2015r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
położonych w gminie Ostrówek
 Uchwała Nr III/16/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2015-03-17 14:11:35.
w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju
Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego
 Uchwała Nr III/17/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysłąw Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-17 14:13:55.
zmieniająca uchwałe Nr XIX/124/08 Rady Gminy
Ostrówek
 Uchwąła Nr III/18/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-17 14:15:43.
zmieniająca uchwałę Nr X/63/03 Rady Gminy w
Ostrówku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr III/19/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-17 14:19:06.
w sprawie powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
 Uchwała Nr III/20/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-03-17 14:23:48.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy środków stanowiących fundusz
sołecki
 Uchwała Nr III/21/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-18 11:50:38.
w sprawie uchylenia uchwały Nr II/13/2014 Rady
Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr III/22/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2015-03-18 11:53:41.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnynli oraz
ustalenia stawki tej opłaty
 Uchwała Nr III/23/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2015-03-18 11:58:40.
zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania
składu osobowego stałych Komisji Rady Gmin
 Uchwała Nr III/24/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-03-18 12:01:55.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr IV/25/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:35:35.
w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2015-2022
 Uchwała Nr IV/26/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:38:28.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomnnści zwierząt na terenie Gminy Ostrówek
w 2015 roku
 Uchwała Nr IV/27/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:46:43.
w sprawie utworzenia obwodu glosowania w
zakładzie pomocy społecznej w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych
na dzień 10 maja 2015r.
 Uchwała Nr IV/28/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-06-02 09:56:25.
w sprawie powołania Zespołu do przygotowania
wyboru ławników na kadencję 2016-2019
 Uchwała Nr IV/29/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-06-02 10:00:24.
w sprawie wydzierżawienia częsci działki nr 2 o
pow. 0,7132 ha, położonej w obrębie geodezyjnym
Wola Rudlicka, dotychczasowemu dzierżawcy
 Uchwała Nr IV/30/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-06-02 10:03:57.
w sprawie ustalenia stawki oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi do domku
Ietniskowego lub od innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik
 Uchwała Nr IV/31/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2015-06-02 10:10:26.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszarów położonych w gminie Ostrówek
 Uchwała Nr IV/32/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-02 10:13:44.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej
 Uchwała Nr IV/33/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-06-02 10:16:55.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu na opracowanie dokumentacji
technicznej
 Uchwała Nr V/341/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2015-06-02 10:21:55 | Data modyfikacji: 2015-06-02 10:23:54.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr V/35/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-02 10:23:20 | Data modyfikacji: 2015-06-02 10:24:33.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2015-2022
 Uchwała Nr IV/36/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-02 10:27:07 | Data modyfikacji: 2015-06-02 10:24:33.
sprawie zatwierdzenia projektu POKL/I/9.1.1/ST/15
o nazwie ,,Otworzmy dzieciom świat -przedszkole
na start"
 Uchwała Nr V/37/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-06-02 10:31:58 | Data modyfikacji: 2015-06-02 10:24:33.
w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ,,ZIEMIA
WIELUŃSKA".
 Uchwała Nr V/38/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-06-02 10:38:30 | Data modyfikacji: 2015-06-02 10:24:33.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu
Gminy Ostrówek dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Niemierzynie
 Uchwała Nr VI /39/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:18:12 | Data modyfikacji: 2015-06-02 10:24:33.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr VI /40/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:25:03 | Data modyfikacji: 2015-06-02 10:24:33.
w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowo-rzeczowego za 2014 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Ostrówku
 Uchwała Nr VII /41/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:29:40 | Data modyfikacji: 2015-06-02 10:24:33.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz podziału zysku bilansowego Gminnego Ośrodka
Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku za
2014r.
 Uchwała Nr VII /42/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:33:43 | Data modyfikacji: 2015-06-02 10:24:33.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z dzialałności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku
za 2014 rok
 Uchwała Nr VII /43/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:36:18 | Data modyfikacji: 2015-06-02 10:24:33.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2014 rok
 Uchwała Nr VII /44/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:37:57 | Data modyfikacji: 2015-06-02 10:24:33.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 Uchwała Nr VII /45/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:44:33 | Data modyfikacji: 2015-06-02 10:24:33.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę
nieruchomości
 Uchwała Nr VII /46/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:48:03 | Data modyfikacji: 2015-06-02 10:24:33.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
długoterminowego w 2015r.
 Uchwała Nr VII /47/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:51:57 | Data modyfikacji: 2015-06-02 10:24:33.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr VII /48/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:55:21 | Data modyfikacji: 2015-06-02 10:24:33.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2015-2022
 Uchwała Nr VII /49/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-07-21 12:57:03 | Data modyfikacji: 2015-06-02 10:24:33.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
 Uchwała Nr VII /50/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-07-21 13:01:46 | Data modyfikacji: 2015-06-02 10:24:33.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr VIII/51/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-11 13:58:45 | Data modyfikacji: 2015-06-02 10:24:33.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2015-2022
 Uchwała Nr VIII/52/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-11 13:59:59 | Data modyfikacji: 2015-06-02 10:24:33.
sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
 Uchwała Nr VIII/53/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-12-11 14:01:26 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:37:36.
w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania
 Uchwała Nr VIII/54/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-12-11 14:02:58 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:37:36.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr IX/55/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-12-11 14:04:38 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:37:36.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2015-2022
 Uchwała Nr IX/56/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2015-12-11 14:05:49 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:07:52.
w sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr IX/57/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2015-12-11 14:07:12 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:07:52.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
 Uchwała Nr IX/58/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2015-12-11 14:09:40 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:07:52.
w sprawie zatwierdzenia cen i oplat za zbiorowe
dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie
ścieków
 Uchwała Nr IX/59/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Stanisław Bednik | Data wprowadzenia: 2015-12-11 14:11:21 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:07:52.
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019
do Sądu Rejonowego w Wieluniu
 Uchwała Nr IX/60/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2015-12-11 14:14:10 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:07:52.
zmieniająca uchwałę o powołaniu Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Podstawowcj Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
 Uchwała Nr IX/61/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-12-11 14:17:15 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:07:52.
zmieniająca Uchwałę w sprawie powołania
składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy
 Uchwała Nr IX/62/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-12-11 14:20:02 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:07:52.
w sprawie wydzierżawienia działki nr 656/7 o
pow. 0,5000 ha , położonej w Wielgiem
 Uchwała Nr IX/63/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-12-11 14:23:38 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:07:52.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
oznaczonej numerem działki 146 o pow. 0,1100 ha
położonej w Rudlicach Jackowskich
 Uchwała Nr IX/64/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-12-11 14:27:03 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:07:52.
zmieniająca Uchwalę NR IX/57/2015 Rady Gminy
Ostrówek z dnia 29 października 2015r. w sprawie
podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr X/65/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2015-12-11 14:29:47 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:07:52.
w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji w sprawie podatku od nieruchomości,
deklaracji na podatek od nieruchomości
 Uchwała Nr X/66/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2015-12-11 14:31:50 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:34:56.
w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji w sprawie podatku leśnego i deklaracji
na podatek leśny
 Uchwała Nr X/67/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2015-12-11 14:34:07 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:34:56.
w sprawie określenia wzorów formularzy
informacji w sprawie podatku rolnego i deklaracji
na podatek rolny
 Uchwała Nr X/68/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2015-12-11 14:36:19 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:34:56.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XI/69/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-26 08:41:22 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:34:56.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2015-2022
 Uchwała Nr XI/70/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-26 08:45:59 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:34:56.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2016-2024
 Uchwała Nr XI/71/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-26 08:47:37 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:34:56.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrówek na
2016 rok
 Uchwała Nr XI/72/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2016-01-26 08:49:37 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:34:56.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2016 rok
 Uchwała Nr XI/73/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2016-01-26 08:54:02 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:34:56.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.
 Uchwała Nr XI/74/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2016-01-26 09:22:40 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:34:56.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XI/75/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-26 09:31:15 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:34:56.
zmieniająca Uchwałe Nr IX/57/2015 Rady Gminy
Ostrówek z dnia 29 października 2015 r. w
sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XI/76/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2016-01-26 09:49:05 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:34:56.
w sprawie najmu części lokalu użytkowego
położonego w budynku Urzędu Gminy w Ostrówku
115 — dotychczasowemu najemcy
 Uchwała Nr XI/77/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-26 09:51:29 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:34:56.
w sprawie najmu części lokalu użytkowego
położonego w budynku Urzędu Gminy w Ostrówku
115 — dotychczasowemu najemcy
 Uchwała Nr XI/78/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-26 09:53:15 | Data modyfikacji: 2015-12-11 14:34:56.
w sprawie zaliczenia drogi lokalnej, znajdującej
się na terenie Gminy Ostrówek, do kategorii
drogi gminnej
 Uchwała Nr XI/79/2015

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2016-01-26 09:55:57 | Data modyfikacji: 2016-01-26 09:57:10.
Data wprowadzenia: 2016-01-26 09:55:57
Data modyfikacji: 2016-01-26 09:57:10
Autor: Andrzej Grzybowski
Opublikowane przez: Admin PBIP