Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Mataeriały na sesje Rady Gminy
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
° Sprawozdania
° Opinie RIO
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Interpelacje i zapytania
Informacje nieudostępnione
Raport o stanie Gminy Ostrówek
Wybory ławników
Wybory
Petycje
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Spisy powszechne
Deklaracja dostępności
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Skarbnik strona główna 

Skarbnik

Lidia Pawlak
Skarbnik Gminy

Kompetencje i uprawnienia Skarbnika Gminy


Skarbnik Gminy:
1) prowadzi rachunkowość jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) opracowuje projekt budżetu gminy;
3) dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym;
4) dokonuje analizy wykonania budżetu i wnioskuje o wprowadzanie w nim
zmian;
5) sporządza okresowe sprawozdania z wykonania budżetu;
6) dokonuje kontrasygnaty na czynnościach prawnych, które mogą spowodować
powstanie zobowiązań pieniężnych;
7) wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi;
8) dekretuje dowody księgowe według obowiązującej klasyfikacji budżetowej;
9) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem księgowości budżetowej podatko ?
wej i obsługi kasowej oraz wymiarem i realizacją podatków i opłat;
10) dokonuje kontroli finansowej.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 11:54:50 Informację zaktualizowano 2018-08-30 09:20:01, wprowadzający: Admin PBIP

Zobacz:
 Sprawozdania .  Opinie RIO . 
wersja do druku