Lidia Pawlak
Skarbnik Gminy

Kompetencje i uprawnienia Skarbnika Gminy


Skarbnik Gminy:
1) prowadzi rachunkowość jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) opracowuje projekt budżetu gminy;
3) dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym;
4) dokonuje analizy wykonania budżetu i wnioskuje o wprowadzanie w nim
zmian;
5) sporządza okresowe sprawozdania z wykonania budżetu;
6) dokonuje kontrasygnaty na czynnościach prawnych, które mogą spowodować
powstanie zobowiązań pieniężnych;
7) wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi;
8) dekretuje dowody księgowe według obowiązującej klasyfikacji budżetowej;
9) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem księgowości budżetowej podatko ?
wej i obsługi kasowej oraz wymiarem i realizacją podatków i opłat;
10) dokonuje kontroli finansowej.

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2011-12-05 11:54:50 | Data modyfikacji: 2018-08-30 09:20:01.

Zobacz:
 Sprawozdania .  Opinie RIO . 
Data wprowadzenia: 2011-12-05 11:54:50
Data modyfikacji: 2018-08-30 09:20:01
Opublikowane przez: Admin PBIP