Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
° 2012r.
° 2013r.
° 2014r.
° 2015r.
° 2016r.
° 2017r.
° 2018r.
° 2019r.
° 2020r.
° 2021r.
° 2022r.
° 2023r
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Uchwały Rady > 2013r. strona główna 

2013r.
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na
Radę Gminy Ostrówek wniesioną przez Prokuratora
Rejonowego w Wieluniu do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi
 Uchwała Nr XXIII/158/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:46:48, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na
Radę Gminy Ostrówek wniesioną przez Prokuratora
Rejonowego w Wieluniu do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi
 Uchwała Nr XXIII/159/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:55:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXIII/160/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 12:58:55, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
 Uchwała Nr XXIII/161/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 13:01:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez wlaściciela nieruchomości
 Uchwała Nr XXIII/162/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 13:03:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
pod nazwą ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Ostrówek" w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - elnclusion.
 Uchwała Nr XXIII/163/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 13:08:31, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia między Gminą Ostrówek a Powiatem
Wieluńskim w zakresie zapewnienia uczniom
niepełosprawnym z terenu Gminy Ostrówek
transportu i opięki w czasie przewozu do
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Gromadzicach
 Uchwała Nr XXIII/164/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-02-27 13:12:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2013-2018.
 Uchwała Nr XXIV/165/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-19 14:00:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie przekazania do realizacji Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrówku zadań
wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 Uchwała XXIV/166/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-19 14:04:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społeczej w Ostrówku
 Uchwała Nr XXIV167/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-19 14:07:14, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wielurńskiemu na opracowanie dokumentacji
technicznej zadania pn: „ Przebudowa drogi
powiatowej Nr 4537E Nietuszyna _ Wieluń na
odcinku od Nietuszyny do Okalewa (do skrzyżowania
z drogą gminną Nr 114055E w kol. Babin od km
0+00 do km 2+650)
 Uchwała Nr XXIV/168/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-19 14:17:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Andrzej Grzybowski
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
 Uchwała Nr XXIV/169/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-19 14:19:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
długoterminowego w 2013r.
 Uchwała Nr XXIV/170/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-19 14:20:38, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXIV/171/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-19 14:21:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXIV/172/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-19 14:23:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy srodków stanowiących fundusz
sołecki
 Uchwała Nr XXIV/173/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-19 14:26:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek
w 2013 roku
 Uchwała Nr XXIV/174/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-22 12:17:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Gminy
Ostrówek"
 Uchwała Nr XXIV/175/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-22 12:25:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej
 Uchwała Nr XXIV/176/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-04-22 12:27:44, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXV/177/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-15 10:17:37, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2018
 Uchwała Nr XXV/178/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-15 10:19:06, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
uchylająca uchwałę Nr XXIV/170/2013 z dnia 28
marca 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego długoterminowego w 2013r.
 Uchwała Nr XXV/179/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-15 10:49:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
długoterminowego w 2013r.
  Uchwała Nr XXV/180/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-05-15 10:51:35, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
zmieniajacą uchwałę w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 Uchwała Nr XXV/181/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 14:12:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek
w 2013 roku
 Uchwała Nr XXV/182/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 14:18:53, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Adam Załęcki
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXVI/183/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 14:21:24, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2018
 Uchwała Nr XXVI/184/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 14:25:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ostrówku
 Uchwała XXVI/185/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 14:35:52, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowo-rzeczowego za 2012 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Ostrówku
 Uchwała Nr XXVI/186/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 14:38:07, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz podziału zysku bilansowego Gminnego Ośrodka
Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku za
2012r.
 Uchwała Nr XXVII/187/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 14:41:02, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie przyjęcia sprawozdania z dzialałności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku
za 2012 rok
 Uchwała Nr XXVII/188/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 14:45:10, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2012 rok
 Uchwała Nr XXVII/189/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 14:49:08, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 Uchwała Nr XXVII/190/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 14:50:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2013-2016"
 Uchwała Nr XXVII/191/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-07-16 14:52:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Irena Barańska
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXVIII/192/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:09:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2018
 Uchwała Nr XXVIII/193/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-09-24 11:11:47 Informację zaktualizowano 2013-09-24 11:13:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr XIXX/194/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-10-01 12:24:33, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu na realizację zadania pn.
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E
Nietuszyna-Okalew-Gromadzice w m. Okalew od km
0+015 do km 2+631 dł. 2,616 km"
 Uchwała Nr XIXX/195/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-10-01 12:27:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu
Gminy Ostrówek dla jednostki Ochotniczcj Straży
Pożarnej w Skrzynnie
 Uchwała Nr XIXX/196/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-10-01 12:29:46, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XIXX/197/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-10-01 12:31:14 Informację zaktualizowano 2013-10-01 12:46:00, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2018
 Uchwała Nr XIXX/198/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-10-01 12:48:11 Informację zaktualizowano 2013-10-01 12:48:57, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
dla celów podatku rolnego na 2014r.
 Uchwała Nr XXX/199/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 09:05:32, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XXX/200/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 09:06:50, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środkow transportowych
 Uchwała Nr XXX/201/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 09:08:59, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Ulas
w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za zbiorowe
dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie
scieków
 Uchwała Nr XXX/202/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 09:13:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Stanisław Bednik
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszarów położonych w gminie Ostrówek
 Uchwała Nr XXX/203/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 09:15:31 Informację zaktualizowano 2013-11-26 09:23:23, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Tadeusz Czajkowski
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości
 Uchwała Nr XXX/204/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 09:29:43, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Sylwester Gawleta
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
 Uchwała Nr XXX/205/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 09:31:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku
 Uchwała Nr XXX/206/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 09:34:04, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Zgoda
zmieniająca uchwałę Nr XXIV/169/2013 z dnia 28
marca 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
 Uchwała Nr XXX/207/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 09:58:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
zmieniająca uchwałę Nr XXV/180/2013 z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie zaciągniecia kredytu
bankowego długoterminowego w 2013r.
 Uchwała Nr XXX/208/2013
Data wprowadzenia informacji 2013-11-26 10:03:15, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXI/209/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 08:15:17, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXI/210/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 08:17:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
zmieniająca uchwałę Nr XXV/180/2013 z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego długoterminowego w 2013r.
 Uchwała Nr XXXI/211/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 08:20:54, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Złoczew
 Uchwała Nr XXXI/212/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 08:23:42, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ostrówek do
reprezentowania Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXI/213/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 08:26:20, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014 -2020
 Uchwała Nr XXXI/214/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 08:32:19, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrówek na
2014 rok
 Uchwała Nr XXXI/215/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 08:35:39, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Anna Walaszczyk
w sprawie sprzedaży udziału Gminy Ostrówek
wynoszącego 4/6 we współwłasnosci
nieruchomoćci gruntowych położonych w Skrzynnie
 Uchwała Nr XXXI/216/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 08:38:18, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych na 2014 rok
 Uchwała Nr XXXI/217/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 08:47:49, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.
 Uchwała Nr XXXI/218/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 08:51:25, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Urszula Turek
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej dotyczących przyznawania
dodatku energetycznego
 Uchwała Nr XXXI/219/2013
Data wprowadzenia informacji 2014-02-06 08:56:01, wprowadzający: Admin PBIP, autor: Mieczysław Pawlak
wersja do druku