Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2016r. strona główna 

2016r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2016 rok
 Uchwała Nr XII/80/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 10:39:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2016 rok
 Uchwała XIII/82/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 10:48:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2016-2024
 Uchwała Nr XIII/82/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 10:54:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi
 Uchwała Nr XIII/83/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 11:00:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie określenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 Uchwała Nr XIII/84/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 11:03:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie wyrażania zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki
 Uchwała Nr XIII/85/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 11:07:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrówku
 Uchwała Nr XIII/86/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 11:09:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
stosowanych dla kandydatów do klas pierwszych w
postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół
podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Ostrówek
 Uchwała Nr XIII/87/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 11:13:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby
punktów za poszczególne kryteria oraz
dokumentów niezbednych do ich potwierdzenia
stosowanych w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i
oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Ostrówek
 Uchwała Nr XIII/88/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 11:18:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2016 rok
 Uchwała Nr XIV/89/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 11:25:38 Informację zaktualizowano 2016-05-10 08:52:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów,
logopedów, nauczycieli wspomagających oraz
nauczycicli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin w
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gmine
Ostrówek
 Uchwała Nr XIV/90/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 11:34:57 Informację zaktualizowano 2016-05-10 08:52:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju gminy
Ostrowek na lata 2016 - 2022
 Uchwąła Nr XIV/91/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-05-09 11:38:03 Informację zaktualizowano 2016-05-09 11:43:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie zaciągniecia kredytu bankowego
długoterminowego w 2016r
 Uchwała Nr XV/92/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 08:02:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2016 rok
 Uchwała Nr XV/93/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 08:12:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2016-2024
 Uchwała Nr XV/94/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 08:14:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
n sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowo-rzeczowego za 2015 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Ostrówku
 Uchwała Nr XV/95/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 08:16:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz podziału zysku bilansowego Gminnego Ośrodka
Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku za
2015r.
 Uchwała Nr XV/96/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 08:19:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku
za 2015 rok
 Uchwała Nr XV/97/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 08:35:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2015 rok
 Uchwała Nr XV/98/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 08:38:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 Uchwała Nr XV/99/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 08:42:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gmine Ostrówek
 Uchwała Nr XV/100/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 08:49:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Grażyna Konarzewska
w sprawie zasad korzystania i ustalania opłat za
wynajem pomieszczeń szkolnych w placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Ostrówek
 Uchwała Nr XV/101/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 08:53:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej oznaczonej numerem działki 163/1 o
pow. 0,0923 ha położonej w Rudlicach
 Uchwała Nr XV/102/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 08:59:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej oznaczonej numerem działki 163/2 o
pow. 0,1099 ha położonej w Rudlicach
 Uchwała Nr XV/103/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 09:03:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej oznaczonej numerem działki 163/3 o
pow. 0,1346 ha położonej w Rudlicach
 Uchwała Nr XV/104/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 09:46:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
oznaczonej numerem działki 980 o pow. 0,3900 ha
położonej w Okalewie
 Uchwała Nr XV/105/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 09:57:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XV/106/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 10:00:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie określenia terminu, czestotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
 Uchwała Nr XV/107/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 10:02:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
 Uchwała Nr XV/108/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 10:07:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie szczegolówego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów
 Uchwała Nr XV/109/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 10:10:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości oplały za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości
 Uchwała Nr XV/110/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 10:12:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju gminy
Ostrówek na lata 2016 - 2022
 Uchwała Nr XV/111/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 10:20:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Małgorzata Stępień
w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XV/112/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 10:24:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
uchylająca Regulamin dofinansowania kosztów
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XVI/113/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 10:38:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XVI/114/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 10:42:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
uchylająca uchwalę Nr XV/110/2016 z dnia 30
czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości
 Uchwała Nr XVI/115/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 10:45:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez wlaścicieli nieruchomości
 Uchwała Nr XVI/116/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 10:59:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
zmieniająca uchwalę w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
domku letniskowego lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 Uchwała Nr XVI/117/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-08-04 11:03:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu
 Uchwała Nr XVII/118/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-14 11:28:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
uchylająca uchwałę Nr XV/101/2016
 Nr XVII/119/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-14 11:30:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ostrówek do
ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z
obiektów i urzędzen użyteczności publicznej
zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XVII/120/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-14 11:38:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2016 rok
 Uchwała Nr XVII/121/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-14 11:41:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2016 rok
 Uchwała Nr XVIII/122/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-14 11:45:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XVIII/123/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-14 11:47:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
z tytułu realizacji nowych inwestycji
 Uchwała Nr XVIII/124/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-14 11:56:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XVIII/125/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-14 12:02:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej
 Uchwała Nr XVIII/126/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-14 12:04:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie przedłużenia okresu obowiazywania
taryf za dostarczoną wodę i odprowadzanie
ścieków
 Uchwała Nr XVIII/127/2016
Data wprowadzenia informacji 2016-12-14 12:06:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Stanisław Bednik
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2016 rok
 Uchwała Nr XIX/128/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 08:43:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2016-2024
 Uchwała Nr XIX/129/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 08:44:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2017-2025
 Uchwała Nr XIX/130/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 08:46:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrówek na
2017 rok
 Uchwała Nr XIX/131/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 08:47:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad
otrzymywania i wysokości diet dla sołtysów z
terenu Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XIX/132/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 08:49:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wynagrodzenia za inkaso z tytułu podatków
stanowiących dochody Gminy
 Uchwała Nr XIX/133/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 09:03:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/124/2016 w sprawie
zwolnienia od pndatku od nieruchomości z tytulu
realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych
miejsc pracy na terenie gminy Ostrówek w ramach
pomocy de minimis
 Uchwała Nr XIX/134/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 09:05:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego na cele niezwiązane z potrzebami
zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego
na drogach gminnych na terenie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XIX/135/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 09:08:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi
finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek
organizacyjnych Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XIX/136/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 09:10:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie Statutu Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XIX/137/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 09:11:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie przystąpienia Gminy Ostrówek do
Stowarzyszenia "TAK dla Kopalni Złoczew"
 Uchwała Nr XIX/138/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 09:14:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie wydzierżawienia części działki nr 2
o pow. 0,7132 ha, położonej w obrębie
geodezyjnym Wola Rudlicka, dotychczasowemu
dzierżawcy
 Uchwała Nr XIX/139/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 09:16:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2017r.
 Uchwała Nr XIX/140/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 09:19:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie uchwalenie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.
 Uchwała Nr XIX/141/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 09:25:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki
niskoemisyjnej dia Gminy Ostrówek" na lata
2016-2020
 Uchwała Nr XIX/142/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 09:27:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
zmieniająca uchwalę w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia uslug w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 Uchwała Nr XIX/143/2016
Data wprowadzenia informacji 2017-01-26 09:30:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
wersja do druku