2018r.

zmieniająca Uchwałę Nr VII/43/2011 Rady Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr XXVII/199/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:18:08.
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do
Wojewodzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
oraz udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania
Rady Gminy Ostrówek przed sądami
administracyjnymi
 Uchwała Nr XXVIII/200/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:22:05 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:35:44.
w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Gminy
Ostrówek wyrazającego protest przeciw projektowi
ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej
 Uchwała Nr XXVIII/201/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:28:07 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:35:55.
w sprawie ustalenia rocznego planu potrzeb w
zakresie prac społecznie użytecznych w Gminie
Ostrówek na rok 2018
 Uchwała Nr XXVIII/202/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:34:37 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:35:55.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr XXVIII/203/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:38:43 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:35:55.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy w 2019 roku środków
stanowiących fundusz sołecki
 Uchwała Nr XXIX/204/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:43:40 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek
w 2018 roku
 Uchwała Nr XXIX/205/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:48:49 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie podziału gminy na stałe okręgi
wyborcze
 Uchwała Nr XXIX/206/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-06 11:56:57 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie podziału Gminy Ostrówek na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 Uchwała Nr XXIX/207/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:03:56 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
 Uchwała Nr XXIX/208/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:06:37 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
 Uchwała Nr XXIX/209/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:08:14 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w
Ostrówku
 Uchwała Nr XXIX/210/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:10:25 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr XXIX/211/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-04-06 12:13:44 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów
 Uchwała Nr XXX/212/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:40:50 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na 2018
rok
 Uchwała Nr XXX/213/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:41:53 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2018-2028
 Uchwała Nr XXX/214/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:43:08 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie dopłat do taryfy dla zbiorowego
odprowadzania ścieków i zbiorowego zaopatrzenia
w wodę na terenie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXI/215/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:44:59 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr XXXI/216/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:46:11 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowo-rzeczowego za 2017 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Ostrówku
 Uchwała Nr XXXII/217/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:49:39 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz podziału zysku bilansowego Gminnego Ośrodka
Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku za
2017r.
 Uchwała Nr XXXII/218/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:51:37 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalnosci
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku
za 2017 rok
 Uchwała Nr XXXII/219/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:53:47 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2017 rok
 Uchwała Nr XXXII/220/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:54:54 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 Uchwała Nr XXXII/221/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:56:10 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
/mirnia j;u-;i uchwal? w sprawie uchwalenia
Statutów Sołectw Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXII/222/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:16:26 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad
usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych na terenie gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXII/223/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:18:26 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania
napojów alkoholowych w miejscach publicznych na
terenie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXII/224/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:19:52 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania scieków na terenie gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXII/225/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Stanisław Bednik | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:21:04 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr XXXII/226/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:23:19 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXII/227/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:24:28 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie pnwołania Skarhnika Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXII/228/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:25:40 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr XXXIII/229/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:27:29 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
 Uchwała Nr XXXIV/230/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:28:51 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr XXXV/231/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:02:33 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówku na lata 2018 - 2028
 Uchwała Nr XXXV/232/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:04:26 | Data modyfikacji: 2018-04-06 11:49:48.
w sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XXXVI/233/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:05:54 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXVI/234/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Stanisław Bednik | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:07:56 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla
spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie
udzielenia dotacji oraz sposobu jej rozliczenia
 Uchwała Nr XXXVI/235/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Stanisław Bednik | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:11:13 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
Statut Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXVI/236/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:12:42 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXVI/237/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:15:45 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania napadów
komunalnych od wlaścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów
 Uchwała Nr XXXVI/238/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:17:53 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej oznaczonej numerem działki 163/1 o
pow. 0,0923 ha położonej w Rudlicach
 Uchwała Nr XXXVI/239/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:21:08 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej oznaczonej numerem działki 163/2 o
pow. 0,1099 ha położonej w Rudlicach
 Uchwała Nr XXXVI/240/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:23:42 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej oznaczonej numerem działki 163/3 o
pow. 0,1346 ha położonej w Rudlicach
 Uchwała Nr XXXVI/241/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:25:25 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej oznaczonej numerem działki 236/5 o
pow. 0,3000 ha położonej w Ostrówku
 Uchwała Nr XXXVI/242/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:30:09 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu
Wieluńskiego
 Uchwała Nr XXXVI/243/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:35:17 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr XXXVI/244/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:36:43 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy
Ostrówek z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami
 Uchwała Nr XXXVII/245/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:38:45 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości gruntowej
 Uchwała Nr XXXVII/246/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:40:22 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr XXXVII/247/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:44:10 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2018-2028
 Uchwała Nr XXXVII/248/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:46:33 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXVII/249/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Stanisław Bednik | Data wprowadzenia: 2018-12-17 10:48:41 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy
 Uchwała Nr I/1/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 11:26:37 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie stwierdzenia wyboru
Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr I/2/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 11:28:12 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie powołania składu osobowego stałych
Komisji Rady Gminy
 Uchwała Nr II/3/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 11:29:43 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji
Rewizyjnej
 Uchwała Nr II/4/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 11:33:58 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej
 Uchwała Nr II/5/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 11:39:47 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji
 Uchwała Nr II/6/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 11:40:56 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
 Uchwała Nr II/7/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Giełzak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 12:10:45 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr II/8/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 13:29:41 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
Statut Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr II/9/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 13:32:09 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr II/10/18

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2018-12-17 13:34:19 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr III/11/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:25:28 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostówek
 Uchwała Nr III/12/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:31:02 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty
 Uchwała Nr III/13/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:32:47 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognnzy
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2019-2029
 Uchwała Nr III/14/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:34:55 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrówek na
2019 rok
 Uchwała Nr III/15/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:36:06 | Data modyfikacji: 2018-12-17 10:08:08.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2019
 Uchwała Nr III/16/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:37:46 | Data modyfikacji: 2019-01-24 10:38:15.
w sprawie uchwalenie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r.
 Uchwała Nr III/17/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:42:04 | Data modyfikacji: 2019-01-24 10:38:15.
zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia
poboru podatków w drodze inkasa oraz wyznaczenia
inkasentów
 Uchwała Nr III/18/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:48:21 | Data modyfikacji: 2019-01-24 10:38:15.
w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 Uchwała Nr III/19/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:49:50 | Data modyfikacji: 2019-01-24 10:38:15.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata
2019-2023
 Uchwała Nr III/20/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:52:35 | Data modyfikacji: 2019-01-24 10:38:15.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w
celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego
rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu"
na lata 2019-2023
 Uchwała Nr III/21/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:54:57 | Data modyfikacji: 2019-01-24 10:59:44.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywnosci, albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem "Posiłek w domu i
w szkole" na lata 2019-2023
 Uchwała Nr III/22/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2019-01-24 10:59:27 | Data modyfikacji: 2019-01-24 10:59:44.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem
lokalu użytkowego położonego w budynku Urzędu
Gminy w Ostrówku 115 - dotychczasowemu najemcy
 Uchwała Nr III/23/2018

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2019-01-24 11:01:33 | Data modyfikacji: 2019-01-24 10:59:44.
Data wprowadzenia: 2019-01-24 11:01:33
Autor: Małgorzata Stępień
Opublikowane przez: Admin PBIP