Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
° 2023r
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2018r. strona główna 

2018r.
zmieniająca Uchwałę Nr VII/43/2011 Rady Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr XXVII/199/18
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 11:18:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do
Wojewodzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Rady Gminy Ostrówek przed sądami
administracyjnymi
 Uchwała Nr XXVIII/200/18
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 11:22:05 Informację zaktualizowano 2018-04-06 11:35:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy
Ostrówek wyrazającego protest przeciw projektowi
ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej
 Uchwała Nr XXVIII/201/18
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 11:28:07 Informację zaktualizowano 2018-04-06 11:35:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w
zakresie prac społecznie użytecznych w Gminie
Ostrówek na rok 2018
 Uchwała Nr XXVIII/202/18
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 11:34:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr XXVIII/203/18
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 11:38:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy w 2019 roku środków
stanowiących fundusz sołecki
 Uchwała Nr XXIX/204/18
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 11:43:40 Informację zaktualizowano 2018-04-06 11:49:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek
w 2018 roku
 Uchwała Nr XXIX/205/18
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 11:48:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie podziału gminy na stałe okręgi
wyborcze
 Uchwała Nr XXIX/206/18
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 11:56:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie podziału Gminy Ostrówek na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 Uchwała Nr XXIX/207/18
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 12:03:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
 Uchwała Nr XXIX/208/18
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 12:06:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
 Uchwała Nr XXIX/209/18
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 12:08:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w
Ostrówku
 Uchwała Nr XXIX/210/18
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 12:10:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr XXIX/211/18
Data wprowadzenia informacji 2018-04-06 12:13:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów
 Uchwała Nr XXX/212/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 11:40:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na 2018
rok
 Uchwała Nr XXX/213/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 11:41:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2018-2028
 Uchwała Nr XXX/214/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 11:43:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego
odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia
w wodę na terenie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXI/215/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 11:44:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr XXXI/216/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 11:46:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowo-rzeczowego za 2017 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Ostrówku
 Uchwała Nr XXXII/217/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 11:49:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz podziału zysku bilansowego Gminnego Ośrodka
Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku za
2017r.
 Uchwała Nr XXXII/218/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 11:51:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalnosci
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku
za 2017 rok
 Uchwała Nr XXXII/219/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 11:53:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2017 rok
 Uchwała Nr XXXII/220/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 11:54:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 Uchwała Nr XXXII/221/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 11:56:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
/mirnia j;u-;i uchwal? w sprawie uchwalenia
Statutów Sołectw Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXII/222/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 12:16:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXII/223/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 12:18:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na
terenie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXII/224/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 12:19:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania scieków na terenie gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXII/225/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 12:21:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Stanisław Bednik
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr XXXII/226/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 12:23:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXII/227/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 12:24:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie pnwołania Skarhnika Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXII/228/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 12:25:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr XXXIII/229/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 12:27:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
 Uchwała Nr XXXIV/230/18
Data wprowadzenia informacji 2018-09-25 12:28:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr XXXV/231/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 10:02:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówku na lata 2018 - 2028
 Uchwała Nr XXXV/232/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 10:04:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XXXVI/233/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 10:05:54 Informację zaktualizowano 2018-12-17 10:08:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXVI/234/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 10:07:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Stanisław Bednik
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla
spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie
udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia
 Uchwała Nr XXXVI/235/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 10:11:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Stanisław Bednik
Statut Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXVI/236/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 10:12:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXVI/237/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 10:15:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania napadów
komunalnych od wlaścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów
 Uchwała Nr XXXVI/238/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 10:17:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej oznaczonej numerem działki 163/1 o
pow. 0,0923 ha położonej w Rudlicach
 Uchwała Nr XXXVI/239/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 10:21:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej oznaczonej numerem działki 163/2 o
pow. 0,1099 ha położonej w Rudlicach
 Uchwała Nr XXXVI/240/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 10:23:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej oznaczonej numerem działki 163/3 o
pow. 0,1346 ha położonej w Rudlicach
 Uchwała Nr XXXVI/241/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 10:25:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej oznaczonej numerem działki 236/5 o
pow. 0,3000 ha położonej w Ostrówku
 Uchwała Nr XXXVI/242/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 10:30:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Wieluńskiego
 Uchwała Nr XXXVI/243/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 10:35:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr XXXVI/244/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 10:36:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Ostrówek z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami
 Uchwała Nr XXXVII/245/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 10:38:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowej
 Uchwała Nr XXXVII/246/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 10:40:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr XXXVII/247/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 10:44:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2018-2028
 Uchwała Nr XXXVII/248/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 10:46:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXVII/249/2018
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 10:48:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Stanisław Bednik
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy
 Uchwała Nr I/1/18
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 11:26:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr I/2/18
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 11:28:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie powołania składu osobowego stałych
Komisji Rady Gminy
 Uchwała Nr II/3/18
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 11:29:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie powołania składu osobowego Komisji
Rewizyjnej
 Uchwała Nr II/4/18
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 11:33:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej
 Uchwała Nr II/5/18
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 11:39:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji
 Uchwała Nr II/6/18
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 11:40:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
 Uchwała Nr II/7/18
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 12:10:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr II/8/18
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 13:29:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Statut Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr II/9/18
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 13:32:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr II/10/18
Data wprowadzenia informacji 2018-12-17 13:34:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr III/11/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-24 10:25:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostówek
 Uchwała Nr III/12/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-24 10:31:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty
 Uchwała Nr III/13/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-24 10:32:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognnzy
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2019-2029
 Uchwała Nr III/14/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-24 10:34:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrówek na
2019 rok
 Uchwała Nr III/15/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-24 10:36:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019
 Uchwała Nr III/16/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-24 10:37:46 Informację zaktualizowano 2019-01-24 10:38:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie uchwalenie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
 Uchwała Nr III/17/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-24 10:42:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów
 Uchwała Nr III/18/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-24 10:48:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 Uchwała Nr III/19/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-24 10:49:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023
 Uchwała Nr III/20/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-24 10:52:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w
celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego
rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019-2023
 Uchwała Nr III/21/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-24 10:54:57 Informację zaktualizowano 2019-01-24 10:59:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywnosci, albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem "Posiłek w domu i
w szkole" na lata 2019-2023
 Uchwała Nr III/22/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-24 10:59:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu
Gminy w Ostrówku 115 - dotychczasowemu najemcy
 Uchwała Nr III/23/2018
Data wprowadzenia informacji 2019-01-24 11:01:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
wersja do druku