Stanowisko ds. obsługi informatycznej i ochrony środowiska

Podinspektor informatyk Adam Załęcki pok. 16

Prowadzenie spraw wynikających z realizacji zadań na zajmowanym stanowisku:

1. Podejmowanie i koordynowanie wszystkich przedsięwzięć informatycznych, a w szczególności:
1/ wdrażanie informatyzacji w zakresie bieżącej i przyszłej obsługi Urzędu oraz interesantów,
2/ współpraca we wdrażaniu elektronicznego obiegu dokumentów i sieci informatycznej,
3/ planowanie rozwoju systemów informatycznych i dostosowywanie ich do zmieniających się potrzeb,
4/ planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
5/ nadzór nad wdrażaniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowanie wykonania modyfikacji oprogramowania,
6/ nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz egzekwowanie serwisu w celu wykonania konserwacji lub napraw,
7/ administrowanie sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem,
8/ administrowanie siecią komputerową, serwerami oraz sieciowym systemem operacyjnym,
9/ zarządzanie sprzętem sieciowym oraz stacjami roboczymi w sieci komputerowej,
10/ zapewnienie ochrony, poufności oraz niezawodności działania systemu oraz
komputerów lokalnych,
11/ nadawanie użytkownikom uprawnień dostępu do danych,
12/ koordynowanie baz danych,
13/ koordynacja przepływu informacji pomiędzy stanowiskami pracy,
14/ prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz stosowanych systemów i programów,
15/ archiwizowanie oprogramowania,
16/ archiwizowanie danych z pamięci komputerów lokalnych i z pamięci serwerów sieciowych,
17/ udzielanie doraźnej pomocy pracownikom w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania,
18/ szkolenie pracowników w zakresie wdrażania nowych programów i systemów informatycznych.
2. Redagowanie stron internetowych Urzędu.
3. Prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej.
4. Pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie w zakresie informatycznym:
1) administrowanie bazami danych i ich zabezpieczenie w systemie informatycznym,
2) prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych,
3) przeciwdziałanie dostępowi osób niepowołanych do systemu, w którym przetwarzane są dane,
4) podejmowanie, określonych w przepisach, działań w przypadku wykrycia naruszeń w systemie zabezpieczeń,
5) opracowywanie instrukcji określających sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa informacji,
6) opracowywanie instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych,
7) rejestrowanie i wyrejestrowywanie użytkowników systemu informatycznego,
8) ustalenie odrębnych identyfikatorów i haseł dostępu dla każdego użytkownika systemu informatycznego,
9) przygotowywanie wniosków do Generalnego Inspektora Danych Osobowych dotyczących rejestracji zbioru danych,
10) dokonywanie kontroli przestrzegania zasad ochrony przetwarzania danych,
11) prowadzenie okresowego szkolenia pracowników oraz pracowników nowoprzyjętych.
5.Z zakresu ochrony środowiska:
1) prowadzenie spraw z zakresu zapewnienia warunków niezbędnych do ochrony środowiska przed odpadami oraz dbanie o utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy,
2) tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy,
3) zapobieganie zanieczyszczeniom ulic, placów i terenów otwartych poprzez likwidację składowania odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych, ustawianie koszy ulicznych na odpady, organizowanie odbioru odpadów komunalnych,
4) tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania odpadów przydatnych do wykorzystania,
5) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w organizowaniu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wydzielonymi z odpadów komunalnych,
6) ustalenie ( po zasięgnięciu opinii powiatowego inspektora sanitarnego) szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
7) prowadzenie spraw z zakresu udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na usuwaniu, wykorzystywaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,
8) opracowywanie ograniczenia co do czasu pracy lub korzystania z urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających dla środowiska uciążliwości z zakresu hałasu i wibracji,
9) przygotowywanie nakazu, wykonania czynności ograniczających uciążliwość dla środowiska, użytkownikowi urządzeń technicznych lub maszyn,
10) przygotowywanie projektu decyzji zezwalających na wycinkę drzew lub zakrzewienia,
11) wymierzanie kar pieniężnych za samowolne usuwanie drzew i krzewów,
12) przygotowywanie projektu uchwały dotyczącej górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
13) prowadzenie działalności ochronnej przed bezdomnymi zwierzętami,
14)sporządzanie projektu planu gospodarki odpadami,
15) sporządzanie programu ochrony środowiska,
16) prowadzenie ewidencji azbestu i wyrobów zawierających azbest na podstawie złożonych informacji przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami,
17) przygotowywanie projektu decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
18) przygotowywanie projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
19) naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian,
20) dokonywanie kalkulacji kosztów oczyszczania ścieków i proponowanie wysokości opłat za odprowadzanie ścieków.
6.Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie wprowadzenia szczególnych form ochrony przyrody,


 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:15:08.
Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:15:08
Opublikowane przez: Admin PBIP