Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Informacje nieudostępnione strona główna 

Informacje nieudostępnione

Zasady udostępniania informacji publicznej, która nie została

zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej

1.Każdy obywatel ma prawo dostępu do dokumentów dotyczących wykonywania przez Gminę zadań publicznych.
2. Udostępnianie dokumentów, o których mowa w ust. l następuje w siedzibie i godzinach pracy Urzędu i polega na umożliwieniu ich przeglądania, zapoznania się z nimi, sporządzania z nich notatek i odpisów.
3. Prawo o którym mowa w ust. l podlega jedynie ograniczeniu wynikającemu z:
1) przepisów o ochronie informacji niejawnych,
2) przepisów o tajemnicy skarbowej,
3) przepisów o ochronie danych osobowych,
4) innych przepisów chroniących dobro obywatela lub instytucji.
4. Jeżeli nie jest możliwe udostępnianie dokumentów w całości z przyczyn wymienionych w pkt. 3, zainteresowanemu udostępnia się pozostałą część dokumentów, bądź dokumentu.
5. Informacji i dostępu do dokumentów zainteresowanemu udziela się na jego wniosek złożony w formie ustnej lub pisemnej
6. Wnioski o udostępnienie dokumentów przyjmuje stanowisko do spraw samorządu i rejestruje w repertorium wniosków o udostępnienie dokumentów
7. Jeżeli wniosek dotyczy dokumentów znajdujących się na innym stanowisku pracy, stanowisko pracy ds. samorządu po zarejestrowaniu wniosku, kieruje zainteresowanego na odpowiednie stanowisko.
8. Wnioski należy załatwiać bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
9. Termin załatwienia wniosku wymagającego postępowania wyjaśniającego może ulec przedłużeniu. O przyczynie nie załatwienia wniosku w terminie, o którym mowa w pkt. 1, należy powiadomić wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia.
10. Dokumenty mogą być udostępnione do wglądu w obecności pracownika, który wydał dokument (dokumenty). W przypadku, gdy przeglądanie dokumentów wymaga dłuższego okresu czasu ( powyżej 1 godz.), pracownik wydaje dokumenty za pokwitowaniem i przy odbiorze szczegółowo sprawdza zgodność wydanych dokumentów z otrzymanymi.
11. Odmowa udostępniania dokumentów w całości lub w części następuje w formie decyzji.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-09 11:32:31, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku