ostrowek.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Ostrówek  www.ostrowekgmina.pl
Skarbnik strona główna 

Skarbnik

Lidia Pawlak
Skarbnik Gminy

Kompetencje i uprawnienia Skarbnika Gminy


Skarbnik Gminy:
1) prowadzi rachunkowość jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) opracowuje projekt budżetu gminy;
3) dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym;
4) dokonuje analizy wykonania budżetu i wnioskuje o wprowadzanie w nim
zmian;
5) sporządza okresowe sprawozdania z wykonania budżetu;
6) dokonuje kontrasygnaty na czynnościach prawnych, które mogą spowodować
powstanie zobowiązań pieniężnych;
7) wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi;
8) dekretuje dowody księgowe według obowiązującej klasyfikacji budżetowej;
9) nadzór nad prawidłowym prowadzeniem księgowości budżetowej podatko ?
wej i obsługi kasowej oraz wymiarem i realizacją podatków i opłat;
10) dokonuje kontroli finansowej.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 11:54:50 Informację zaktualizowano 2018-08-30 09:20:01, wprowadzający: Admin PBIP

Zobacz:
 Sprawozdania .  Opinie RIO . 
wersja do druku
  Biuletyn Informacji Publicznej - ostrowek.bip.gmina.pl