     Istnieje możliwość wstępu do budynku urzędu z psem asystującym.

 

6.     Na miejscu nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

 

 Aplikacje mobilne

 

Gmina Ostrówek  nie dostarcza aplikacji mobilnych.

 

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-12-22 10:24:51 | Data modyfikacji: 2023-01-31 15:09:07.
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA
DOSTĘPNOŚCI
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2021-01-14 09:14:27.
koordynator zespołu do spraw dostępności
 informacja

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2021-01-14 10:50:38.
Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu
publicznego
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2021-03-30 13:29:14.
WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚĆI
ARCHITEKTONICZNEJ I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ
 wniosek

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2022-03-30 09:39:05.
Data wprowadzenia: 2022-03-30 09:39:05
Autor: Małgorzata Stępień
Opublikowane przez: Admin PBIP