Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Deklaracja dostępności strona główna 

Deklaracja dostępności

 

Gmina Ostrówek  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminy Ostrówek.

 

Data publikacji strony internetowej: [ 2012-01-12 ].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-08-01 ].

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

 

Wyłączenia:

 

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

 

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 25.09.2020 r.]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Adam Załęcki, e-mail:ug_ostrowek@interia.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 43 841 50 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,  powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

1.     Budynek główny Urzędu Gminy Ostrówek : dzwonek przy drzwiach, podjazd dla niepełnosprawnych, można wjechać wózkiem na parter budynku. Pracownicy pomogą załatwić sprawę na korytarzu dolnym.

 

2.     Minimalna szerokość korytarzy wynosi 120cm, brak wind oraz pochylni. Przejście na piętro możliwe jedynie po schodach.

 

3.     W budynku brak pochylni, platform, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. Pomoc osobom potrzebującym udzielana jest przez pracownika urzędu.

 

4.     Przed budynkiem Urzędu Gminy Ostrówek  nie ma oznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, jednakże miejsca parkingowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie głównego wejścia.

 

5.     Istnieje możliwość wstępu do budynku urzędu z psem asystującym.

 

6.     Na miejscu nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

 

 Aplikacje mobilne

 

Gmina Ostrówek  nie dostarcza aplikacji mobilnych.

 

 
Data wprowadzenia informacji 2020-12-22 10:24:51, wprowadzający: Admin PBIP
PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA
DOSTĘPNOŚCI
 treść
Data wprowadzenia informacji 2021-01-14 09:14:27, wprowadzający: Admin PBIP
koordynator zespołu do spraw dostępności
 informacja
Data wprowadzenia informacji 2021-01-14 10:50:38, wprowadzający: Admin PBIP
Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu
publicznego
 treść
Data wprowadzenia informacji 2021-03-30 13:29:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚĆI
ARCHITEKTONICZNEJ I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ
 wniosek
Data wprowadzenia informacji 2022-03-30 09:39:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
wersja do druku