Stanowisko ds. oświaty gminnej

Podinspektor ds. oświaty gminnej Magdalena Gałęza pok. 15

Prowadzenie spraw wynikających z zadań na zajmowanym stanowisku:

1/ przygotowywanie w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty projektu uchwały dotyczącej planu sieci szkół i przedszkoli,
2/ zapewnienie szkołom, przedszkolu warunków działania, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
3/ wyposażanie przedszkola i szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt, niezbędny do realizacji programów nauczania, wychowania i opieki, oraz innych zadań statutowych,
4/ obsługa administracyjna i organizacyjna szkół i przedszkola,
5/ współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkola w przygotowywaniu projektów organizacyjnych szkół i przedszkola na nowy rok szkolny,
6/ przygotowywanie i organizacja konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola,
7/ przygotowywanie projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli,
8/ organizacja dowożenia uczniów do szkół, jeżeli odległość do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, jest większa od odległości ustalonej w ustawie o systemie oświaty lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej,
9/ przygotowywanie umowy o najem lokalu mieszkalnego dla nauczycieli,
10/ przydzielanie nauczycielom działki o powierzchni nie większej niż 0,25 ha, o ile grunty szkolne nie są wystarczające do realizacji uprawnień nauczycieli do użytkowania działki,
11/ ewidencja przedmiotów nietrwałych,
12/ sporządzanie przelewów jednostek oświatowych,
13/ zaopatrzenie kotłowni Urzędu Gminy w opał,
14/ nadzór nad przeprowadzaniem remontów w szkołach,
15/ prowadzenie dokumentacji dotyczących dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli,
16/ zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne, zakup inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowej oraz konserwacja inwentarza biurowego,
17/ zaopatrzenie Urzędu Gminy i podmiotów organizacyjnych w herbatę i środki czystości,
18/ prenumerata czasopism,
19/ opłacanie abonamentu RTV,
20/ sprawy dotyczące p. poż. w Urzędzie.

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:15:49 | Data modyfikacji: 2017-05-23 12:30:25.
Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:15:49
Data modyfikacji: 2017-05-23 12:30:25
Opublikowane przez: Admin PBIP