2016r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2016 rok
 Uchwała Nr XII/80/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-09 10:39:22.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2016 rok
 Uchwała XIII/82/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-09 10:48:54.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2016-2024
 Uchwała Nr XIII/82/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-09 10:54:19.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi
 Uchwała Nr XIII/83/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2016-05-09 11:00:19.
w sprawie określenia trybu i szczegółowych
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 Uchwała Nr XIII/84/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-05-09 11:03:20.
w sprawie wyrażania zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki
 Uchwała Nr XIII/85/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-09 11:07:21.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrówku
 Uchwała Nr XIII/86/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2016-05-09 11:09:10.
w sprawie określenia kryteriów rekrutacji
stosowanych dla kandydatów do klas pierwszych w
postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół
podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Ostrówek
 Uchwała Nr XIII/87/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-05-09 11:13:15.
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji, liczby
punktów za poszczególne kryteria oraz
dokumentów niezbednych do ich potwierdzenia
stosowanych w drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i
oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez
Gminę Ostrówek
 Uchwała Nr XIII/88/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-05-09 11:18:57.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2016 rok
 Uchwała Nr XIV/89/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-05-09 11:25:38 | Data modyfikacji: 2016-05-10 08:52:51.
w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów,
logopedów, nauczycieli wspomagających oraz
nauczycicli realizujących w ramach stosunku pracy
obowiązki określone dla stanowisk o różnym
tygodniowym, obowiązkowym wymiarze godzin w
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gmine
Ostrówek
 Uchwała Nr XIV/90/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-05-09 11:34:57 | Data modyfikacji: 2016-05-10 08:52:36.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju gminy
Ostrowek na lata 2016 - 2022
 Uchwąła Nr XIV/91/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2016-05-09 11:38:03 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie zaciągniecia kredytu bankowego
długoterminowego w 2016r
 Uchwała Nr XV/92/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-04 08:02:53 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2016 rok
 Uchwała Nr XV/93/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-04 08:12:19 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2016-2024
 Uchwała Nr XV/94/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-04 08:14:31 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
n sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowo-rzeczowego za 2015 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Ostrówku
 Uchwała Nr XV/95/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-04 08:16:57 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz podziału zysku bilansowego Gminnego Ośrodka
Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku za
2015r.
 Uchwała Nr XV/96/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-04 08:19:28 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku
za 2015 rok
 Uchwała Nr XV/97/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-04 08:35:59 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2015 rok
 Uchwała Nr XV/98/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-08-04 08:38:03 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 Uchwała Nr XV/99/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-08-04 08:42:38 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gmine Ostrówek
 Uchwała Nr XV/100/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Grażyna Konarzewska | Data wprowadzenia: 2016-08-04 08:49:31 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie zasad korzystania i ustalania opłat za
wynajem pomieszczeń szkolnych w placówkach
oświatowych, dla których organem prowadzącym
jest Gmina Ostrówek
 Uchwała Nr XV/101/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2016-08-04 08:53:09 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej oznaczonej numerem działki 163/1 o
pow. 0,0923 ha położonej w Rudlicach
 Uchwała Nr XV/102/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2016-08-04 08:59:11 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej oznaczonej numerem działki 163/2 o
pow. 0,1099 ha położonej w Rudlicach
 Uchwała Nr XV/103/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2016-08-04 09:03:36 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej oznaczonej numerem działki 163/3 o
pow. 0,1346 ha położonej w Rudlicach
 Uchwała Nr XV/104/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2016-08-04 09:46:13 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
oznaczonej numerem działki 980 o pow. 0,3900 ha
położonej w Okalewie
 Uchwała Nr XV/105/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2016-08-04 09:57:02 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XV/106/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2016-08-04 10:00:27 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie określenia terminu, czestotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
 Uchwała Nr XV/107/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2016-08-04 10:02:56 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub
innej nieruchomości wykorzystywanej na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe
 Uchwała Nr XV/108/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2016-08-04 10:07:01 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie szczegolówego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów
 Uchwała Nr XV/109/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2016-08-04 10:10:19 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości oplały za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właścicieli nieruchomości
 Uchwała Nr XV/110/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2016-08-04 10:12:40 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju gminy
Ostrówek na lata 2016 - 2022
 Uchwała Nr XV/111/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Małgorzata Stępień | Data wprowadzenia: 2016-08-04 10:20:52 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XV/112/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2016-08-04 10:24:10 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
uchylająca Regulamin dofinansowania kosztów
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XVI/113/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2016-08-04 10:38:34 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie Regulaminu dofinansowania kosztów
usuwania i unieszkodliwiania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XVI/114/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2016-08-04 10:42:42 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
uchylająca uchwalę Nr XV/110/2016 z dnia 30
czerwca 2016r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela
nieruchomości
 Uchwała Nr XVI/115/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2016-08-04 10:45:50 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez wlaścicieli nieruchomości
 Uchwała Nr XVI/116/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2016-08-04 10:59:59 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
zmieniająca uchwalę w sprawie określenia
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od
domku letniskowego lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
 Uchwała Nr XVI/117/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2016-08-04 11:03:29 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu
 Uchwała Nr XVII/118/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2016-12-14 11:28:03 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
uchylająca uchwałę Nr XV/101/2016
 Nr XVII/119/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2016-12-14 11:30:05 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ostrówek do
ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z
obiektów i urzędzen użyteczności publicznej
zlokalizowanych na terenie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XVII/120/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-12-14 11:38:57 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2016 rok
 Uchwała Nr XVII/121/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-14 11:41:16 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2016 rok
 Uchwała Nr XVIII/122/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-12-14 11:45:08 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XVIII/123/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2016-12-14 11:47:56 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości
z tytułu realizacji nowych inwestycji
 Uchwała Nr XVIII/124/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-12-14 11:56:53 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych z
mieszkańcami Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XVIII/125/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2016-12-14 12:02:50 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
niezabudowanej
 Uchwała Nr XVIII/126/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2016-12-14 12:04:05 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie przedłużenia okresu obowiazywania
taryf za dostarczoną wodę i odprowadzanie
ścieków
 Uchwała Nr XVIII/127/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Stanisław Bednik | Data wprowadzenia: 2016-12-14 12:06:08 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek na
2016 rok
 Uchwała Nr XIX/128/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-26 08:43:36 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2016-2024
 Uchwała Nr XIX/129/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-26 08:44:57 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2017-2025
 Uchwała Nr XIX/130/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-26 08:46:23 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrówek na
2017 rok
 Uchwała Nr XIX/131/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-26 08:47:34 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad
otrzymywania i wysokości diet dla sołtysów z
terenu Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XIX/132/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2017-01-26 08:49:48 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia
wynagrodzenia za inkaso z tytułu podatków
stanowiących dochody Gminy
 Uchwała Nr XIX/133/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:03:35 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/124/2016 w sprawie
zwolnienia od pndatku od nieruchomości z tytulu
realizacji nowych inwestycji i tworzenia nowych
miejsc pracy na terenie gminy Ostrówek w ramach
pomocy de minimis
 Uchwała Nr XIX/134/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:05:40 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego na cele niezwiązane z potrzebami
zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego
na drogach gminnych na terenie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XIX/135/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:08:03 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi
finansowo-księgowej dla samorządowych jednostek
organizacyjnych Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XIX/136/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:10:17 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie Statutu Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XIX/137/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:11:58 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie przystąpienia Gminy Ostrówek do
Stowarzyszenia "TAK dla Kopalni Złoczew"
 Uchwała Nr XIX/138/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:14:20 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie wydzierżawienia części działki nr 2
o pow. 0,7132 ha, położonej w obrębie
geodezyjnym Wola Rudlicka, dotychczasowemu
dzierżawcy
 Uchwała Nr XIX/139/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:16:42 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2017r.
 Uchwała Nr XIX/140/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:19:44 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie uchwalenie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r.
 Uchwała Nr XIX/141/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:25:38 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki
niskoemisyjnej dia Gminy Ostrówek" na lata
2016-2020
 Uchwała Nr XIX/142/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:27:52 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
zmieniająca uchwalę w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia uslug w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 Uchwała Nr XIX/143/2016

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:30:35 | Data modyfikacji: 2016-05-09 11:43:34.
Data wprowadzenia: 2017-01-26 09:30:35
Autor: Sylwester Gawleta
Opublikowane przez: Admin PBIP