Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
° Rejestr petycji
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek"
Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w gminie Ostrówek"
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Petycje strona główna 

Petycje

PRZEDMIOT PETYCJI
Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

NADAWCA PETYCJI
Petycje mogą składać: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną lub grupa tych podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

ADRESAT PETYCJI
Petycje można skierować do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
Petycja powinna być adresowana do podmiotu mającego kompetencje w przedstawianej sprawie. Jeśli adresat ich nie ma, musi ją przesłać do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

SPOSOBY WNIESIENIA PETYCJI
Osobiście:
Sekretariat Urzędu Gminy w Ostrówku
Pocztą:
Urząd Gminy w Ostrówku
Ostrówek 115
98-311 Ostrówek
Drogą elektroniczną:
e-mail: ug_ostrowek@interia.pl
elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /h2046yolvf/skrytka


Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
• oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
• wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
• adresata petycji,
• wskazanie przedmiotu petycji.


Petycja musi być podpisana:
• składaną listownie podpisuje podmiot ją wnoszący, a jeżeli nie jest to osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów, podpis składa osoba je reprezentująca,
• składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

ROZPATRYWANIE PETYCJI
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia jej złożenia. Adresat ma obowiązek poinformować autora petycji - listownie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej – o sposobie jej rozpatrzenia i o uzasadnieniu.
Jeśli petycja została złożona w sprawie dotyczącej petycji już rozpatrzonej przez danego adresata, a w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody, adresat może pozostawić tę petycję bez rozpatrzenia. Musi o tym niezwłocznie poinformować wnoszącego petycję.
Adresat petycji zamieszcza na stronie internetowej informację zawierającą skan petycji, datę jej złożenia i – po wyrażeniu zgody – imię i nazwisko albo nazwę autora petycji.
Adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Składanie petycji reguluje:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014r., poz. 1195)


OPŁATY
Brak.
Wniesienie petycji oraz ich rozpatrywanie zwolnione jest z opłaty skarbowej

 
Data wprowadzenia informacji 2016-06-13 10:28:20, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja w sprawie rozpatrywania i zalatwiania
petycji - 2016r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2017-03-20 11:52:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
Informacja w sprawie rozpatrywania i zalatwiania
petycji - 2017r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2018-04-26 10:34:54, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja w sprawie rozpatrywania i zalatwiania
petycji - 2018r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2019-04-25 10:15:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Giełzak
Informacja w sprawie rozpatrywania i zalatwiania
petycji - 2019r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2020-04-09 10:40:07 Informację zaktualizowano 2020-04-09 10:45:25, wprowadzający: Admin PBIP
Informacja w sprawie rozpatrywania i zalatwiania
petycji - 2020r.
 treść
Data wprowadzenia informacji 2021-01-22 13:30:39, wprowadzający: Admin PBIP

Zobacz:
   Rejestr petycji
wersja do druku