Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Gmina strona główna 

Gmina

Wiadomości o gminie
Wiadomości o gminie, statystyki i dane liczbowe.Gmina Ostrówek  położona jest w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego. Zajmuje  powierzchnię 102 km2 i liczy 4697 mieszkańców.
Gmina zlokalizowana jest w bliskiej odległości od wielkomiejskich ośrodków przemysłowych i regionalnych: Wielunia (15 km), Sieradza (32 km), Łodzi (85km), Częstochowy (85km), Bełchatowa (79 km), Wrocławia (133 km).

Historia

Po raz pierwszy nazwa wsi pojawiła się w źródłach pisanych jako Ostrow w 1446 r. Paweł i Mikołaj Ostrowscy zapewne właściciele miejscowości odnotowani są także w latach 1458 i 1459 ?1461. Krótkie wzmianki o Ostrowie pojawiają się również w XVI stuleciu. Prawdopodobnie było to gniazdo rodzinne familii Ostrowskich, pieczętującej się herbem Gryf. W 1608 r. zapisana została nowa , zachowana do dziś nazwa miejscowości. Wieś nie była nigdy ośrodkiem większej włości, siedziała tutaj z reguły szlachta jednowioskowa. W II połowie XVII w. Ostrówek przeszedł w ręce Saryusz Tarnowskich z Kliczkowa, z którymi należy łączyć m.in. stwierdzone podczas badań archeologicznych relikty otoczonej fosą siedziby na kopcu. Zachowany do  dzisiaj budynek dworu wzniesiony został najprawdopodobniej  w 1925 r. z inicjatywy ówczesnego właściciela majątku Antoniego Tarnowskiego. Z terenu gminy znane są liczne stanowiska archeologiczne, świadczące jednak o znacznie starszym zasiedleniu obszaru. Najbardziej znaczącym przykładem jest kurhanowe cmentarzysko kultury łużyckiej w Okalewie ? jedno z największych w Polsce.

 
Środowisko geograficzno ? przyrodnicze

Gmina Ostrówek położona jest w obrębie Niecki Sieradzkiej i posiada równinno ? płaską rzeźbę terenu. Głównym ciekiem odwadniającym obszar gminy jest rzeka Oleśnica ze swym lewobrzeżnym dopływem Pyszny. Na terenie gminy występują głównie gleby kompleksu żytniego słabego i bardzo słabego o niskiej klasie bonitacyjnej. Są to gleby wytworzone z piasku luźnego, głównie klasy V i VI. Grunty klasy V stanowią 40,6 % powierzchni gleb ponad 25 % gleb należy do klasy VI. Grunty klasy III i IV stanowią 32.8 % ogółu powierzchni znajdującej się w północno ? wschodniej i środkowej części gminy. Około 25 % powierzchni gminy zajmują lasy (przy 20% średniej wojewódzkiej). Wschodnia część gminy od rzeki Pysznej leży w obrębie ?Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu? co stanowi 2,19 % powierzchni gminy.

            W gminie Ostrówek znajdują się stawy rybne ? własność Nadleśnictwa Wieluń. Oprócz tego są 3 użytki ekologiczne ? bagna śródleśne o łącznej powierzchni 16,5 ha. Planuje się budowę  zbiornika retencyjnego we wschodniej części gminy w Jackowskim.

Walory przyrodnicze i turystyczne

Bliskość lasów, dobre warunki do grzybobrania i zbierania jagód, czysta rzeka Oleśnica, miejscowe stawy rybne ? będące rajem dla wędkarzy, dają wyjątkowe możliwości dobrego wypoczynku w kontakcie z naturą. Pozostałe walory turystyczne gminy to m.in.:

-        Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki,

-        Park z XIX w o pow. 8.09 ha w Wielgiem,

-        Park z XIX w o pow. 8.21 ha w Ostrówku,

-        Pomniki przyrody (2 okazy w Wielgiem i 1 w Ostrówku),

-        Dwór z II połowy XIX w. w Wielgiem,

-        Cmentarzysko kultury trzcinieckiej z 2 połowy I i początku II okresu epoki brązu złożone z 16 kurhanów w Okalewie,

-        Cmentarz ewangelicko ? augsburski z przełomu XVIII i XIX w. w Ostrówku,

-        Osada ze schyłku neolitu i wczesnej epoki brązu w Okalewie.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 10:51:15, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku