Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
° Stanowisko ds. gospodarki gruntami i przedsiębiorczości
° Stanowisko ds. kadrowych
° Stanowisko ds. samorządowych
° Stanowisko gospodarcze
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Referat ogólno-administracyjny > Stanowisko ds. samorządowych strona główna 

Stanowisko ds. samorządowych

Inspektor ds. samorządowych - Magdalena Gałęza pok. 6

Prowadzenie spraw wynikających z zadań na zajmowanym stanowisku:

1/ obsługa kancelaryjno - biurowa Rady Gminy, Komisji i Wójta:
a) przygotowywanie posiedzeń,
b) protokołowanie obrad,
c) przygotowywanie projektów uchwał z posiedzeń, wniosków, decyzji i innych materiałów z obrad,
2/ przekazywanie uchwał Rady Gminy kompetentnym pracownikom do wykonania,
3/ prowadzenie rejestru uchwał Rady, wniosków i interpelacji oraz uchwał Komisji,
4/ gromadzenie materiałów dotyczących sposobu realizacji, interpelacji i wniosków radnych, postanowień i wniosków Komisji oraz czuwanie nad terminowością ich realizacji,
5/ prowadzenie ewidencji radnych i członków Komisji,
6/ prowadzenie dokumentacji jednostek pomocniczych (ewidencja składu Rady Sołeckiej i sołtysów),
7/ obsługa sekretariatu,
8/ organizowanie przyjęć interesantów przez Wójta,
9/ prowadzenie łączności teleksowej, radiotelefonicznej, faxu i małej poligrafii,
10/ wysyłanie korespondencji,
11/ prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
12/ współdziałanie z placówkami służby zdrowia w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa,
13/ tworzenie, łączenie, przekształcanie i znoszenie bibliotek,
14/ przygotowywanie aktu o utworzeniu instytucji kultury, określenie jej nazwy, siedziby i przedmiotu działania,
15/ prowadzenie rejestru instytucji kultury,
16/ przygotowywanie projektu uchwały w sprawie łączenia, podziału lub likwidacji instytucji kultury,
17/ prowadzenie spraw Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia,
18/ prowadzeniu rejestru kopiowanych materiałów,
19/ nadzór nad działalnością sołtysów,
20/ przyjmowanie i podawanie do publicznej wiadomości pism sądowych,
21/wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym ? podczas nieobecności Małgorzaty Felik ? inspektora ds. obsługi kasowej.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:02:45 Informację zaktualizowano 2022-02-07 09:09:08, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku