Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
° 2023r
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2012r. strona główna 

2012r.
w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Wielgiem
 Uchwała Nr XIV/92/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-13 09:00:11 Informację zaktualizowano 2012-04-13 09:13:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty należnosci pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Ostrówek,
wskazania organu do tego uprawnionego oraz
ustalenia warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną.
 Uchwała Nr XV/93/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-13 09:04:35 Informację zaktualizowano 2012-04-13 09:14:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrówek w
2012r.
 Uchwała Nr XV/94/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-13 09:07:21 Informację zaktualizowano 2012-04-13 09:14:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
 Uchwała Nr XV/95/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-13 09:10:09 Informację zaktualizowano 2012-04-13 09:14:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XV/96/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-13 09:19:35 Informację zaktualizowano 2012-04-13 09:20:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012 -2016.
 Uchwała Nr XV/97/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-13 09:22:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy srodków stanowiących fundusz
sołecki
 Uchwała Nr XV/98/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-13 09:26:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek
w 2012 roku
 Uchwała Nr XV/99/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-13 09:29:16 Informację zaktualizowano 2012-04-13 09:30:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia
skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielgiem
 Uchwała Nr XV/100/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-13 09:31:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
zmieniająca uchwałę Nr XIX/124/08 Rady Gminy
Ostrówek z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie
określenia inkasentów oraz, ustalenia
wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków
stanowiących dochody Gminy
 Uchwała Nr XV/101/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-04-13 09:37:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Renata Jażdżyk
w sprawic rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Wielgiem
 Uchwała Nr XVI/1 02/20 12
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 10:51:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
oznaczonych numerami działek 367 o pow. 1,3700
ha, 975/1 o pow. 2,0941 ha, 977 o pow. 2,1200 ha,
979 o pow. 0,6400 ha, 981 o pow. 1,0000 ha, 983 o
pow. 0,4400 ha i 985 o pow. 0,4500 ha położonych
w Okalewie
 Uchwała Nr XVI/103/12
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 10:53:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XVI/104/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 10:56:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek
w 2012 roku
 Uchwała Nr XVI/105/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-05-14 10:58:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowo-rzeczowego za 2011 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Ostrówku
 Uchwała Nr XVII/106/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 11:38:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz podziału zysku bilansowego Gminnego Ośrodka
Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku za
2011r.
 Uchwała NrXVII/107/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 11:41:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalnosci
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku
za 2011 rok
 Uchwała NrXVII/108/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 11:43:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej Gminy Ostrówek za 2011 rok
 Uchwała NR XVII/109/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 11:44:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2011 rok
 Uchwała NrXVII/110/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 11:45:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 Uchwała NrXVII/111/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 11:47:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie ustalenia oplat za świadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Ostrówek
 Uchwała Nr XVII/112/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 11:49:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Ostrówku
 Uchwała NR XVII/113/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 11:52:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
nieruchomości
 Uchwała Nr XVII/114/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 11:54:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie przekazania srodków finansowych dla
Policji
 Uchwała Nr XVII/115/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 11:55:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu
Gminy Ostrówek dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Janowie
 Uchwała Nr XVII/116/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 11:57:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Stanisław Bednik
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XVII/117/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 12:10:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012 -2016.
 Uchwała Nr XVII/118/ 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 12:12:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
na terenie Gminy Ostrówek oraz warunków i zasad
korzystania z nich
 Uchwała NR XVII/1I9/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 12:14:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Wielgiem
 Uchwała Nr XVII/120/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 12:20:30 Informację zaktualizowano 2012-07-16 12:24:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie podziału gminy na stałe okręgi
wyborcze
 Uchwała NR XVII/121/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-07-16 12:24:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym
 Uchwała Nr XVIII/122/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 10:58:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XVIII/123/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 11:00:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
zmieniająca uchwałe Nr XIX/124/08 Rady Gminy
Ostrówek z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie
określenia inkasentów oraz ustalenia
wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru
stanowiących dochody Gminy zmienioną uchwałą
Nr XV/101/2012 Rady Gminy Ostrówek z dnia 28
marca 2012r
 Uchwała Nr XIX/124/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 11:05:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie zatwierdzenia projektu nr
WND-POKL.09.01.02.-10-010/12 o nazwie
,,lndywidualizacja uczniów kIas I-III w Gminie
Ostrówek"
 Uchwała Nr XIX/125/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 11:10:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XIX/126/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 11:19:22 Informację zaktualizowano 2012-09-21 11:20:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012 -2016
 Uchwała Nr XIX/127/ 2012
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 11:23:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie
nieruchomości w użyczenie
 Uchwała Nr XIX/128/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-09-21 11:25:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
dla celów podatku rolnego na 2013r.
 Uchwała Nr XX/129/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 12:03:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XX/130/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 12:05:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
 Uchwała Nr XX/131/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 12:07:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania
taryf za dostarczoną wodę i odprowadzenie
scieków
 Uchwała Nr XX/132/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 12:10:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Stanisław Bednik
w sprawie podziału Gminy Ostrówek na stałe
obwody głosowania oraz ustalenia ich granic
numerów oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych
 Uchwała Nr XX/133/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 12:14:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie wydzierżawienia działki nr 656/7 o
pow. 0,5000 ha , położonej w Wielgiem
dotychczasowemu dzierżawcy
 Uchwała Nr XX/134/12
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 13:35:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części
działki o nr ew. 445 w Ostrówku dla
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia
Wieluńska"
 Uchwała Nr XX/135/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 13:38:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w
budynku Urzędu Gminy w Ostrówku 115 -
dotychczasowemu najemcy
 Uchwała Nr XX/136/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 13:40:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
 Uchwała Nr XX/137/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 13:43:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
uchylająca uchwałę Nr XV/94/2012 z dnia 28
marca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrówek w
2012r.
 Uchwała Nr XX/138/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 13:49:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
uchylającą uchwałę Nr XV/95/2012 z dnia 28
marca 2012r. o zaciągnięciu pożyczki na
wyprzedzające finansowanic w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
 Uchwała Nr XX/139/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 13:53:58 Informację zaktualizowano 2012-11-26 13:54:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XX/140/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 14:01:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012 -2016.
 Uchwała Nr XX/141/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 14:06:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Gminy
Ostrówek"
 Uchwała Nr XX/142/2012
Data wprowadzenia informacji 2012-11-26 14:08:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXI/143/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-16 08:38:04 Informację zaktualizowano 2013-01-16 08:38:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXI/144/ 2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-16 08:43:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXII/145/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-16 08:45:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012 -2017
 Uchwała Nr XXII/146/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-16 08:47:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013 -2017.
 Uchwała Nr XXII/147/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-16 08:49:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrówek na
2013 rok
 Uchwała XXII/148/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-04-05 10:41:28 Informację zaktualizowano 2013-04-05 10:43:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXII/149/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-16 09:05:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia uslug w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od wlaścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów
 Uchwała Nr XXII/150/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-16 09:07:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
 Uchwała Nr XXII/151/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-16 09:10:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
tej opłaty
 Uchwała Nr XXII/152/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-16 09:12:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości
 Uchwała Nr XXII/153/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-16 09:17:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie określenia wymagań jakie powinien
spełniaś przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialałności
w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXII/154/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-16 09:22:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w
budynku Urzędu Gminy w Ostrówku 115 -
dotychczasowemu najemcy
 Uchwała Nr XXII/155/2012
Data wprowadzenia informacji 2013-01-16 09:27:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
w sprawie wydzierżawienia działki nr 268/1 o
pow. 0,3000 ha, położonej w Ostrówku,
dotychczasowemu dzierżawcy
 Uchwała NrXXII/156/12
Data wprowadzenia informacji 2013-01-16 09:29:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie uchwalęnia Gminnego Prograniu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2013 rok
 Uchwała Nr XXII/157/12
Data wprowadzenia informacji 2013-01-16 09:39:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
wersja do druku