I. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Urząd Gminy w Ostrówku uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r Nr 236, poz. 2008 ze zm.), Zgodnie z art. 9b ustawy  przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Ostrówek prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Ostrówek wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy

II. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:

firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
numer identyfikacji podatkowej NIP,
numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

III. Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. z 2006r.ze. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01.01.2012r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).
2.oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
„Oświadczam, że:
1.dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
2.znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze. zm.)”.

IV. Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:

1.firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
2.oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
3.podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

V. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.


VI. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

którzy w dniu wejścia w życie (01.01.2012r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz.897).


Wzór wniosku i oświadczenia do pobrania jest w pliku poniżej lub w Urzędzie Gminy w Ostrówku w pok. 16.
 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-05-15 13:27:43 | Data modyfikacji: 2012-05-15 13:28:05.
Wniosek o wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
 Wniosek

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-05-15 13:31:11.
OŚWIADCZENIE
 oświadczenie

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2012-05-15 13:32:47.

Zobacz:
   Rejestr działalności regulowanej
Data wprowadzenia: 2012-05-15 13:32:47
Opublikowane przez: Admin PBIP