Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
° 2012
° 2013
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Ogłoszenia Przetargów > 2014r. strona główna 

2014r.
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ GMINNEJ
BIBLIOTEKI W OSTRÓWKU
 Dokumentacja techniczna
Data wprowadzenia informacji 2014-02-24 09:32:14, wprowadzający: Admin PBIP
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ GMINNEJ
BIBLIOTEKI W OSTRÓWKU
 Ogłoszenie, SIWZ wraz załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2014-02-24 09:33:51, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
 Ogłoszenie, SIWZ, Wykaz majątku i inne dane Zamawiającego
Data wprowadzenia informacji 2014-03-04 10:46:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Lidia Pawlak
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
 wyjaśnienia i zmiany
Data wprowadzenia informacji 2014-03-10 15:24:37, wprowadzający: Admin PBIP
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NIEMIERZYN - KRESY
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami, Przedmiar, STWiOR
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 12:00:29, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ NIEMIERZYN - KRESY
 Projekt budowlany przebudowy drogi
Data wprowadzenia informacji 2014-03-11 12:09:08, wprowadzający: Admin PBIP
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków dzieci, młodzieży i personelu w
placówkach oświatowych Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w
placówkach oświatowych
 Ogłoszeni, SIWZ wraz załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2014-06-04 14:55:12, wprowadzający: Admin PBIP
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych
wypadków dzieci, młodzieży i personelu w
placówkach oświatowych Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej nauczycieli w
placówkach oświatowych
 modyfikacja SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2014-06-09 10:34:21, wprowadzający: Admin PBIP
"przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie
Ostrówek" - usługi doradcze w realizacji
projektu
 zapytanie ofertowe
Data wprowadzenia informacji 2014-06-23 13:27:22, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 1 700 000 PLN(słownie: jeden milion
siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego w budżecie gminy
deficytu budżetowego i spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2014-07-24 09:24:12, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 1 700 000 PLN(słownie: jeden milion
siedemset tysięcy złotych) z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego w budżecie gminy
deficytu budżetowego i spłatę wcześniej
zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów
 Wyjaśnienia do przetargu
Data wprowadzenia informacji 2014-07-29 10:35:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
opracowanie projektu i wydruk ulotek, plakatów
promocyjnych, baneru promocyjnego, notesów i
długopisów promocyjnych na potrzeby Projektu pn
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w
Gminie Ostrówek”
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-08-29 11:24:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług
doradczych w realizacji projektu
,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie
Ostrówek"
 treśc
Data wprowadzenia informacji 2014-08-29 13:28:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysłąw Pawlak
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
zaprojektowanie i wykonanie sieci komputerowej
wewnętrznej w 8 jednostkach organizacyjnych na
potrzeby Projektu pn „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek”
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-09-03 12:55:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
opracowanie projektu i wydruk ulotek, plakatów
promocyjnych, baneru promocyjnego, notesów i
długopisów promocyjnych na potrzeby Projektu pn
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w
Gminie Ostrówek”
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-09-09 13:33:30, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na
dostawę materiałów biurowych na potrzeby
projektu pn. " Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Ostrówek"
 treść
Data wprowadzenia informacji 2014-09-22 13:11:45, wprowadzający: Admin PBIP
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
wraz z usługą szkoleniową w zakresie obsługi
komputera, zaprojektowaniem i wykonaniem sieci
komputerowej i usługą dostępu do Internetu w
ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców Gminy Ostrówek w ramach
działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie
innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2014-10-17 09:58:54, wprowadzający: Admin PBIP
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
wraz z usługą szkoleniową w zakresie obsługi
komputera, zaprojektowaniem i wykonaniem sieci
komputerowej i usługą dostępu do Internetu w
ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców Gminy Ostrówek w ramach
działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie
innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 Wyjaśnienia do przetargu
Data wprowadzenia informacji 2014-11-05 14:13:41, wprowadzający: Admin PBIP
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
wraz z usługą szkoleniową w zakresie obsługi
komputera, zaprojektowaniem i wykonaniem sieci
komputerowej i usługą dostępu do Internetu w
ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców Gminy Ostrówek w ramach
działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie
innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2014-11-05 14:14:31, wprowadzający: Admin PBIP
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
wraz z usługą szkoleniową w zakresie obsługi
komputera, zaprojektowaniem i wykonaniem sieci
komputerowej i usługą dostępu do Internetu w
ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców Gminy Ostrówek w ramach
działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie
innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - II przetarg
nieograniczony
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2014-11-28 12:07:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski, Adam Załęcki
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
TERENU GMINY OSTRÓWEK
 Ogłoszenie, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2014-11-28 13:46:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z
TERENU GMINY OSTRÓWEK
 Wyjaśnienia do przetargu
Data wprowadzenia informacji 2014-12-05 09:59:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
wraz z usługą szkoleniową w zakresie obsługi
komputera, zaprojektowaniem i wykonaniem sieci
komputerowej i usługą dostępu do Internetu w
ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców Gminy Ostrówek w ramach
działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie
innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - II przetarg
nieograniczony
 Wyjaśnienia do przetargu
Data wprowadzenia informacji 2014-12-05 10:03:13, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski, Adam Załęcki
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
wraz z usługą szkoleniową w zakresie obsługi
komputera, zaprojektowaniem i wykonaniem sieci
komputerowej i usługą dostępu do Internetu w
ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców Gminy Ostrówek w ramach
działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie
innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - II przetarg
nieograniczony
 Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ
Data wprowadzenia informacji 2014-12-05 12:11:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem
wraz z usługą szkoleniową w zakresie obsługi
komputera, zaprojektowaniem i wykonaniem sieci
komputerowej i usługą dostępu do Internetu w
ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu mieszkańców Gminy Ostrówek w ramach
działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - eInclusion osi priorytetowej 8.
Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie
innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 - II przetarg
nieograniczony
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data wprowadzenia informacji 2014-12-05 12:23:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jej jednostek organizacyjnych
 Ogłoszenia, SIWZ z załącznikami
Data wprowadzenia informacji 2014-12-10 11:59:34, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
wersja do druku