Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wyniki Przetargów > 2020r. strona główna 

2020r.
Część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia i
odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:
Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,
Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od
wszystkich ryzyk, Ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej, Ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków.Część II
Zamówienia: Ubezpieczenie pojazdów
Zamawiającego w zakresie: Ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych, Ubezpieczenia autocasco,
Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych
wypadków kierowcy i pasażerów
 zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2020-03-16 13:22:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
Budowa drogi wewnętrznej rolniczej dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Janów od km
0+000 do km 1 + 068 o długości 1,068 km.
Informacja o wyborze oferty.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-05-04 13:16:52, wprowadzający: Admin PBIP
Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w
Ostrówku i Skrzynnie w roku szkolnym 2020/2021
 zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego
Data wprowadzenia informacji 2020-08-20 11:57:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Gminy Ostrówek
oraz jednostek
 zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2020-09-21 09:20:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Dostawa brykietu lub pelletu z biomasy drzewnej do
kotłowni przy siedzibie Urzędu Gminy w Ostrówku
 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2020-09-21 15:02:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Rozbudowa sieci wodociągowej do miejscowości
Okalew ( od drogi krajowej Nr 45 do byłej bazy
SKR w Okalewie) – Etap I
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2020-09-25 14:09:27 Informację zaktualizowano 2020-09-25 14:13:27, wprowadzający: Admin PBIP
Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów
komunalnych z terenu gminy Ostrówek
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2020-11-18 08:27:59 Informację zaktualizowano 2020-11-18 08:42:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
400.000,00 zł na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
zapytanie cenowe wraz z załącznikami
 zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2020-12-18 14:46:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
przepompowniami ścieków w miejscowości
Nietuszyna, Bolków - (Etap II – Budowa
kanalizacji sanitarnej z przyłączami i
przepompownią ścieków w miejscowości
Nietuszyna
 zawiadomienie o wyborze najkorzytniejszej oferty
Data wprowadzenia informacji 2021-02-04 12:44:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
wersja do druku