Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
° 2023r
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2021r. strona główna 

2021r.
w sprawie przystąpienia do kompleksowej
"Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej" dla
Gminy Ostrówek na lata 2021-2024
 Uchwała Nr XXV/148/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-19 12:33:03 Informację zaktualizowano 2021-08-19 13:20:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXV/149/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-19 13:25:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów
Społecznych Gminy Ostrówek na lata 2021-2026
 Uchwała Nr XXV/150/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-19 13:29:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Ilona Koziołek
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Ostrówek na lata 2021-2023
 Uchwała Nr XXV/151/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-19 13:34:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Ilona Koziołek
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2021r.
 Uchwała Nr XXV/152/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-19 13:37:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy w 2022 środków stanowiących
fundusz sołecki
 Uchwała Nr XXVI/153/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 13:00:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek
w 2021 roku
 Uchwała Nr XXVI/154/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 13:04:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr XXVI/155/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 13:11:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2021r.
 Uchwała Nr XXVI/156/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 13:13:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2021-2030
 Uchwała Nr XXVI/157/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 13:15:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
lokalu użytkowego
 Uchwała Nr XXVI/158/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 13:17:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2021r.
 Uchwała Nr XXVII/159/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 13:19:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2021-2030
 Uchwała Nr XXVII/160/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 13:21:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowo-rzeczowego za 2020 rok SPZPOZ w
Ostrówku
 Uchwała Nr XXVIII/161/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 13:35:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz podziału zysku bilansowego GOUKiS za 2020
rok
 Uchwała Nr XXVIII/162/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 13:38:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
 Uchwała Nr XXVIII/163/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 13:39:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2020 rok
 Uchwała Nr XXVIII/164/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 13:41:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 Uchwała Nr XXVIII/165/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 13:44:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi
Wieluńskiemu
 Uchwała Nr XXVIII/166/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 13:46:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w
Łodzi
 Uchwała Nr XXVIII/167/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 13:48:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrówek z
Banku Gospodarstwa Krajowego
 Uchwała Nr XXVIII/168/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 13:51:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2021r.
 Uchwała Nr XXVIII/169/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 13:52:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2021-2030
 Uchwała Nr XXVIII/170/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 13:53:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
zmieniająca uchwałę w sprawiezarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów
 Uchwała Nr XXVIII/171/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 13:56:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
zmieniająca regulamin wynagradzania nauczycieli
 Uchwała Nr XXVIII/172/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 13:59:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w gminie
Ostrówek na rok szkolny 2021/2022
 Uchwała Nr XXVIII/173/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 14:01:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXVIII/174/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 14:05:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Ilona Koziołek
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2021r.
 Uchwała Nr XXIX/175/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 14:07:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2021-2030
 Uchwała Nr XXIX/176/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 14:08:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów
 Uchwała Nr XXIX/177/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 14:10:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie uchwalenia regulaminu udzielenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXIX/178/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 14:12:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Ilona Koziołek
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gmine
Ostrówek porozumienia w sprawie przystąpienia do
opracowania i wdrożenia Strategii rozwoju
ponadlokalnego
 Uchwała Nr XXX/179/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-08-20 14:17:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2021r.
 Uchwała Nr XXX/180/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 09:54:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2021-2030
 Uchwała Nr XXX/181/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:00:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu
radnej Emilii Łaniewskiej
 Uchwała Nr XXX/182/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:02:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2021r.
 Uchwała Nr XXXI/183/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:05:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Ostrówek na lata 2021-2030
 Uchwała Nr XXXI/184/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:06:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania
uzdolnionych dzieci i młodzieży
 Uchwała Nr XXXI/185/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:08:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w
Łodzi
 Uchwała Nr XXXII/186/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:10:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2021r.
 Uchwała Nr XXXII/187/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:12:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2021-2030
 Uchwała Nr XXXII/188/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:14:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XXXII/189/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:15:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Beata Wesołowska
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
 Uchwała Nr XXXII/190/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:17:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Beata Wesołowska
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Ostrówek z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami
 Uchwała Nr XXXII/191/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:20:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania
stypendiów Wójta Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXII/192/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:25:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie wydzierżawienia działki
dotychczasowemu dzierżawcy
 Uchwała Nr XXXII/193/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:29:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty
 Uchwała Nr XXXII/194/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:31:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie zwolnienia z części opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Uchwała Nr XXXII/195/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:33:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
W sprawie przyjęcia do realizacji "Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ostrówek na
lata 2021-2027"
 Uchwała Nr XXXII/196/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:35:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2021r.
 Uchwała Nr XXXIII/197/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:37:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania
stypendiów Wójta Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXIII/198/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:38:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2021r.
 Uchwała Nr XXXIV/199/2021
Data wprowadzenia informacji 2021-12-23 10:40:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2021r.
 Uchwała Nr XXXV/200/2021
Data wprowadzenia informacji 2022-02-17 12:04:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2021-2030
 Uchwała Nr XXXV/201/2021
Data wprowadzenia informacji 2022-02-17 12:04:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie uchwalenia WPF Gminy Ostrówek na lata
2022-2030
 Uchwała Nr XXXV/202/2021
Data wprowadzenia informacji 2022-02-17 12:07:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrówek na
2022 rok
 Uchwała Nr XXXV/203/2021
Data wprowadzenia informacji 2022-02-17 12:09:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2022r.
 Uchwała Nr XXXV/204/2021
Data wprowadzenia informacji 2022-02-17 12:13:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022r.
 Uchwała Nr XXXV/205/2021
Data wprowadzenia informacji 2022-02-17 12:15:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXV/206/2021
Data wprowadzenia informacji 2022-02-17 12:27:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i
wysokości diet dla radnych za udział w
posiedzeniach rady i komisji
 Uchwała Nr XXXV/207/2021
Data wprowadzenia informacji 2022-02-17 12:34:14 Informację zaktualizowano 2022-02-17 12:58:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie ustalenia wysokości i zasad
przyznawania diet dla sołtysów z terenu Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr XXXV/208/2021
Data wprowadzenia informacji 2022-02-17 12:40:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w
zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych
w gminie Ostrówek na 2022 rok
 Uchwała Nr XXXV/209/2021
Data wprowadzenia informacji 2022-02-17 12:42:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Ostrówek z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami
 Uchwała Nr XXXV/210/2021
Data wprowadzenia informacji 2022-02-17 12:47:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
zmieniająca uchwałę Nr II/3/18 Rady Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr XXXV/211/2021
Data wprowadzenia informacji 2022-02-17 12:49:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
zmieniająca uchwałę Nr II/4/18 Rady Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr XXXV/212/2021
Data wprowadzenia informacji 2022-02-17 12:50:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie pokrycia części kosztów
gospodarowania odpadami komunalnymi
 Uchwała Nr XXXV/213/2021
Data wprowadzenia informacji 2022-02-17 12:52:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Wieluńskiemu
 Uchwała Nr XXXV/214/2021
Data wprowadzenia informacji 2022-02-17 12:54:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
wersja do druku