Zasady udostępniania informacji publicznej, która nie została

zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

1.Każdy obywatel ma prawo dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania przez Gminę zadań publicznych.
2. Udostępnianie dokumentów, o których mowa w ust. l następuje w siedzibie i godzinach pracy Urzędu i polega na umożliwieniu ich przeglądania, zapoznania się z nimi, sporządzania z nich notatek i odpisów.
3. Prawo o którym mowa w ust. l podlega jedynie ograniczeniu wynikającemu z:
1) przepisów o ochronie informacji niejawnych,
2) przepisów o tajemnicy skarbowej,
3) przepisów o ochronie danych osobowych,
4) innych przepisów chroniących dobro obywatela lub instytucji.
4. Jeżeli nie jest możliwe udostępnianie dokumentów w całości z przyczyn wymienionych w pkt. 3, zainteresowanemu udostępnia się pozostałą część dokumentów, bądź dokumentu.
5. Informacji i dostępu do dokumentów zainteresowanemu udziela się na jego wniosek złożony w formie ustnej lub pisemnej
6. Wnioski o udostępnienie dokumentów przyjmuje stanowisko do spraw samorządu i rejestruje w repertorium wniosków o udostępnienie dokumentów
7. Jeżeli wniosek dotyczy dokumentów znajdujących się na innym stanowisku pracy, stanowisko pracy ds. samorządu po zarejestrowaniu wniosku, kieruje zainteresowanego na odpowiednie stanowisko.
8. Wnioski należy załatwiać bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
9. Termin załatwienia wniosku wymagającego postępowania wyjaśniającego może ulec przedłużeniu. O przyczynie nie załatwienia wniosku w terminie, o którym mowa w pkt. 1, należy powiadomić wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia.
10. Dokumenty mogą być udostępnione do wglądu w obecności pracownika, który wydał dokument (dokumenty). W przypadku, gdy przeglądanie dokumentów wymaga dłuższego okresu czasu ( powyżej 1 godz.), pracownik wydaje dokumenty za pokwitowaniem i przy odbiorze szczegółowo sprawdza zgodność wydanych dokumentów z otrzymanymi.
11. Odmowa udostępniania dokumentów w całości lub w części następuje w formie decyzji.

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2011-12-09 11:32:31.
Data wprowadzenia: 2011-12-09 11:32:31
Opublikowane przez: Admin PBIP