Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2020r. strona główna 

2020r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2020 rok
 Uchwała Nr XIII/90/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 13:22:29 Informację zaktualizowano 2020-01-31 13:26:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej w miejscowości Okalew
 Uchwała Nr XIII/91/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 13:24:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2020 rok
 Uchwała Nr XIV/92/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 11:54:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie wydzierżawienia działki
dotychczasowemu dzierżawcy
 Uchwała Nr XIV/93/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 11:55:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie nie wyryrażenia zgody na wyodrebnienie
w budżecie gminy w 2021 roku środków
stanowiących fundusz sołecki
 Uchwała Nr XV/94/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 11:58:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi
 Uchwała Nr XV/95/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 12:00:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2020 rok
 Uchwała Nr XV/96/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 12:04:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2020-2030
 Uchwała Nr XV/97/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 12:06:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
zmieniajaca uchwałę w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych
 Uchwała Nr XV/98/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 12:09:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie przyjecia sprawozdania
finansowe-rzeczowego za 2019r. SPZPOZ w Ostrówku
 Uchwała Nr XVI/99/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 12:12:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz podziału zysku bilansowego GOUKiS w
Ostrówku za 2019
 Uchwała Nr XVI/100/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 12:14:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie udzielnia Wójtowi Gminy wotum zaufania
 Uchwała Nr XVI/101/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 12:16:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2019r.
 Uchwała Nr XVI/102/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 12:37:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 Uchwała Nr XVI/103/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 12:43:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w 2020r.
 Uchwała Nr XVI/104/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 12:45:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu na realizacje zadania pn: remont
drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów - Emanuelina
na odcinku Dębiec - Niemierzyn
 Uchwała Nr XVI/105/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 12:52:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2020 rok
 Uchwała Nr XVI/106/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 12:54:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2020-2030
 Uchwała Nr XVI/107/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 12:58:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie uzgodnienia zabiegów pielęgnacyjnych
pomnika przyrody
 Uchwała Nr XVI/108/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 13:06:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie zmiany uchwały Nr III/20/18 Rady Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr XVII/109/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 13:10:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Ilona Koziołek
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie
podwyższenia kryterium dochodowego w celu
udzieleniab wsparcia w ramach rządowego programu
"Posiłek w szkole i w domu"
 Uchwała Nr XVII/110/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 13:13:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Ilona Koziołek
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia
zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania
 Uchwała Nr XVII/111/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 13:16:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Ilona Koziołek
w sprawie przejęcia przez Gminę Ostrówek
prowadzenia zadań publicznych Powiatu
Wieluńskiego z zakresu zarządu droga powiatową
nr 4537E
 Uchwała Nr XVII/112/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-07-22 13:28:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Uchwała Nr XVII/113/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-08-27 12:21:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2020-2030
 Uchwała Nr XVII/114/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-08-27 12:54:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w 2020r.
 Uchwała Nr XVII/115/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-08-27 12:57:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie
Ostrówek na rok szkolny 2020/2021
 Uchwała Nr XVII/116/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-08-27 13:02:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
w sprawie przejęcia od Powiatu Wieluńskiego
zadania publicznego zarządzania droga powiatową
 Uchwała Nr XVIII/117/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-08-27 13:11:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Uchwała Nr XVIII/118/2020
Data wprowadzenia informacji 2020-08-27 13:16:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2020 rok
 Uchwała Nr XIX/119/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 12:48:33 Informację zaktualizowano 2021-01-07 12:51:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2020-2030
 Uchwała Nr XIX/120/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 12:50:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XIX/121/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 12:53:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych
 Uchwała Nr XIX/122/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 12:55:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie zwolnienia z części opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Uchwała Nr XIX/123/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 12:59:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Uchwała Nr XIX/124/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 13:01:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie wydzierżawienia działki
dotychczasowemu dzierżawcy
 Uchwała Nr XIX/125/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 13:02:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XX/126/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 13:04:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi
 Uchwała Nr XX/127/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 13:40:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej
w Nietuszynie
 Uchwała Nr XX/128/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 13:43:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Uchwała Nr XX/129/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 13:44:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2020-2030
 Uchwała Nr XX/130/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 13:46:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
zmieniajaca uchwałę w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego w 2020r
 Uchwała Nr XX/131/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 13:49:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Uchwała Nr XXI/132/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 13:51:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XXI/133/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 13:52:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Beata Wesołowska
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
 Uchwała Nr XXI/134/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 13:54:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Beata Wesołowska
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Ostrówek z organizacjami pozarządowymi
 Uchwała Nr XXI/135/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 13:57:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty
 Uchwała Nr XXII/136/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 14:00:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie ustalenia stawki ryczałtowej za
gospodarowanie odpadami komunalnymi - domki
letniskowe
 Uchwała Nr XXII/137/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 14:03:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok
 Uchwała Nr XXII/138/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 14:05:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2020-2030
 Uchwała Nr XXII/139/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 14:08:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w
zakresie prac społecznie uzytecznych w Gminie
Ostrówek na 2021r.
 Uchwała Nr XXII/140/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 14:10:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty
 Uchwała Nr XXIII/141/2020
Data wprowadzenia informacji 2021-01-07 14:12:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
wersja do druku