2018r.

zmieniająca Uchwałę Nr VII/43/2011 Rady Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr XXVII/199/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:18:08.
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do
Wojewodzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Rady Gminy Ostrówek przed sądami
administracyjnymi
 Uchwała Nr XXVIII/200/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:22:05 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:35:44.
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy
Ostrówek wyrazającego protest przeciw projektowi
ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej
 Uchwała Nr XXVIII/201/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:28:07 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:35:55.
w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w
zakresie prac społecznie użytecznych w Gminie
Ostrówek na rok 2018
 Uchwała Nr XXVIII/202/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:34:37 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:35:55.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr XXVIII/203/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:38:43 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:35:55.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy w 2019 roku środków
stanowiących fundusz sołecki
 Uchwała Nr XXIX/204/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:43:40 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek
w 2018 roku
 Uchwała Nr XXIX/205/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:48:49 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie podziału gminy na stałe okręgi
wyborcze
 Uchwała Nr XXIX/206/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:56:57 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie podziału Gminy Ostrówek na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 Uchwała Nr XXIX/207/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:03:56 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
 Uchwała Nr XXIX/208/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:06:37 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
 Uchwała Nr XXIX/209/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:08:14 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w
Ostrówku
 Uchwała Nr XXIX/210/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:10:25 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr XXIX/211/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:13:44 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów
 Uchwała Nr XXX/212/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:40:50 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na 2018
rok
 Uchwała Nr XXX/213/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:41:53 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2018-2028
 Uchwała Nr XXX/214/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:43:08 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego
odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia
w wodę na terenie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXI/215/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:44:59 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr XXXI/216/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:46:11 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowo-rzeczowego za 2017 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Ostrówku
 Uchwała Nr XXXII/217/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:49:39 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz podziału zysku bilansowego Gminnego Ośrodka
Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku za
2017r.
 Uchwała Nr XXXII/218/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:51:37 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalnosci
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku
za 2017 rok
 Uchwała Nr XXXII/219/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:53:47 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2017 rok
 Uchwała Nr XXXII/220/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:54:54 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 Uchwała Nr XXXII/221/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:56:10 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
/mirnia j;u-;i uchwal? w sprawie uchwalenia
Statutów Sołectw Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXII/222/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:16:26 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXII/223/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:18:26 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na
terenie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXII/224/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:19:52 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania scieków na terenie gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXII/225/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Stanisław Bednik | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:21:04 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr XXXII/226/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:23:19 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXII/227/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:24:28 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie pnwołania Skarhnika Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXII/228/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:25:40 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr XXXIII/229/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:27:29 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
 Uchwała Nr XXXIV/230/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:28:51 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:28:51
Autor: Mieczysław Pawlak
Opublikowane przez: Admin PBIP