Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
° 2023r
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2014r. strona główna 

2014r.
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w
Wielgiem
 Uchwała Nr XXXII/220/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 09:37:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania
 Uchwała Nr XXXII/221/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 09:39:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania
 Uchwała Nr XXXI1/222/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 09:42:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania
 Uchwała Nr XXXII/223/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 09:44:26, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
w sprawie wydzierżawienia części działki nr
138 o pow. 0,2000 ha, położonej w Skrzynnie,
dotychczasowemu dzierżawcy
 Uchwała Nr XXXII/224/14
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 09:47:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Ostrówek skargi na Dyrektora Szkoły
Podslawowej w Skrzynnie
 Uchwała Nr XXXIII/225/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 09:50:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w
Wielgiem
 Uchwała Nr XXXIV/226/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 09:55:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXIV/227/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 10:00:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2020
 Uchwała Nr XXXIV/228/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 10:02:40, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy srodków stanowiących fundusz
sołecki
 Uchwała Nr XXXIV/229/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 10:05:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostnówek
w 2014 roku
 Uchwała Nr XXXIV/230/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 10:08:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w
zakładzie pomocy społecznej
 Uchwała Nr XXXIV/231/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 10:09:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
oznaczonej numerem działki 268/1 o pow. 0,3000 ha
położonej w Ostrówku dotychczasowemu
dzierżawcy
 Uchwała Nr XXXIV/232/20I4
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 10:13:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w
budynku Szkoły Podstawowej w Wielgiem Wielgie nr
27 dotychczasowemu najemcy
 Uchwała Nr XXXIV/233/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 10:15:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
w sprawie realizacji projektu systemowego
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapilał Ludzki 2007-2013
 Uchwała Nr XXXIV/234/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-05-06 10:18:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
w sprawie przyjęcia Prograrm opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek
w 2014 roku
 Uchwała Nr XXXV/235/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 13:18:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
vv sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXV/236/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 13:20:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXV/237/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 13:30:11, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
 Uchwała Nr XXXV/238/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 13:32:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
długoterminowego w 2014r.
 Uchwała Nr XXXV/239/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 13:33:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
oznaczonej numcrcm działki 268/1 o pow. 0,3000 ha
położonej w Ostrówku
 Uchwała Nr XXXV/240/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 13:36:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzynnie
 Uchwała Nr XXXVI/241/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 13:38:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie przyjecia sprawozdania
finansowo-rzeczowego za 2013 rok SPZPOZ w
Ostrówku
 Uchwała Nr XXXVII/242/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 13:41:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz podziału zysku bilansowego Gminnego Ośrodka
i Upowszcchniania Kultury i Sportu w Ostrówku za
2013r.
 Uchwała Nr XXXVII/243/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 14:02:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku
za 2013 rok
 Uchwała Nr XXXV11/244/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 14:04:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2013 rok
 Uchwała Nr XXXVH/245/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 14:06:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 Uchwała Nr XXXVlI/246/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 14:12:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXVII/247/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 14:14:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej
 Uchwała Nr XXXVII/248/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 14:19:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych i gimnazjum
 Uchwała Nr XXXVII/249/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 14:20:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
oznaczonej numerem działki 980 o pow. 0,3900 ha
położonej w Okalewie
 Uchwała Nr XXXVII/250/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 14:23:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie przekazania, według wiasciwości,
skargi Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w
Skrzynnie
 Uchwała Nr XXXVII/251/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 14:25:36, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Ostrówek skargi na Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Skrzynnie
 Uchwała Nr XXXVII/252/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-07-21 14:27:21, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mirosława Kordecka
Uchylająca uchwałę Nr XXXV/238/2014 z dnia 16
maja 2014r.
 Uchwała Nr XXXVIII/253/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 09:50:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXVIII/254/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 10:27:47, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2021
 Uchwała Nr XXXVIII/255/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 10:29:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu
Samodzielnego Publicznego ZakJadu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
 Uchwała Nr XXXVIII/256/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 10:31:41, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrówku
 Uchwała Nr XXXVIII/257/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 10:33:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
zmieniająca uchwałę nr X/63/03 Rady Gminy w
Ostrówku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr XXXVIII/258/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 10:35:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w
zakładzie pomocy społecznej w wyborach do
organów jednostek samorządu terytorialnego
 Uchwała Nr XXXVIII/259/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 10:40:09, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji
wyborczej
 Uchwała Nr XXXVIII/260/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 10:43:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie utworzenia świetlicy wiejskiej w
Wielgiem i nadania jej statutu
 Uchwała Nr XXXVIII/261/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 10:45:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie wydzierżawienia działki nr 222 o pow.
0,5300 ha, położonej w Niemierzynie,
dotychczasowemu dzierżawcy
 Uchwała Nr XXXVIII/262/14
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 10:47:27, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie wydzierżawienia działki nr 420 o pow.
0,1800 ha, położonej w Nietuszynie,
dotychczasowemu dzierżawcy
 Uchwałą Nr XXXVIII/263/14
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 10:49:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie wydzierżawienia działki nr 236/5 o
pow. 0,3000 ha, położonej w Ostrówku,
dotychczasowemu dzierżawcy
 Uchwała Nr XXXVIII/264/14
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 10:50:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
oznaczonej numerem działki 66/1 o pow. 0,2800 ha
położone j w obrębie geodezyjnym Bolków
 Uchwała Nr XXXVIII/265 72014
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 10:53:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonych
numerami działek 76, 79, 231, 438, 439, 534, 535,
536, 537 o Iącznej pow. 8,9986 ha położonych w
Korablewie gmina Rusiec
 Uchwała Nr XXXVII1/266/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-10-23 10:56:28, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc
Dyrektora Szkoly Podstawowej w Skrzynnie
 Uchwała Nr XXXVIII/267/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 11:54:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
dla celów podatku rolnego na 2015r.
 Uchwała Nr XXXIX/268/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 11:56:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XXXIX/269/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 11:58:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
 Uchwała Nr XXXIX/270/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 12:03:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania
taryf za dostarczoną wode i odprowadzenie
ścieków
 Uchwała Nr XXXIX/271/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 12:05:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Stanisław Bednik
w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ostrówku
 Uchwała Nr XXXIX/272/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 12:07:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Gminy
Ostrówek"
 Uchwała Nr XXXIX/273/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 12:09:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXIX/274/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 12:10:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XL/275/2014
Data wprowadzenia informacji 2014-12-17 12:12:08 Informację zaktualizowano 2014-12-17 12:12:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr I/1/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 10:14:16, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr I/2/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 10:15:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie powołania składu osobowego stałych
Komisji Rady Gminy
 Uchwała Nr I/3/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 10:20:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie powołania składu osobowego Komisji
Rewizyjnej
 Uchwała Nr I/4/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 10:23:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej
 Uchwała Nr I/5/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 10:24:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr I/6/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 10:26:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr I/7/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 10:27:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i
wysokości diet dla radnych za udział w
posiedzeniach Rady i Komisji
 Uchwała Nr I/8/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 10:34:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr II/9/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 10:41:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr II/10/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 10:43:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2015-2022
 Uchwała Nr II/11/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 10:45:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrówek na
2015 rok
 Uchwała Nr II/12/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 10:51:33 Informację zaktualizowano 2015-01-27 10:58:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty
 Uchwała Nr II/13/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 10:56:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015 rok
 Uchwała Nr II/14/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 10:58:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r.
 Uchwała Nr II/15/2014
Data wprowadzenia informacji 2015-01-27 11:00:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
wersja do druku