Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2015r. strona główna 

2015r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
położonych w gminie Ostrówek
 Uchwała Nr III/16/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 14:11:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju
Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego
 Uchwała Nr III/17/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 14:13:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysłąw Pawlak
zmieniająca uchwałe Nr XIX/124/08 Rady Gminy
Ostrówek
 Uchwąła Nr III/18/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 14:15:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniająca uchwałę Nr X/63/03 Rady Gminy w
Ostrówku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr III/19/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 14:19:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
 Uchwała Nr III/20/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-17 14:23:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki
 Uchwała Nr III/21/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-18 11:50:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie uchylenia uchwały Nr II/13/2014 Rady
Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr III/22/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-18 11:53:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnynli oraz
ustalenia stawki tej opłaty
 Uchwała Nr III/23/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-18 11:58:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania
składu osobowego stałych Komisji Rady Gmin
 Uchwała Nr III/24/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-03-18 12:01:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr IV/25/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 09:35:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2015-2022
 Uchwała Nr IV/26/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 09:38:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnnści zwierząt na terenie Gminy Ostrówek
w 2015 roku
 Uchwała Nr IV/27/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 09:46:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie utworzenia obwodu glosowania w
zakładzie pomocy społecznej w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 10 maja 2015r.
 Uchwała Nr IV/28/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 09:56:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie powołania Zespołu do przygotowania
wyboru ławników na kadencję 2016-2019
 Uchwała Nr IV/29/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 10:00:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie wydzierżawienia częsci działki nr 2 o
pow. 0,7132 ha, położonej w obrębie geodezyjnym
Wola Rudlicka, dotychczasowemu dzierżawcy
 Uchwała Nr IV/30/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 10:03:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie ustalenia stawki oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi do domku
Ietniskowego lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
 Uchwała Nr IV/31/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 10:10:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszarów położonych w gminie Ostrówek
 Uchwała Nr IV/32/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 10:13:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej
 Uchwała Nr IV/33/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 10:16:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu na opracowanie dokumentacji
technicznej
 Uchwała Nr V/341/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 10:21:55 Informację zaktualizowano 2015-06-02 10:23:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr V/35/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 10:23:20 Informację zaktualizowano 2015-06-02 10:24:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2015-2022
 Uchwała Nr IV/36/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 10:27:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
sprawie zatwierdzenia projektu POKL/I/9.1.1/ST/15
o nazwie ,,Otworzmy dzieciom świat -przedszkole
na start"
 Uchwała Nr V/37/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 10:31:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,ZIEMIA
WIELUŃSKA".
 Uchwała Nr V/38/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-06-02 10:38:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu
Gminy Ostrówek dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Niemierzynie
 Uchwała Nr VI /39/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 12:18:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr VI /40/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 12:25:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowo-rzeczowego za 2014 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Ostrówku
 Uchwała Nr VII /41/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 12:29:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz podziału zysku bilansowego Gminnego Ośrodka
Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku za
2014r.
 Uchwała Nr VII /42/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 12:33:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie przyjęcia sprawozdania z dzialałności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku
za 2014 rok
 Uchwała Nr VII /43/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 12:36:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2014 rok
 Uchwała Nr VII /44/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 12:37:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 Uchwała Nr VII /45/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 12:44:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości
 Uchwała Nr VII /46/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 12:48:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
długoterminowego w 2015r.
 Uchwała Nr VII /47/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 12:51:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr VII /48/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 12:55:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2015-2022
 Uchwała Nr VII /49/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 12:57:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
 Uchwała Nr VII /50/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-07-21 13:01:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr VIII/51/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-11 13:58:45, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2015-2022
 Uchwała Nr VIII/52/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-11 13:59:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
 Uchwała Nr VIII/53/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-11 14:01:26 Informację zaktualizowano 2015-12-11 14:37:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
 Uchwała Nr VIII/54/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-11 14:02:58, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr IX/55/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-11 14:04:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2015-2022
 Uchwała Nr IX/56/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-11 14:05:49 Informację zaktualizowano 2015-12-11 14:07:52, wprowadzający: Admin PBIP
w sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr IX/57/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-11 14:07:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
 Uchwała Nr IX/58/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-11 14:09:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie zatwierdzenia cen i oplat za zbiorowe
dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie
ścieków
 Uchwała Nr IX/59/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-11 14:11:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Stanisław Bednik
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019
do Sądu Rejonowego w Wieluniu
 Uchwała Nr IX/60/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-11 14:14:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
zmieniająca uchwałę o powołaniu Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowcj Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
 Uchwała Nr IX/61/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-11 14:17:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania
składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy
 Uchwała Nr IX/62/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-11 14:20:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie wydzierżawienia działki nr 656/7 o
pow. 0,5000 ha , położonej w Wielgiem
 Uchwała Nr IX/63/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-11 14:23:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
oznaczonej numerem działki 146 o pow. 0,1100 ha
położonej w Rudlicach Jackowskich
 Uchwała Nr IX/64/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-11 14:27:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
zmieniająca Uchwalę NR IX/57/2015 Rady Gminy
Ostrówek z dnia 29 października 2015r. w sprawie
podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr X/65/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-11 14:29:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji w sprawie podatku od nieruchomości,
deklaracji na podatek od nieruchomości
 Uchwała Nr X/66/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-11 14:31:50 Informację zaktualizowano 2015-12-11 14:34:56, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji
na podatek leśny
 Uchwała Nr X/67/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-11 14:34:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji
na podatek rolny
 Uchwała Nr X/68/2015
Data wprowadzenia informacji 2015-12-11 14:36:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XI/69/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-26 08:41:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2015-2022
 Uchwała Nr XI/70/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-26 08:45:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2016-2024
 Uchwała Nr XI/71/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-26 08:47:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrówek na
2016 rok
 Uchwała Nr XI/72/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-26 08:49:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2016 rok
 Uchwała Nr XI/73/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-26 08:54:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.
 Uchwała Nr XI/74/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-26 09:22:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XI/75/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-26 09:31:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
zmieniająca Uchwałe Nr IX/57/2015 Rady Gminy
Ostrówek z dnia 29 października 2015 r. w
sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XI/76/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-26 09:49:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie najmu części lokalu użytkowego
położonego w budynku Urzędu Gminy w Ostrówku
115 — dotychczasowemu najemcy
 Uchwała Nr XI/77/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-26 09:51:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
w sprawie najmu części lokalu użytkowego
położonego w budynku Urzędu Gminy w Ostrówku
115 — dotychczasowemu najemcy
 Uchwała Nr XI/78/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-26 09:53:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
w sprawie zaliczenia drogi lokalnej, znajdującej
się na terenie Gminy Ostrówek, do kategorii
drogi gminnej
 Uchwała Nr XI/79/2015
Data wprowadzenia informacji 2016-01-26 09:55:57 Informację zaktualizowano 2016-01-26 09:57:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
wersja do druku