2013r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na
Radę Gminy Ostrówek wniesioną przez Prokuratora
Rejonowego w Wieluniu do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi
 Uchwała Nr XXIII/158/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-02-27 12:46:48.
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę na
Radę Gminy Ostrówek wniesioną przez Prokuratora
Rejonowego w Wieluniu do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi
 Uchwała Nr XXIII/159/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-02-27 12:55:02.
sprawie regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXIII/160/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-02-27 12:58:55.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i
trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
 Uchwała Nr XXIII/161/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-02-27 13:01:00.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez wlaściciela nieruchomości
 Uchwała Nr XXIII/162/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-02-27 13:03:17.
w sprawie przystąpienia do realizacji projektu
pod nazwą ,,Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w gminie Ostrówek" w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,
działanie 8.3 - Przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu - elnclusion.
 Uchwała Nr XXIII/163/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-02-27 13:08:31.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
porozumienia między Gminą Ostrówek a Powiatem
Wieluńskim w zakresie zapewnienia uczniom
niepełosprawnym z terenu Gminy Ostrówek
transportu i opięki w czasie przewozu do
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Gromadzicach
 Uchwała Nr XXIII/164/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-02-27 13:12:06.
w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2013-2018.
 Uchwała Nr XXIV/165/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2013-04-19 14:00:32.
w sprawie przekazania do realizacji Gminnemu
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrówku zadań
wynikających z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 Uchwała XXIV/166/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-04-19 14:04:37.
w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społeczej w Ostrówku
 Uchwała Nr XXIV167/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2013-04-19 14:07:14.
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wielurńskiemu na opracowanie dokumentacji
technicznej zadania pn: „ Przebudowa drogi
powiatowej Nr 4537E Nietuszyna _ Wieluń na
odcinku od Nietuszyny do Okalewa (do skrzyżowania
z drogą gminną Nr 114055E w kol. Babin od km
0+00 do km 2+650)
 Uchwała Nr XXIV/168/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Andrzej Grzybowski | Data wprowadzenia: 2013-04-19 14:17:24.
w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
 Uchwała Nr XXIV/169/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-19 14:19:15.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
długoterminowego w 2013r.
 Uchwała Nr XXIV/170/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-19 14:20:38.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXIV/171/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-19 14:21:53.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXIV/172/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-04-19 14:23:08.
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w
budżecie gminy srodków stanowiących fundusz
sołecki
 Uchwała Nr XXIV/173/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-04-19 14:26:25.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek
w 2013 roku
 Uchwała Nr XXIV/174/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-04-22 12:17:01.
w sprawie nadania medalu "Za Zasługi dla Gminy
Ostrówek"
 Uchwała Nr XXIV/175/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-04-22 12:25:44.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji
Rewizyjnej
 Uchwała Nr XXIV/176/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-04-22 12:27:44.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXV/177/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-15 10:17:37.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2018
 Uchwała Nr XXV/178/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-15 10:19:06.
uchylająca uchwałę Nr XXIV/170/2013 z dnia 28
marca 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego długoterminowego w 2013r.
 Uchwała Nr XXV/179/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-15 10:49:49.
w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego
długoterminowego w 2013r.
  Uchwała Nr XXV/180/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-15 10:51:35.
zmieniajacą uchwałę w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 Uchwała Nr XXV/181/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-07-16 14:12:42.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek
w 2013 roku
 Uchwała Nr XXV/182/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Adam Załęcki | Data wprowadzenia: 2013-07-16 14:18:53.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXVI/183/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-16 14:21:24.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2018
 Uchwała Nr XXVI/184/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-16 14:25:10.
w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Ostrówku
 Uchwała XXVI/185/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2013-07-16 14:35:52.
w sprawie przyjęcia sprawozdania
finansowo-rzeczowego za 2012 rok Samodzielnego
Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Ostrówku
 Uchwała Nr XXVI/186/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2013-07-16 14:38:07.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz podziału zysku bilansowego Gminnego Ośrodka
Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrówku za
2012r.
 Uchwała Nr XXVII/187/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2013-07-16 14:41:02.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z dzialałności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku
za 2012 rok
 Uchwała Nr XXVII/188/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2013-07-16 14:45:10.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2012 rok
 Uchwała Nr XXVII/189/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-07-16 14:49:08.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
 Uchwała Nr XXVII/190/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2013-07-16 14:50:54.
w sprawie przyjęcia „ Gminnego Programu
Wspierania Rodziny na lata 2013-2016"
 Uchwała Nr XXVII/191/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Irena Barańska | Data wprowadzenia: 2013-07-16 14:52:49.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXVIII/192/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:09:39.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2018
 Uchwała Nr XXVIII/193/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-24 11:11:47 | Data modyfikacji: 2013-09-24 11:13:04.
w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Ostrówek
 Uchwała Nr XIXX/194/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2013-10-01 12:24:33 | Data modyfikacji: 2013-09-24 11:13:04.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Wieluńskiemu na realizację zadania pn.
,,Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E
Nietuszyna-Okalew-Gromadzice w m. Okalew od km
0+015 do km 2+631 dł. 2,616 km"
 Uchwała Nr XIXX/195/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-01 12:27:18 | Data modyfikacji: 2013-09-24 11:13:04.
w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu
Gminy Ostrówek dla jednostki Ochotniczcj Straży
Pożarnej w Skrzynnie
 Uchwała Nr XIXX/196/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-01 12:29:46 | Data modyfikacji: 2013-09-24 11:13:04.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XIXX/197/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-01 12:31:14 | Data modyfikacji: 2013-10-01 12:46:00.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2013-2018
 Uchwała Nr XIXX/198/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-10-01 12:48:11 | Data modyfikacji: 2013-10-01 12:48:57.
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta
dla celów podatku rolnego na 2014r.
 Uchwała Nr XXX/199/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2013-11-26 09:05:32 | Data modyfikacji: 2013-10-01 12:48:57.
w sprawie podatku od nieruchomości
 Uchwała Nr XXX/200/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2013-11-26 09:06:50 | Data modyfikacji: 2013-10-01 12:48:57.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środkow transportowych
 Uchwała Nr XXX/201/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Ulas | Data wprowadzenia: 2013-11-26 09:08:59 | Data modyfikacji: 2013-10-01 12:48:57.
w sprawie zatwierdzenia cen i opłat za zbiorowe
dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie
scieków
 Uchwała Nr XXX/202/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Stanisław Bednik | Data wprowadzenia: 2013-11-26 09:13:20 | Data modyfikacji: 2013-10-01 12:48:57.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszarów położonych w gminie Ostrówek
 Uchwała Nr XXX/203/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Tadeusz Czajkowski | Data wprowadzenia: 2013-11-26 09:15:31 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:23:23.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej
przez właściciela nieruchomości
 Uchwała Nr XXX/204/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Sylwester Gawleta | Data wprowadzenia: 2013-11-26 09:29:43 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:23:23.
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej
Opieki Zdrowotnej w Ostrówku
 Uchwała Nr XXX/205/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2013-11-26 09:31:25 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:23:23.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku
 Uchwała Nr XXX/206/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Zgoda | Data wprowadzenia: 2013-11-26 09:34:04 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:23:23.
zmieniająca uchwałę Nr XXIV/169/2013 z dnia 28
marca 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na
wyprzedzające finansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
 Uchwała Nr XXX/207/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-26 09:58:15 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:23:23.
zmieniająca uchwałę Nr XXV/180/2013 z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie zaciągniecia kredytu
bankowego długoterminowego w 2013r.
 Uchwała Nr XXX/208/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-26 10:03:15 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:23:23.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXI/209/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-06 08:15:17 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:23:23.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXI/210/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-06 08:17:39 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:23:23.
zmieniająca uchwałę Nr XXV/180/2013 z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
bankowego długoterminowego w 2013r.
 Uchwała Nr XXXI/211/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-06 08:20:54 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:23:23.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie
Złoczew
 Uchwała Nr XXXI/212/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-06 08:23:42 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:23:23.
w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Ostrówek do
reprezentowania Gminy Ostrówek
 Uchwała Nr XXXI/213/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-02-06 08:26:20 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:23:23.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Ostrówek na lata 2014 -2020
 Uchwała Nr XXXI/214/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-06 08:32:19 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:23:23.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrówek na
2014 rok
 Uchwała Nr XXXI/215/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Anna Walaszczyk | Data wprowadzenia: 2014-02-06 08:35:39 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:23:23.
w sprawie sprzedaży udziału Gminy Ostrówek
wynoszącego 4/6 we współwłasnosci
nieruchomoćci gruntowych położonych w Skrzynnie
 Uchwała Nr XXXI/216/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-02-06 08:38:18 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:23:23.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow
Alkoholowych na 2014 rok
 Uchwała Nr XXXI/217/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-02-06 08:47:49 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:23:23.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na 2014r.
 Uchwała Nr XXXI/218/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Urszula Turek | Data wprowadzenia: 2014-02-06 08:51:25 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:23:23.
w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrówku do
załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej dotyczących przyznawania
dodatku energetycznego
 Uchwała Nr XXXI/219/2013

Opublikowane przez: Admin PBIP | Autor: Mieczysław Pawlak | Data wprowadzenia: 2014-02-06 08:56:01 | Data modyfikacji: 2013-11-26 09:23:23.
Data wprowadzenia: 2014-02-06 08:56:01
Autor: Mieczysław Pawlak
Opublikowane przez: Admin PBIP