Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
° 2012
° 2013
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia Przetargów > 2017r. strona główna 

2017r.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2017-03-13 13:58:34, wprowadzający: Admin PBIP
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Data wprowadzenia informacji 2017-03-13 13:59:50, wprowadzający: Admin PBIP
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego
 Wyjaśnienia
Data wprowadzenia informacji 2017-03-22 13:29:50, wprowadzający: Admin PBIP
Dostawa Internetu dla 80 gospodarstw domowych,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku i
Świetlicy Wiejskiej w Wielgiem na potrzeby
Projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Ostrówek”
 zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2017-04-10 12:17:33, wprowadzający: Admin PBIP
Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej w
miejscowości Ostrówek od km 0+000 do km 0+335 o
dł. 335 m
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2017-05-09 14:45:10 Informację zaktualizowano 2017-05-09 14:45:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej w
miejscowości Ostrówek od km 0+000 do km 0+335 o
dł. 335 m
 Informacja z sesji otwarcia ofert
Data wprowadzenia informacji 2017-05-25 13:50:40 Informację zaktualizowano 2017-05-25 13:52:04, wprowadzający: Admin PBIP
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 2 200 000 PLN(słownie: dwa miliony
dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego w budżecie gminy
deficytu budżetowego na 2017r. i spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2017-07-05 13:11:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku –
Etap I oraz remont SUW i studni nr 1
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2017-09-06 14:17:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku –
Etap I oraz remont SUW i studni nr 1
 Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2017-09-18 11:52:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego 4X4 dla jednostki OSP w
Wielgiem
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2017-10-25 13:13:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Stanisław Bednik
Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego 4X4 dla jednostki OSP w
Wielgiem
 Odpowiedzi na pytania do SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 14:17:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Stanisław Bednik
Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego 4X4 dla jednostki OSP w
Wielgiem
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, Modyfikacja SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2017-10-30 15:52:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Stanisław Bednik
Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego 4X4 dla jednostki OSP w
Wielgiem - II przetarg
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2017-11-10 13:43:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marcin Adamiak
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jednostek organizacyjnych
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2017-12-12 14:48:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jednostek organizacyjnych
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2017-12-18 14:46:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jednostek organizacyjnych
 Modyfikacja SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2017-12-19 12:35:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jednostek organizacyjnych
 Wyjaśnienia do SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2017-12-19 12:38:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
wersja do druku