2014r.

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w
Wielgiem
 Uchwała Nr XXXII/220/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2014-05-06 09:37:23.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w
zakresie dożywiania
 Uchwała Nr XXXII/221/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2014-05-06 09:39:51.
w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania
 Uchwała Nr XXXI1/222/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2014-05-06 09:42:16.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy
w zakresie dożywiania
 Uchwała Nr XXXII/223/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2014-05-06 09:44:26.
w sprawie wydzierżawienia części działki nr
138 o pow. 0,2000 ha, położonej w Skrzynnie,
dotychczasowemu dzierżawcy
 Uchwała Nr XXXII/224/14

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-05-06 09:47:30.
w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Ostrówek skargi na Dyrektora Szkoły
Podslawowej w Skrzynnie
 Uchwała Nr XXXIII/225/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-05-06 09:50:04.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w
Wielgiem
 Uchwała Nr XXXIV/226/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2014-05-06 09:55:04.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXIV/227/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-06 10:00:46.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2020
 Uchwała Nr XXXIV/228/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-06 10:02:40.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy srodków stanowiących fundusz
sołecki
 Uchwała Nr XXXIV/229/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-06 10:05:31.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostnówek
w 2014 roku
 Uchwała Nr XXXIV/230/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-05-06 10:08:12.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w
zakładzie pomocy społecznej
 Uchwała Nr XXXIV/231/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-05-06 10:09:50.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
oznaczonej numerem działki 268/1 o pow. 0,3000 ha
położonej w Ostrówku dotychczasowemu
dzierżawcy
 Uchwała Nr XXXIV/232/20I4

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-05-06 10:13:21.
w sprawie najmu lokalu użytkowego położonego w
budynku Szkoły Podstawowej w Wielgiem Wielgie nr
27 dotychczasowemu najemcy
 Uchwała Nr XXXIV/233/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2014-05-06 10:15:38.
w sprawie realizacji projektu systemowego
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapilał Ludzki 2007-2013
 Uchwała Nr XXXIV/234/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2014-05-06 10:18:01.
w sprawie przyjęcia Prograrm opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek
w 2014 roku
 Uchwała Nr XXXV/235/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2014-07-21 13:18:33.
vv sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXV/236/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-21 13:20:02.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXV/237/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-21 13:30:11.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
 Uchwała Nr XXXV/238/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-21 13:32:08.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
długoterminowego w 2014r.
 Uchwała Nr XXXV/239/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-21 13:33:52.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
oznaczonej numcrcm działki 268/1 o pow. 0,3000 ha
położonej w Ostrówku
 Uchwała Nr XXXV/240/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-07-21 13:36:08.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzynnie
 Uchwała Nr XXXVI/241/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2014-07-21 13:38:02.
w sprawie przyjecia sprawozdania
finansowo-rzeczowego za 2013 rok SPZPOZ w
Ostrówku
 Uchwała Nr XXXVII/242/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-21 13:41:37.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz podziału zysku bilansowego Gminnego Ośrodka
i Upowszcchniania Kultury i Sportu w Ostrówku za
2013r.
 Uchwała Nr XXXVII/243/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-21 14:02:24.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku
za 2013 rok
 Uchwała Nr XXXV11/244/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-21 14:04:48.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2013 rok
 Uchwała Nr XXXVH/245/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-21 14:06:35.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 Uchwała Nr XXXVlI/246/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2014-07-21 14:12:29.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXVII/247/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-21 14:14:43.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej
 Uchwała Nr XXXVII/248/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-21 14:19:09.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych
szkół podstawowych i gimnazjum
 Uchwała Nr XXXVII/249/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2014-07-21 14:20:34.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
oznaczonej numerem działki 980 o pow. 0,3900 ha
położonej w Okalewie
 Uchwała Nr XXXVII/250/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-07-21 14:23:33.
w sprawie przekazania, według wiasciwości,
skargi Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w
Skrzynnie
 Uchwała Nr XXXVII/251/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2014-07-21 14:25:36.
w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Ostrówek skargi na Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Skrzynnie
 Uchwała Nr XXXVII/252/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mirosława Kordecka | Data wprowadzenia: 2014-07-21 14:27:21.
Uchylająca uchwałę Nr XXXV/238/2014 z dnia 16
maja 2014r.
 Uchwała Nr XXXVIII/253/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-23 09:50:07.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXVIII/254/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-23 10:27:47.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014-2021
 Uchwała Nr XXXVIII/255/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-23 10:29:30.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu
Samodzielnego Publicznego ZakJadu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
 Uchwała Nr XXXVIII/256/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2014-10-23 10:31:41.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Ostrówku
 Uchwała Nr XXXVIII/257/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2014-10-23 10:33:54.
zmieniająca uchwałę nr X/63/03 Rady Gminy w
Ostrówku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr XXXVIII/258/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-10-23 10:35:57.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w
zakładzie pomocy społecznej w wyborach do
organów jednostek samorządu terytorialnego
 Uchwała Nr XXXVIII/259/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-10-23 10:40:09.
w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji
wyborczej
 Uchwała Nr XXXVIII/260/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-10-23 10:43:43.
w sprawie utworzenia świetlicy wiejskiej w
Wielgiem i nadania jej statutu
 Uchwała Nr XXXVIII/261/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-10-23 10:45:08.
w sprawie wydzierżawienia działki nr 222 o pow.
0,5300 ha, położonej w Niemierzynie,
dotychczasowemu dzierżawcy
 Uchwała Nr XXXVIII/262/14

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-10-23 10:47:27.
w sprawie wydzierżawienia działki nr 420 o pow.
0,1800 ha, położonej w Nietuszynie,
dotychczasowemu dzierżawcy
 Uchwałą Nr XXXVIII/263/14

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-10-23 10:49:10.
w sprawie wydzierżawienia działki nr 236/5 o
pow. 0,3000 ha, położonej w Ostrówku,
dotychczasowemu dzierżawcy
 Uchwała Nr XXXVIII/264/14

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-10-23 10:50:43.
w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej
oznaczonej numerem działki 66/1 o pow. 0,2800 ha
położone j w obrębie geodezyjnym Bolków
 Uchwała Nr XXXVIII/265 72014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-10-23 10:53:50.
w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonych
numerami działek 76, 79, 231, 438, 439, 534, 535,
536, 537 o Iącznej pow. 8,9986 ha położonych w
Korablewie gmina Rusiec
 Uchwała Nr XXXVII1/266/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-10-23 10:56:28.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc
Dyrektora Szkoly Podstawowej w Skrzynnie
 Uchwała Nr XXXVIII/267/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-12-17 11:54:35.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
dla celów podatku rolnego na 2015r.
 Uchwała Nr XXXIX/268/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2014-12-17 11:56:12.
w sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XXXIX/269/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2014-12-17 11:58:10.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych
 Uchwała Nr XXXIX/270/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2014-12-17 12:03:00.
w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania
taryf za dostarczoną wode i odprowadzenie
ścieków
 Uchwała Nr XXXIX/271/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Stanisław Bednik | Data wprowadzenia: 2014-12-17 12:05:43.
w sprawie zmiany Statutu Środowiskowego Domu
Samopomocy w Ostrówku
 Uchwała Nr XXXIX/272/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2014-12-17 12:07:25.
w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Gminy
Ostrówek"
 Uchwała Nr XXXIX/273/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2014-12-17 12:09:07.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXIX/274/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-17 12:10:25.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XL/275/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-17 12:12:08 | Data modyfikacji: 2014-12-17 12:12:57.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr I/1/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-01-27 10:14:16 | Data modyfikacji: 2014-12-17 12:12:57.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr I/2/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-01-27 10:15:38 | Data modyfikacji: 2014-12-17 12:12:57.
w sprawie powołania składu osobowego stałych
Komisji Rady Gminy
 Uchwała Nr I/3/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-01-27 10:20:51 | Data modyfikacji: 2014-12-17 12:12:57.
w sprawie powołania składu osobowego Komisji
Rewizyjnej
 Uchwała Nr I/4/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-01-27 10:23:01 | Data modyfikacji: 2014-12-17 12:12:57.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Rewizyjnej
 Uchwała Nr I/5/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-01-27 10:24:38 | Data modyfikacji: 2014-12-17 12:12:57.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr I/6/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-27 10:26:10 | Data modyfikacji: 2014-12-17 12:12:57.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr I/7/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-01-27 10:27:53 | Data modyfikacji: 2014-12-17 12:12:57.
w sprawie ustalenia zasad otrzymywania i
wysokości diet dla radnych za udział w
posiedzeniach Rady i Komisji
 Uchwała Nr I/8/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-01-27 10:34:22 | Data modyfikacji: 2014-12-17 12:12:57.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr II/9/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2015-01-27 10:41:59 | Data modyfikacji: 2014-12-17 12:12:57.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr II/10/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-27 10:43:57 | Data modyfikacji: 2014-12-17 12:12:57.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2015-2022
 Uchwała Nr II/11/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-27 10:45:25 | Data modyfikacji: 2014-12-17 12:12:57.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrówek na
2015 rok
 Uchwała Nr II/12/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-27 10:51:33 | Data modyfikacji: 2015-01-27 10:58:39.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty
 Uchwała Nr II/13/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2015-01-27 10:56:30 | Data modyfikacji: 2015-01-27 10:58:39.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych na 2015 rok
 Uchwała Nr II/14/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-01-27 10:58:14 | Data modyfikacji: 2015-01-27 10:58:39.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2015r.
 Uchwała Nr II/15/2014

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2015-01-27 11:00:44 | Data modyfikacji: 2015-01-27 10:58:39.
Data wprowadzenia: 2015-01-27 11:00:44
Autor: Urszula Turek
Opublikowane przez: Admin PBIP