PRZEDMIOT PETYCJI
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

NADAWCA PETYCJI
Petycje mogą składać: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną lub grupa tych podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

ADRESAT PETYCJI
Petycje można skierować do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Petycja powinna być adresowana do podmiotu mającego kompetencje w przedstawianej sprawie. Jeśli adresat ich nie ma, musi ją przesłać do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

SPOSOBY WNIESIENIA PETYCJI
Osobiście:
Sekretariat Urzędu Gminy w Ostrówku
Pocztą:
Urząd Gminy w Ostrówku
Ostrówek 115
98-311 Ostrówek
Drogą elektroniczną:
e-mail: ug_ostrowek@interia.pl
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /h2046yolvf/skrytka


Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
• oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
• wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
• adresata petycji,
• wskazanie przedmiotu petycji.


Petycja musi być podpisana:
• składaną listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,
• składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

ROZPATRYWANIE PETYCJI
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji - listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.
Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.
Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.
Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Składanie petycji reguluje:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195)


OPŁATY
Brak.
Wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2016-06-13 10:28:20.
Informacja w sprawie rozpatrywania i zalatwiania
petycji - 2016r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2017-03-20 11:52:07.
Informacja w sprawie rozpatrywania i zalatwiania
petycji - 2017r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2018-04-26 10:34:54.
Informacja w sprawie rozpatrywania i zalatwiania
petycji - 2018r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2019-04-25 10:15:42.
Informacja w sprawie rozpatrywania i zalatwiania
petycji - 2019r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2020-04-09 10:40:07 | Data modyfikacji: 2020-04-09 10:45:25.
Informacja w sprawie rozpatrywania i zalatwiania
petycji - 2020r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2021-01-22 13:30:39.
Informacja w sprawie rozpatrywania i zalatwiania
petycji - 2021r.
 treść

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2022-06-27 12:12:39.

Zobacz:
   Rejestr petycji
Data wprowadzenia: 2022-06-27 12:12:39
Autor: Magdalena Gałęza
Opublikowane przez: Admin PBIP