2017r.

Ogłoszenie o wyniku przetargu na sprzedaż
nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
numerem 660/3 w miejscowości Wielgie gmina
Ostrówek
 Informacja o wyniku przetargu

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-02-14 08:50:06.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego
 Informacja z sesji otwarcia ofert Cześć I i II

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-03-28 14:23:31 | Data modyfikacji: 2017-03-28 14:24:17.
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności
Zamawiającego
 Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Lidia Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-04-03 11:50:47 | Data modyfikacji: 2017-03-28 14:24:17.
Dostawa Internetu dla 80 gospodarstw domowych,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrówku i
Świetlicy Wiejskiej w Wielgiem na potrzeby
Projektu pn „Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Gminie Ostrówek”
 Informacja o wyborze najkorzytniejszej oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-04-18 13:06:45 | Data modyfikacji: 2017-03-28 14:24:17.
Przebudowa drogi wewnętrznej osiedlowej w
miejscowości Ostrówek od km 0+000 do km 0+335 o
dł. 335 m
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2017-06-14 12:25:10 | Data modyfikacji: 2017-03-28 14:24:17.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 2 200 000 PLN(słownie: dwa miliony
dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego w budżecie gminy
deficytu budżetowego na 2017r. i spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów
 Informacja z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-14 11:59:48 | Data modyfikacji: 2017-03-28 14:24:17.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w
wysokości 2 200 000 PLN(słownie: dwa miliony
dwieście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na
finansowanie planowanego w budżecie gminy
deficytu budżetowego na 2017r. i spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
kredytów
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-07-25 10:45:01 | Data modyfikacji: 2017-03-28 14:24:17.
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrówku –
Etap I oraz remont SUW i studni nr 1
 Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2017-09-26 14:20:14 | Data modyfikacji: 2017-03-28 14:24:17.
Zakup średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego 4X4 dla jednostki OSP w
Wielgiem
 Informacja o unieważnieniu postępowania

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-11-06 12:24:34 | Data modyfikacji: 2017-03-28 14:24:17.
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
4X4 dla jednostki OSP w Wielgiem - II przetarg
 Informacja z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marcin Adamiak | Data wprowadzenia: 2017-11-20 11:21:14 | Data modyfikacji: 2017-03-28 14:24:17.
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
4X4 dla jednostki OSP w Wielgiem - II przetarg
 Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marcin Adamiak | Data wprowadzenia: 2017-11-23 13:03:45 | Data modyfikacji: 2017-03-28 14:24:17.
ostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jednostek organizacyjnych
 Informacja z sesji otwarcia ofert

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-12-22 11:53:12 | Data modyfikacji: 2017-03-28 14:24:17.
Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy
Ostrówek oraz jednostek organizacyjnych
 zawiadomienie o wyborze.pdf

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-12-27 11:37:14 | Data modyfikacji: 2017-03-28 14:24:17.
Data wprowadzenia: 2017-12-27 11:37:14
Opublikowane przez: Admin PBIP