Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
° 2012
° 2013
° 2014
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
° 2023r
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Wyniki Przetargów > 2015r. strona główna 

2015r.
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
wraz z usługą szkoleniową w zakresie obsługi
komputera, zaprojektowaniem i wykonaniem sieci
komputerowej i usługą dostępu do Internetu w
ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców Gminy Ostrówek w ramach
działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie
innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - II przetarg
nieograniczony
 Zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-02-05 14:56:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
PRZEBUDOWA DRÓG WEWNĘTRZNYCH NA TERENIE GMINY
OSTRÓWEK
 Informacja o wyborze oferty.pdf
Data wprowadzenia informacji 2015-04-07 14:18:01, wprowadzający: Admin PBIP
Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci oraz
pomieszczeń dla personelu (dostawa urządzeń) w
ramach projektu „”Otwórzmy dzieciom świat-
przedszkole na start” w Gminie Ostrówek”
Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w
Gminie Ostrówek
 Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego
Data wprowadzenia informacji 2015-07-15 11:03:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
Dostosowanie toalet do potrzeb dzieci oraz
pomieszczeń dla personelu (dostawa urządzeń) w
ramach projektu „”Otwórzmy dzieciom świat-
przedszkole na start” w Gminie Ostrówek”
Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych w
Gminie Ostrówek
 informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-07-29 09:34:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
Przebudowa pomieszczeń w budynku Środowiskowego
Domu Samopomocy w Ostrówku
 informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-08-24 09:16:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Joanna Królewicz
Organizacja placów zabaw (dostawa wraz z
montażem urządzeń) w ramach projektu
„”Otwórzmy dzieciom świat- przedszkole na
start” w Gminie Ostrówek”
 informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-08-26 14:26:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 550 000 PLN(słownie: pięćset
pięćdziesiąt tysięcy złotych) z
przeznaczeniem na spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-08-27 09:52:05, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
Przebudowy pomieszczeń w budynku Środowiskowego
Domu Samopomocy w Ostrówku
 zapytanie o unieważnieniu zapytania ofertowego
Data wprowadzenia informacji 2015-09-14 10:06:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Joanna Królewicz
Przebudowa pomieszczeń w budynku Środowiskowego
Domu Samopomocy w Ostrówku
 zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-09-23 09:13:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Joanna Królewicz
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu
„”Otwórzmy dzieciom świat- przedszkole na
start” w Gminie Ostrówek” Priorytet IX,
Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w
Oddziałach Przedszkolnych w Gminie Ostrówek
 Unieważnienie przetargu
Data wprowadzenia informacji 2015-09-23 11:30:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
Dostawa Internetu dla 80 gospodarstw domowych i
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku na
potrzeby Projektu pn „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek”
 zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-10-19 12:14:07, wprowadzający: Admin PBIP
Dostawa Internetu dla 80 gospodarstw domowych i
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku na
potrzeby Projektu pn „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek”
 unieważnienie zapytania ofertowego
Data wprowadzenia informacji 2015-10-20 13:43:21, wprowadzający: Admin PBIP
Dostawa Internetu dla 80 gospodarstw domowych i
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku na
potrzeby Projektu pn „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek”
 Informacja o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-10-27 08:12:03, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM MEBLI,
WYPOSAŻENIA SZATNI, TABLICY INTERAKTYWNEJ Z
OPROGRAMOWANIEM, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO ICT ORAZ
ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA, WYPOSAŻENIA
WYPOCZYNKOWEGO, SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO, SPRZĘTU
AGD, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUŁÓW
PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu Otwórzmy
dzieciom świat- przedszkole na start w Gminie
Ostrówek Priorytet IX, Działanie 9.1,
Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, realizowanego w Oddziałach Przedszkolnych
w Gminie Ostrówek
 zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2015-11-09 12:47:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Martyna Bator
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 zawiadomienie o wyborze oferty
Data wprowadzenia informacji 2016-01-25 12:35:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
wersja do druku