2017r.

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego
 Uchwała Nr XX/144/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2017-06-14 12:34:38.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2017 rok
 Uchwała Nr XX/145/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-14 13:17:41.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy w 2018 roku środków
stanowiących fundusz sołecki
 Uchwała Nr XX/146/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-14 13:22:17.
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju
szkolnego
 Uchwała Nr XX/147/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2017-06-14 13:36:52.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek
w 2017 roku
 Uchwała Nr XXI/148/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2017-06-16 08:34:33.
w sprawie wydzierżawienia części działki nr
138 o pow. 0,2000 ha, położonej w Skrzynnie,
dotychczasowemu dzierżawcy
 Uchwała Nr XXI/149/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2017-06-16 08:37:23.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
przejęcie działki nr 438/5 o pow. 0,1331 ha
położonej w Ostrówku
 Uchwała Nr XXI/150/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2017-06-16 08:39:39.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania
Rodziny w Gminie Ostrówek na lata 2017-2019
 Uchwała Nr XXI/151/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2017-06-16 08:42:16.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrówku
 Uchwała Nr XXI/152/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2017-06-16 08:45:42.
w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ostrówku
 Uchwała Nr XXI/153/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Joanna Królewicz | Data wprowadzenia: 2017-06-16 09:00:45.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXI/154/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Stanisław Bednik | Data wprowadzenia: 2017-06-16 09:05:48.
w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXII/155/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-06-16 09:20:18.
w sprawie najmu części lokalu użytkowego
położonego w budynku byłej Szkoły Podstawowej
w Wielgiem - dotychczasowemu najemcy
 Uchwała Nr XXII/156/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2017-06-16 09:36:50.
zmieniająca Uchwałę Nr XV/100/2016
 Uchwała Nr XXII/157/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-16 09:49:51.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek
 Uchwała Nr XXII/158/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-16 09:52:39.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej oznaczonej numerem działki 420 o
pow. 0,1800 ha położonej w Nietuszynie
 Uchwała Nr XXII/159/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2017-06-16 10:01:14.
w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowo-rzeczowego za 2016 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Ostrówku
 Uchwała Nr XXIII/160/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-16 10:03:13 | Data modyfikacji: 2017-06-16 10:14:24.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz podziału zysku bilansowego Gminnego Ośrodka
Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku za
2016r.
 Uchwała Nr XXIII/161/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-16 10:06:26 | Data modyfikacji: 2017-06-16 10:14:11.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ośtrowku
za 2016 rok
 Uchwała Nr XXIII/162/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-16 10:13:25 | Data modyfikacji: 2017-06-16 10:14:11.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2016 rok
 Uchwała Nr XXIII/163/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-06-16 10:18:07 | Data modyfikacji: 2017-06-16 10:14:11.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 Uchwała Nr XXIII/164/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-06-16 10:20:24 | Data modyfikacji: 2017-06-16 10:14:11.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2017 rok
 Uchwała Nr XXIII/165/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-16 10:23:12 | Data modyfikacji: 2017-06-16 10:14:11.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXIII/166/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-16 10:26:24 | Data modyfikacji: 2017-06-16 10:14:11.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
długoterminowego w 2017r
 Uchwała Nr XXIII/167/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-06-16 10:43:06 | Data modyfikacji: 2017-06-16 10:14:11.
zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/124/2016
 Uchwała Nr XXIII/168/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2017-06-16 10:46:56 | Data modyfikacji: 2017-06-16 10:14:11.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022
 Uchwała Nr XXIII/169/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2017-06-16 10:49:20 | Data modyfikacji: 2017-06-16 10:14:11.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek
 Uchwała Nr XXIII/170/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2017-06-16 10:51:49 | Data modyfikacji: 2017-06-16 10:14:11.
zmieniająca Uchwałę Nr XXII/159/2017
 Uchwała Nr XXIII/171/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2017-06-16 10:54:18 | Data modyfikacji: 2017-06-16 10:14:11.
w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do
usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie
uchwały Rady Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXIV/172/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-09-15 10:57:31 | Data modyfikacji: 2017-06-16 10:14:11.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2017 rok
 Uchwała Nr XXIV/173/2017

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-09-15 11:00:03 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do
Wojewodzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
 Uchwała Nr XXV/174/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-11-27 13:42:46 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
w sprawie wydzierżawienia działki nr 236/5
 Uchwała Nr XXV/175/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2017-11-27 13:44:31 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
w sprawie wydzierżawienia działk nr 222
 Uchwała Nr XXV/176/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2017-11-27 13:49:02 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2017 rok
 Uchwała Nr XXV/177/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:05:09 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
w sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XXVI/178/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:06:23 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
 Uchwała Nr XXVI/179/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:07:19 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za zbiorowe
dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie
ścieków
 Uchwała Nr XXVI/180/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Stanisław Bednik | Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:08:20 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
w sprawie zasad korzystania i ustalenia opłat za
najem lub dzierżawę pomieszczeń szkolnych
 Uchwała Nr XXVI/181/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:11:39 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Ostrówku w osmioletnią Szkołę Podstawową w
Ostrówku
 Uchwała Nr XXVI/182/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:14:33 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej szcścioletniej Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Skrzynnie w
osmioletnia. Szkoły Podstawowq im. Tadeusza
Kosciuszki w Skrzynnie
 Uchwała Nr XXVI/183/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:17:48 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
w sprawie stwierdzenia przekształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Okalewie w osmioletnią Szkołę Podstawową w
Okalewie
 Uchwała Nr XXVI/184/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:22:00 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
w sprawie stwierdzenia przckształcenia
dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej
w Janowie w osmioletnią Szkołę Podstawową w
Janowie
 Uchwała Nr XXVI/185/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Magdalena Gałęza | Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:30:34 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022
 Uchwała Nr XXVI/186/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:32:47 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
w sprawie uehwalenia Statutu Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ostrówku
 Uchwała Nr XXVI/187/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:33:50 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
w sprawie przyjęcia Rocznego programu
współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami
pozarządowymi
 Uchwała Nr XXVI/188/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Marta Konarzewska | Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:36:09 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2017 rok
 Uchwała Nr XXVI/189/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-11-27 14:37:08 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2017 rok
 Uchwała Nr XXVII/190/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-16 13:43:42 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXVII/191/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-16 13:45:07 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemuu
 Uchwała Nr XXVII/192/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2018-02-16 13:53:51 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2018-2028
 Uchwała Nr XXVII/193/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-16 13:55:47 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrówek na
2018 rok
 Uchwała Nr XXVII/194/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2018-02-16 13:57:06 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018
r.
 Uchwała Nr XXVII/195/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:02:51 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018r.
 Uchwała Nr XXVII/196/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:04:28 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrówku
 Uchwała Nr XXVII/197/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:08:14 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
sprawie określenia szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 Uchwała Nr XXVII/198/17

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:11:48 | Data modyfikacji: 2017-09-15 11:01:23.
Data wprowadzenia: 2018-02-16 14:11:48
Autor: Irena Barańska
Opublikowane przez: Admin PBIP