Stanowisko ds. urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności

Podinspektor ds. urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności Edyta Wierzbicka pok.3

Prowadzenie spraw wynikających z zadań na zajmowanym stanowisku:

l. Z zakresu urzędu stanu cywilnego:

1) sporządzania akt urodzeń, małżeństw i zgonów,
2) transkrypcji aktów zawartych za granicą do ksiąg stanu cywilnego w Polsce,
3) przyjmowania dokumentów i wydawania zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego oraz zawarcia małżeństwa za granicą,
4) przyjmowania zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeństwa cywilnego,
6)prowadzenia archiwum ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych,
7) przygotowywania decyzji o:
a)wpisywaniu, transkrypcji, uzupełnieniu i odtworzeniu akt stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
b)sprostowaniu błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,
c) o zmianie imion i nazwisk,
8) wprowadzania do ksiąg stanu cywilnego postanowień sądowych orzekających rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód lub orzeczenia separacji,
9) wpisywania do ksiąg stanu cywilnego wzmianek dodatkowych informacji o stanie cywilnym osoby wynikających z orzeczeń sądowych i decyzji,
10)przyjmowania oświadczeń o:
a) uznaniu dziecka poczętego,
b) uznania dziecka,
c) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
11) sporządzania odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych i zupełnych) urodzeń, małżeństw, zgonów dla osób indywidualnych, sądów, urzędów, zakładów karnych, prokuratury itp.,
12) wydawania zaświadczeń zgodnie z ustawą - prawo o aktach stanu cywilnego,
13) potwierdzania danych we wnioskach składanych o wydanie dowodu osobistego,
14) korespondencji konsularnej dotyczące obywateli polskich przebywających za granicą,
15) sporządzania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
16) skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

II. Z zakresu ewidencji ludności :

1) prowadzenie gminnego zbioru meldunkowego w związku z rejestracją danych dotyczących osoby i jej miejsca pobytu oraz innych zdarzeń objętych obowiązkiem meldunkowym i ich aktualizacja (systemem kartotecznym i elektronicznym),
2) występowanie z wnioskiem o nadanie numeru PESEL,
3) przekazywanie danych do aktualizacji zbioru PESEL i danych do aktualizacji gminnych zbiorów meldunkowych,
4) udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.
5) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ewidencji ludności,
6) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
7) prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności na okoliczność przeprowadzania wyborów i referendów,
8)prowadzenie całości spraw związanych z realizacją ustawy o repatriantach,
9) przekazywanie organom szkolnym informacji o aktualnym stanie i zmianach ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat,

III. Ponadto:

1) przyjmowanie zawiadomień i przygotowywanie projektów decyzji na odbywanie zgromadzeń i zbiórek publicznych,
2) przyjmowanie zawiadomień o odbyciu imprezy artystycznej lub rozrywkowej,
3) przygotowywanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmowy jej wydania, .
4) prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia, zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości.
5) udostępnianie, na wniosek, danych osobowych.

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:16:32.
Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:16:32
Opublikowane przez: Admin PBIP