Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
° Stanowisko ds. gospodarki gruntami i przedsiębiorczości
° Stanowisko ds. kadrowych
° Stanowisko ds. samorządowych
° Stanowisko gospodarcze
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Referat ogólno-administracyjny > Stanowisko ds. gospodarki gruntami i przedsiębiorczości strona główna 

Stanowisko ds. gospodarki gruntami i przedsiębiorczości
Inspektor ds. gospodarki gruntami i przedsiębiorczości Urszula Turek pok. 14

Prowadzenie spraw wynikających z zadań na zajmowanym stanowisku:

1/ w zakresie gospodarki gruntami:
1) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie sprzedaży na terenach wiejskich gruntów zabudowanych lub przeznaczonych pod budowę domów jednorodzinnych,
2) wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty, wydzielanie pod budowę ulic,
3) tworzenie zasobów gruntów na cele zabudowy wsi,
4) przygotowywanie dla utworzonych zasobów gruntów przed przystąpieniem do ich zabudowy opracowania geodezyjnego, projektowego oraz projektów podziału nieruchomości,
5) ustalanie cen działki przeznaczonej pod budowę domów lub budynków nabywanej lub otrzymywanej w użytkowanie wieczyste przez osoby fizyczne w zamian za przeniesienie własności bądź wywłaszczenie nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne,
6) korzystanie z prawa pierwokupu,
7) sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę lub najem gruntów stanowiących własność Gminy osobom fizycznym i osobom prawnym,
8) oddawanie na czas krótki gruntów komunalnych w użyczenie osobom prawnym i fizycznym,
9) zamiana gruntów,
10) w przypadku sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu zabudowanego budynkiem stanowiącym obiekt zabytkowy zobowiązanie nabywcy do odbudowy lub remontu obiektu w terminie określonym w umowie,
11) rozwiązywanie umowy o użytkowanie wieczyste i odebranie gruntu stosownie do art. 240 KC,
12) przyjmowanie zgłoszeń o odszkodowanie od osób, którym przysługiwało ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach oddanych w użytkowanie wieczyste,
13) występowanie z wnioskiem o wykreślenie z ksiąg wieczystych długów i ciężarów na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste,
14) sporządzanie umowy o przekazanie w zarząd gruntów komunalnych jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej,
15) przygotowywanie decyzji o wygaśnięciu zarządu ustanowionego na czas nieoznaczony lub przed upływem okresu na który został ustanowiony,
16) przyjmowanie wniosków o przyjęcie zbędnych nieruchomości lub ich części,
17) ustalanie cen za grunty, budynki, lokale i urządzenia,
18) przygotowywanie projektów uchwał o podwyższeniu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
19) ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i zarząd,
20) aktualizacja ceny gruntu oddanego w zarząd,
21) przygotowywanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości,
22) ujawnianie w księdze wieczystej praw Gminy do działek gruntu, wydzielonych pod drogi z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela nieruchomości lub użytkownika wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

2/ w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
a) opiniowanie obowiązku zdjęcia i wykorzystania wierzchniej warstwy ziemi próchnicznej gleby,
b) przygotowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzania planów gospodarowania w strefach obronnych wokół zakładów przemysłowych i ich egzekwowanie,
c) opiniowanie celowości i sposobu rekultywacji gruntów,
d) przygotowywanie projektu uchwały o objęciu na terenie Gminy ochroną gruntów rolnych kl. IV wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego.
3/ oznaczanie nieruchomości numerami porządkowymi,
4/ w zakresie prawa łowieckiego:
a) przygotowywanie opinii w sprawie rocznych planów łowieckich,
b) współdziałanie z dzierżawcą i zarządcą obwodów łowieckich w sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny,
c) przyjmowanie zawiadomień o dostrzeżonych objawach chorób dziko żyjących, które mogą być przeniesione na ludzi lub zwierzęta gospodarskie,
d) przygotowywanie opinii w sprawie wydzierżawienia obwodów łowieckich.
5/ w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych:
a) przyjmowanie i przekazywanie zgłoszeń o podejrzeniu o zachorowaniu lub zachorowanie zwierząt na chorobę zaraźliwą, a w przypadku wałęsania się psa chorego lub podejrzanego o wściekliznę podjęcie starań mających na celu jego schwytanie lub zabicie, a w razie niemożności dokonania tego ? powiadomienie sąsiednich gmin i najbliższego komisariatu policji,
b) ponoszenie kosztów stosowania środków obronnych i nadzoru na obszarze Gminy w związku ze zwalczaniem zaraźliwej choroby zwierząt,
c) podawanie do wiadomości osób zainteresowanych lub do wiadomości publicznej o zarządzonych przez Państwowego Lekarza Weterynarii tymczasowych środków w celu umiejscowienia choroby i dopilnowaniu ich wykonania.
6/ w zakresie ochrony roślin uprawnych:
a) przyjmowanie zawiadomienia o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmu szkodliwego, podlegającego zwalczaniu,
b) przekazywanie niezwłocznie zawiadomienia, o którym mowa w pkt a właściwemu miejscowo inspektorowi, który prowadzi ewidencję występowania tych organizmów.
7/ wydawanie zezwoleń na uprawę maku,
8/ nakazywanie posiadaczom gruntu rolnego zniszczenia zasiewów lub nasadzeń o nieodpowiedniej zdrowotności,
9/ przygotowywanie opinii w sprawie dotacji na częściowe lub całkowite poniesienie kosztów zalesienia gruntu,
10/ wydawanie postanowienia o rozgraniczeniu nieruchomości,
11/ wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną,
12 ewidencjonowanie działalności gospodarczej,
13/ wnioskowanie w sprawach wydawania i cofania pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
14/ przygotowywanie projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów:
-sprzedaży napojów alkoholowych, zawierających powyżej 4,5% alkoholu,
-przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży,
15/ przygotowywanie projektu usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych,
16/ wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
17/ realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:01:56, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku