Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2017r. strona główna 

2017r.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego
 Uchwała Nr XX/144/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 12:34:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2017 rok
 Uchwała Nr XX/145/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 13:17:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy w 2018 roku środków
stanowiących fundusz sołecki
 Uchwała Nr XX/146/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 13:22:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego
 Uchwała Nr XX/147/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-14 13:36:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek
w 2017 roku
 Uchwała Nr XXI/148/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 08:34:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie wydzierżawienia części działki nr
138 o pow. 0,2000 ha, położonej w Skrzynnie,
dotychczasowemu dzierżawcy
 Uchwała Nr XXI/149/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 08:37:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przejęcie działki nr 438/5 o pow. 0,1331 ha
położonej w Ostrówku
 Uchwała Nr XXI/150/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 08:39:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Ostrówek na lata 2017-2019
 Uchwała Nr XXI/151/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 08:42:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrówku
 Uchwała Nr XXI/152/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 08:45:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ostrówku
 Uchwała Nr XXI/153/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 09:00:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Joanna Królewicz
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXI/154/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 09:05:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Stanisław Bednik
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXII/155/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 09:20:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie najmu części lokalu użytkowego
położonego w budynku byłej Szkoły Podstawowej
w Wielgiem - dotychczasowemu najemcy
 Uchwała Nr XXII/156/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 09:36:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
zmieniająca Uchwałę Nr XV/100/2016
 Uchwała Nr XXII/157/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 09:49:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek
 Uchwała Nr XXII/158/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 09:52:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej oznaczonej numerem działki 420 o
pow. 0,1800 ha położonej w Nietuszynie
 Uchwała Nr XXII/159/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 10:01:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowo-rzeczowego za 2016 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Ostrówku
 Uchwała Nr XXIII/160/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 10:03:13 Informację zaktualizowano 2017-06-16 10:14:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz podziału zysku bilansowego Gminnego Ośrodka
Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku za
2016r.
 Uchwała Nr XXIII/161/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 10:06:26 Informację zaktualizowano 2017-06-16 10:14:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośtrowku
za 2016 rok
 Uchwała Nr XXIII/162/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 10:13:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2016 rok
 Uchwała Nr XXIII/163/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 10:18:07, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 Uchwała Nr XXIII/164/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 10:20:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2017 rok
 Uchwała Nr XXIII/165/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 10:23:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXIII/166/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 10:26:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
długoterminowego w 2017r
 Uchwała Nr XXIII/167/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 10:43:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/124/2016
 Uchwała Nr XXIII/168/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 10:46:56, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022
 Uchwała Nr XXIII/169/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 10:49:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek
 Uchwała Nr XXIII/170/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 10:51:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
zmieniająca Uchwałę Nr XXII/159/2017
 Uchwała Nr XXIII/171/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-06-16 10:54:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie
uchwały Rady Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXIV/172/17
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 10:57:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2017 rok
 Uchwała Nr XXIV/173/2017
Data wprowadzenia informacji 2017-09-15 11:00:03 Informację zaktualizowano 2017-09-15 11:01:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do
Wojewodzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
 Uchwała Nr XXV/174/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 13:42:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie wydzierżawienia działki nr 236/5
 Uchwała Nr XXV/175/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 13:44:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie wydzierżawienia działk nr 222
 Uchwała Nr XXV/176/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 13:49:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2017 rok
 Uchwała Nr XXV/177/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 14:05:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XXVI/178/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 14:06:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
 Uchwała Nr XXVI/179/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 14:07:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za zbiorowe
dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie
ścieków
 Uchwała Nr XXVI/180/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 14:08:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Stanisław Bednik
w sprawie zasad korzystania i ustalenia opłat za
najem lub dzierżawę pomieszczeń szkolnych
 Uchwała Nr XXVI/181/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 14:11:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Ostrówku w osmioletnią Szkołę Podstawową w
Ostrówku
 Uchwała Nr XXVI/182/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 14:14:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej szcścioletniej Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Skrzynnie w
osmioletnia. Szkoły Podstawowq im. Tadeusza
Kosciuszki w Skrzynnie
 Uchwała Nr XXVI/183/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 14:17:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Okalewie w osmioletnią Szkołę Podstawową w
Okalewie
 Uchwała Nr XXVI/184/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 14:22:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie stwierdzenia przckształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Janowie w osmioletnią Szkołę Podstawową w
Janowie
 Uchwała Nr XXVI/185/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 14:30:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Magdalena Gałęza
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022
 Uchwała Nr XXVI/186/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 14:32:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
w sprawie uehwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ostrówku
 Uchwała Nr XXVI/187/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 14:33:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
w sprawie przyjęcia Rocznego programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi
 Uchwała Nr XXVI/188/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 14:36:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Marta Konarzewska
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2017 rok
 Uchwała Nr XXVI/189/17
Data wprowadzenia informacji 2017-11-27 14:37:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2017 rok
 Uchwała Nr XXVII/190/17
Data wprowadzenia informacji 2018-02-16 13:43:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXVII/191/17
Data wprowadzenia informacji 2018-02-16 13:45:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemuu
 Uchwała Nr XXVII/192/17
Data wprowadzenia informacji 2018-02-16 13:53:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2018-2028
 Uchwała Nr XXVII/193/17
Data wprowadzenia informacji 2018-02-16 13:55:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr XXVII/194/17
Data wprowadzenia informacji 2018-02-16 13:57:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018
r.
 Uchwała Nr XXVII/195/17
Data wprowadzenia informacji 2018-02-16 14:02:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/196/17
Data wprowadzenia informacji 2018-02-16 14:04:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrówku
 Uchwała Nr XXVII/197/17
Data wprowadzenia informacji 2018-02-16 14:08:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 Uchwała Nr XXVII/198/17
Data wprowadzenia informacji 2018-02-16 14:11:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
wersja do druku