Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2019r. strona główna 

2019r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy w 2020 roku środków
stanowiących fundusz sołecki
 Uchwała Nr IV/25/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 10:37:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek
w 2019 roku
 Uchwała Nr IV/26/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 10:39:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w
zakresie prac społecznie użytecznych w Gminie
Ostrówek na rok 2019
 Uchwała Nr IV/27/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 10:41:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad
ponoszenia odpiałności za pobyt w ośrodku
wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych i
schronisku dla osób bezdomnych z usługami
opiekuńczymi
 Uchwała Nr IV/28/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 10:47:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Ilona Koziołek
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowej
 Uchwała Nr IV/29/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 10:49:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
lokalu użytkowego
 Uchwała Nr IV/30/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 10:52:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie zmiany składu osobowego stałych
Komisji Rady Gminy
 Uchwała Nr IV/31/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 10:54:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
 Uchwała Nr IV/32/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 10:56:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie przyjęcia sprawozdania z dzialałnosci
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku
za 2018 rok
 Uchwała Nr IV/33/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 10:58:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Ilona Koziołek
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2019 rok
 Uchwała Nr IV/34/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 10:59:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2019-2029
 Uchwała Nr IV/35/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-06-05 11:01:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowo-rzeczowego za 2018 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Ostrówku
 Uchwała Nr V/36/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-08 14:49:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz podziału zysku bilansowego Gminnego Ośrodka
Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku za
2018r
 Uchwała Nr V/37/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 10:23:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
 Uchwała Nr V/38/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 10:25:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2018 rok
 Uchwała Nr V/39/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 10:27:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 Uchwała Nr V/40/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 10:31:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania Zespolu do przygotowania
wyboru ławników na kadencję 2020-2023
 Uchwała Nr V/41/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 10:34:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
 Uchwała Nr V/42/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 10:44:19 Informację zaktualizowano 2019-08-12 10:55:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie doptat do taryfy dla zbiorowego
odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia
w wodę na terenie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr V/43/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 10:53:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie zmian w budzecie Gminy Ostrowek na 2019
rok
 Uchwała Nr V/44/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 10:59:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2019-2029
 Uchwała Nr V/45/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 11:12:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Ostrówek oraz określenia granic obwodów
publicznych szkół podstawowych od dnia 1
września 2019 r.
 Uchwała Nr V/46/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 11:15:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr V/47/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 11:18:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego na cele niezwiazane z potrzebami
zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego
na drogach gminnych na terenie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr V/48/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 11:23:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
zmieniająca uchwalę w sprawie zarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
z tytulu podatków stanowiacych dochody Gminy
 Uchwała Nr V/49/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 11:29:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek
nauczycielom, którym powierzono stanowiska
kierownicze w przedszkolach, szkołach
podstawowych oraz przyznawania zwolnienia od
obowiązku realizacji zajęc dydaktycznych,
wychowawczych, opiekuńczych prowadzonych
bezpośrednio z uczniami
 Uchwała Nr VI/50/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 11:47:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu na opracowanie dokumentacjl
technicznej zadania pn: "Remont drogi powiatowej
Nr 4529E Krzeczów-Emanuelina na odcinku
Niemierzyn-Skrzynno-Dębiec"
 Uchwała Nr VI/51/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 11:52:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
w sprawie zmian w budzecie Gminy Ostrowek na 2019
rok
 Uchwała Nr VI/52/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 11:56:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zaciqgnięcia kredylu długoterminowego
w 2019r.
 Uchwała Nr VI/53/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 11:58:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat
oraz niepodatkowych należnosci budżetowych Gminy
Ostrówek za pomocą innego instrumentu
płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na
którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny
 Uchwała Nr VI/54/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 12:02:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do
prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w
sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr VI/55/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 12:06:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ostrówku
 Uchwała Nr VI/56/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-12 12:08:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Ilona Koziołek
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Rady Gminy Ostrówek przed sądami
administracyjnymi
 Uchwała Nr VII/57/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-08-26 09:09:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniajaca uchwałę Nr XXIII/164/2013 Rady Gminy
Ostrówek z dnia 15 lutego 2013r.
 Uchwała Nr VIII/58/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 11:48:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie zaliczenie drogi do kategorii drogi
gminnje
 Uchwała Nr VIII/59/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 11:51:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2019 rok
 Uchwała Nr IX/60/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 11:53:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2019-2029
 Uchwała Nr IX/61/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 11:55:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie wyboru ławników na kadencię 2020-2023
do Sądu Rejonowego w Wieluniu
 Uchwała Nr IX/62/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 12:01:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie regulaminu Korzystania z kompleksu
rekreacyjnego wraz z ekomuzeum i arboretum w
Ostrówku
 Uchwała Nr IX/63/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 12:07:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniajaca uchwałę Nr XV/100/2016 w sprawie
wynagradzania nauczycieli
 Uchwała Nr IX/64/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 12:09:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2019 rok
 Uchwała Nr X/64/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 12:17:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2019-2029
 Uchwała Nr X/66/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 12:23:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr X/67/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 12:27:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Beata Wesołowska
w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych
 Uchwała Nr X/68/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 12:38:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Beata Wesołowska
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Ostrówek z organizacjami pozarządowymi
 Uchwała Nr X/69/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 12:41:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie regulaminu Korzystania z kompleksu
rekreacyjnego wraz z ekomuzeum i arboretum w
Ostrówku
 Uchwała Nr X/70/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 12:49:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Rady Gminy Ostrówek przed sądami
administracyjnymi
 Uchwała Nr XI/71/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 12:53:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie określenia stawek podatku od środków
transportowych
 Uchwała Nr XI/72/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 12:55:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Beata Wesołowska
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2019 rok
 Uchwała Nr XI/73/2019
Data wprowadzenia informacji 2019-12-03 12:58:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2019-2029
 Uchwała Nr XII/75/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-29 09:26:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu na realizacje zadania pn: remont
drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczów - Emanuelina
na odcinku Nimierzyn Skrzynno - Dębiec
 Uchwała Nr XII/76/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 11:00:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu na opracowanie dokumentacji
technicznej zadania pn: Przebudowa drogi
powiatowej Nr 4537E Nietuszyna-Wieluń na odcinku
od miejscowości Skrzynno
 Uchwała Nr XII/77/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 11:06:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2020 - 2030
 Uchwała Nr XII/78/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 11:17:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrówek na
2020r.
 Uchwała Nr XII/79/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 12:05:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2020r.
 Uchwała Nr XII/80/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 12:10:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2020r.
 Uchwała Nr XII/81/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 12:16:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej poozonej w miejscowości Nietuszyna
 Uchwała Nr XII/82/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 12:18:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie wydzierżawienia działki
dotychczasowemu dzierżawcy
 Uchwała Nr XII/83/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 12:21:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego
 Uchwała Nr XII/84/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 12:24:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
w sprawie średnej ceny jednostki paliwa w Gminie
Ostrówek na rok szkolny 2019/2020
 Uchwała Nr XII/85/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 12:31:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XII/86/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 12:38:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu
utrzymania porządku i czystości na terenie gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr XII/87/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 12:48:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Rady Gminy Ostrówek przed sądami
administracyjnymi
 Uchwała Nr XII/88/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 13:09:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeba w
zakresie prac spełecznie użytecznych na 2020 rok
 Uchwała Nr XII/89/2019
Data wprowadzenia informacji 2020-01-31 13:19:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
wersja do druku