2012r.

w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Wielgiem
 Uchwała Nr XIV/92/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2012-04-13 09:00:11 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:13:59.
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad, sposobu
i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty należnosci pieniężnych mających charakter
cywilnoprawny przypadających Gminie Ostrówek,
wskazania organu do tego uprawnionego oraz
ustalenia warunków dopuszczalności pomocy
publicznej w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc publiczną.
 Uchwała Nr XV/93/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-13 09:04:35 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:14:10.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrówek w
2012r.
 Uchwała Nr XV/94/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-13 09:07:21 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:14:20.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
 Uchwała Nr XV/95/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-13 09:10:09 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:14:32.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XV/96/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-13 09:19:35 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:20:09.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012 -2016.
 Uchwała Nr XV/97/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-13 09:22:41 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:20:09.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy srodków stanowiących fundusz
sołecki
 Uchwała Nr XV/98/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2012-04-13 09:26:23 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:20:09.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek
w 2012 roku
 Uchwała Nr XV/99/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-04-13 09:29:16 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:30:03.
w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia
skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielgiem
 Uchwała Nr XV/100/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2012-04-13 09:31:52 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:30:03.
zmieniająca uchwałę Nr XIX/124/08 Rady Gminy
Ostrówek z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie
określenia inkasentów oraz, ustalenia
wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru podatków
stanowiących dochody Gminy
 Uchwała Nr XV/101/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Renata Jażdżyk | Data wprowadzenia: 2012-04-13 09:37:42 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:30:03.
w sprawic rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Wielgiem
 Uchwała Nr XVI/1 02/20 12

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2012-05-14 10:51:01 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:30:03.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych
oznaczonych numerami działek 367 o pow. 1,3700
ha, 975/1 o pow. 2,0941 ha, 977 o pow. 2,1200 ha,
979 o pow. 0,6400 ha, 981 o pow. 1,0000 ha, 983 o
pow. 0,4400 ha i 985 o pow. 0,4500 ha położonych
w Okalewie
 Uchwała Nr XVI/103/12

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2012-05-14 10:53:58 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:30:03.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XVI/104/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-14 10:56:09 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:30:03.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek
w 2012 roku
 Uchwała Nr XVI/105/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2012-05-14 10:58:21 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:30:03.
w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowo-rzeczowego za 2011 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Ostrówku
 Uchwała Nr XVII/106/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2012-07-16 11:38:10 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:30:03.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz podziału zysku bilansowego Gminnego Ośrodka
Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku za
2011r.
 Uchwała NrXVII/107/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2012-07-16 11:41:27 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:30:03.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalnosci
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku
za 2011 rok
 Uchwała NrXVII/108/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2012-07-16 11:43:06 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:30:03.
w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy
społecznej Gminy Ostrówek za 2011 rok
 Uchwała NR XVII/109/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2012-07-16 11:44:24 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:30:03.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2011 rok
 Uchwała NrXVII/110/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2012-07-16 11:45:39 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:30:03.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 Uchwała NrXVII/111/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2012-07-16 11:47:12 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:30:03.
w sprawie ustalenia oplat za świadczenia
udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone
przez Gminę Ostrówek
 Uchwała Nr XVII/112/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2012-07-16 11:49:52 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:30:03.
w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu
Publicznemu Zakładowi Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Ostrówku
 Uchwała NR XVII/113/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2012-07-16 11:52:32 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:30:03.
w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny
nieruchomości
 Uchwała Nr XVII/114/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2012-07-16 11:54:00 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:30:03.
w sprawie przekazania srodków finansowych dla
Policji
 Uchwała Nr XVII/115/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2012-07-16 11:55:39 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:30:03.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu
Gminy Ostrówek dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Janowie
 Uchwała Nr XVII/116/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Stanisław Bednik | Data wprowadzenia: 2012-07-16 11:57:41 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:30:03.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XVII/117/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-16 12:10:16 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:30:03.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012 -2016.
 Uchwała Nr XVII/118/ 2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-07-16 12:12:07 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:30:03.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych
na terenie Gminy Ostrówek oraz warunków i zasad
korzystania z nich
 Uchwała NR XVII/1I9/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2012-07-16 12:14:58 | Data modyfikacji: 2012-04-13 09:30:03.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Wielgiem
 Uchwała Nr XVII/120/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2012-07-16 12:20:30 | Data modyfikacji: 2012-07-16 12:24:54.
w sprawie podziału gminy na stałe okręgi
wyborcze
 Uchwała NR XVII/121/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2012-07-16 12:24:15 | Data modyfikacji: 2012-07-16 12:24:54.
w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym
 Uchwała Nr XVIII/122/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2012-09-21 10:58:21 | Data modyfikacji: 2012-07-16 12:24:54.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XVIII/123/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:00:41 | Data modyfikacji: 2012-07-16 12:24:54.
zmieniająca uchwałe Nr XIX/124/08 Rady Gminy
Ostrówek z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie
określenia inkasentów oraz ustalenia
wynagrodzenia za inkaso z tytułu poboru
stanowiących dochody Gminy zmienioną uchwałą
Nr XV/101/2012 Rady Gminy Ostrówek z dnia 28
marca 2012r
 Uchwała Nr XIX/124/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:05:49 | Data modyfikacji: 2012-07-16 12:24:54.
w sprawie zatwierdzenia projektu nr
WND-POKL.09.01.02.-10-010/12 o nazwie
,,lndywidualizacja uczniów kIas I-III w Gminie
Ostrówek"
 Uchwała Nr XIX/125/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:10:23 | Data modyfikacji: 2012-07-16 12:24:54.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XIX/126/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:19:22 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:20:03.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012 -2016
 Uchwała Nr XIX/127/ 2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:23:10 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:20:03.
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie
nieruchomości w użyczenie
 Uchwała Nr XIX/128/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2012-09-21 11:25:19 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:20:03.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
dla celów podatku rolnego na 2013r.
 Uchwała Nr XX/129/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2012-11-26 12:03:52 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:20:03.
w sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XX/130/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2012-11-26 12:05:24 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:20:03.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
 Uchwała Nr XX/131/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2012-11-26 12:07:20 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:20:03.
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania
taryf za dostarczoną wodę i odprowadzenie
scieków
 Uchwała Nr XX/132/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Stanisław Bednik | Data wprowadzenia: 2012-11-26 12:10:12 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:20:03.
w sprawie podziału Gminy Ostrówek na stałe
obwody głosowania oraz ustalenia ich granic
numerów oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych
 Uchwała Nr XX/133/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2012-11-26 12:14:52 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:20:03.
w sprawie wydzierżawienia działki nr 656/7 o
pow. 0,5000 ha , położonej w Wielgiem
dotychczasowemu dzierżawcy
 Uchwała Nr XX/134/12

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2012-11-26 13:35:19 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:20:03.
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie części
działki o nr ew. 445 w Ostrówku dla
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,Ziemia
Wieluńska"
 Uchwała Nr XX/135/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2012-11-26 13:38:38 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:20:03.
w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w
budynku Urzędu Gminy w Ostrówku 115 -
dotychczasowemu najemcy
 Uchwała Nr XX/136/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2012-11-26 13:40:39 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:20:03.
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego
 Uchwała Nr XX/137/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2012-11-26 13:43:41 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:20:03.
uchylająca uchwałę Nr XV/94/2012 z dnia 28
marca 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi na finansowanie
planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrówek w
2012r.
 Uchwała Nr XX/138/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-26 13:49:08 | Data modyfikacji: 2012-09-21 11:20:03.
uchylającą uchwałę Nr XV/95/2012 z dnia 28
marca 2012r. o zaciągnięciu pożyczki na
wyprzedzające finansowanic w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
 Uchwała Nr XX/139/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-26 13:53:58 | Data modyfikacji: 2012-11-26 13:54:12.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XX/140/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-26 14:01:50 | Data modyfikacji: 2012-11-26 13:54:12.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012 -2016.
 Uchwała Nr XX/141/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-26 14:06:54 | Data modyfikacji: 2012-11-26 13:54:12.
w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Gminy
Ostrówek"
 Uchwała Nr XX/142/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2012-11-26 14:08:25 | Data modyfikacji: 2012-11-26 13:54:12.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXI/143/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-16 08:38:04 | Data modyfikacji: 2013-01-16 08:38:49.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXI/144/ 2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-16 08:43:41 | Data modyfikacji: 2013-01-16 08:38:49.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXII/145/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-16 08:45:34 | Data modyfikacji: 2013-01-16 08:38:49.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2012 -2017
 Uchwała Nr XXII/146/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-16 08:47:08 | Data modyfikacji: 2013-01-16 08:38:49.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013 -2017.
 Uchwała Nr XXII/147/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-01-16 08:49:38 | Data modyfikacji: 2013-01-16 08:38:49.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrówek na
2013 rok
 Uchwała XXII/148/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-05 10:41:28 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:43:21.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXII/149/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-01-16 09:05:13 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:43:21.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia uslug w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od wlaścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów
 Uchwała Nr XXII/150/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-01-16 09:07:27 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:43:21.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
 Uchwała Nr XXII/151/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-01-16 09:10:28 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:43:21.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
tej opłaty
 Uchwała Nr XXII/152/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-01-16 09:12:37 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:43:21.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości
 Uchwała Nr XXII/153/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-01-16 09:17:44 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:43:21.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien
spełniaś przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialałności
w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXII/154/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-01-16 09:22:37 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:43:21.
w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w
budynku Urzędu Gminy w Ostrówku 115 -
dotychczasowemu najemcy
 Uchwała Nr XXII/155/2012

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2013-01-16 09:27:14 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:43:21.
w sprawie wydzierżawienia działki nr 268/1 o
pow. 0,3000 ha, położonej w Ostrówku,
dotychczasowemu dzierżawcy
 Uchwała NrXXII/156/12

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2013-01-16 09:29:43 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:43:21.
w sprawie uchwalęnia Gminnego Prograniu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2013 rok
 Uchwała Nr XXII/157/12

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2013-01-16 09:39:09 | Data modyfikacji: 2013-04-05 10:43:21.
Data wprowadzenia: 2013-01-16 09:39:09
Autor: Urszula Turek
Opublikowane przez: Admin PBIP