Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
° Stanowisko ds. gospodarki gruntami i przedsiębiorczości
° Stanowisko ds. kadrowych
° Stanowisko ds. samorządowych
° Stanowisko gospodarcze
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Referat ogólno-administracyjny > Stanowisko ds. kadrowych strona główna 

Stanowisko ds. kadrowych

Podinspektor ds. kadrowych  Marta Konarzewska pok. 15

Prowadzenie spraw wynikających z zadań na zajmowanym stanowisku

1/ sprawy kadrowe pracowników Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych:
a/ prowadzenie akt osobowych pracowników,
b/ przygotowywanie dokumentów związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem z pracy,
c/ kompletowanie dokumentów w związku z przejściem na emeryturę lub rentę i przesyłanie ich do ZUS-u,
d/ sprawy płacowe pracowników, w tym dodatki za staż, dodatki funkcyjne, służbowe i inne,
e/ odznaczenia państwowe, wyróżnienia i nagrody płacowe, w tym nagrody jubileuszowe i inne,
f/ prowadzenie akt osobowych byłych pracowników,
g/ przygotowywanie projektów umów z pracownikami kierowanymi na studia, kursy i inne formy doskonalenia zawodowego,
2/ prowadzenie dokumentacji dotyczącej dyscypliny pracy ,
3/ przygotowywanie umów w sprawie przyznania ryczałtów o używanie pojazdu do celów służbowych,
4/ prowadzenie zakładowej działalności socjalnej,
5/ współdziałanie z dyrektorem przedszkola oraz dyrektorami szkół w zakresie oceny pracy nauczycieli,
6/ współdziałanie z kuratorem oświaty w sprawie oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych,
7/ organizacja wykupu uprawnień dla nauczycieli do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznej,
8/ prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
9/ zaopatrzenie w pieczęcie i tablice urzędowe,
10/ prowadzenie dokumentacji pracowniczej kasy zapomogowo ? pożyczkowej,
11/ prowadzenie spraw dotyczących bhp w urzędzie i jednostkach organizacyjnych , w tym:
a/ przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp,
b/ przeprowadzanie instruktażu ogólnego z nowozatrudnionymi pracownikami,
c/ przedstawianie pracodawcom, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
d/ udział w przekazywaniu do użytku nowo wybudowanych lub przebudowywanych obiektów oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
e/ przedstawianie wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii,
f/ udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
g/ prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy,
h/ udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków,
i/ współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoriami w zakresie organizowania systematycznych badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami,
j/ współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników .

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:02:22 Informację zaktualizowano 2017-05-23 12:29:27, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku