Stanowisko ds. obronnych i dowodów osobistych

Inspektor ds. obronnych i dowodów osobistych Leszek Bak pok. 3

Prowadzenie spraw wynikających z realizacji zadań na zajmowanym
stanowisku:

1/ planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej na
terenie Gminy,
2/ opracowywanie i aktualizowanie przy udziale jednostek równorzędnych
i innych zainteresowanych instytucji stopnia podstawowego planu OC
Gminy oraz innych dokumentów dotyczących przygotowania i działania
OC na terenie Gminy,
3/ przygotowanie organizacyjno ? mobilizacyjnego rozwinięcia OC,
4/ przygotowanie i szkolenie systemu alarmowania i ostrzegania na terenie
Gminy,
5/ sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i zapewnieniem
funkcjonowania budowli obronnych,
6/ sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i realizacją zaciemnienia
i wygaszania oświetlenia na terenie Gminy,
7/ realizowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków OC
w zapobieganiu i likwidacji klęsk żywiołowych oraz prowadzenie akcji
ratunkowych w rejonie porażenia,
8/ tworzenie formacji obrony cywilnej,
9/ przeznaczanie na stanowiska komendantów formacji obrony cywilnej,
10/ nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
11/ prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej,
12/ przygotowywanie decyzji w sprawie zajęcia nieruchomości Gminy na
zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych,
13/ przeprowadzanie rejestracji przedpoborowej,
14/ opracowywanie projektów wystąpień Wójta do WKU o wycofanie karty
powołania,
15/ nakładanie grzywny albo zarządzenie przymusowego doprowadzenia
przez policję do Urzędu w cele rejestracji przedpoborowych,
16/ wysyłanie wezwań imiennych do rejestracji i poboru,
17/ przygotowywanie dokumentów w związku z wystąpieniem o odroczenie,
18/ orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osób
spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej bezpośredniej
opieki nad członkiem rodziny oraz uznaniu za posiadającego na
wyłącznym utrzymaniu członka rodzinny,
19/ pokrywanie należności mieszkaniowych oraz opłat eksploatacyjnych
żołnierzom i osobom spełniającym zastępczo obowiązek służby
wojskowej, uznanym za jedynych żywicieli rodzin oraz żołnierzom
samotnym,
20/ uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb sił zbrojnych i obrony
cywilnej przekazywanych przez organy wojskowe,
21/ przyjmowanie zgłoszeń o wykrytych niewypałach,
22/ informowanie właściwej jednostki saperskiej o wykryciu niewypału,
23/ czuwanie nad właściwym zabezpieczeniem miejsc zalegania niewypału
do czasu przybycia jednostki saperskiej,
24/ wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
25/ przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony tajemnicy
służbowej,
26/ zabezpieczenie i ochrona mienia w Urzędzie,
27/ wykonywanie funkcji ?administratora bezpieczeństwa informacji?
wynikającej z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych.


 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:14:49.
Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:14:49
Opublikowane przez: Admin PBIP