Stanowisko ds. inwestycji i dróg gminnych

Inspektor ds. inwestycji i dróg gminnych Andrzej Grzybowski pok. 20

I. Prowadzenie spraw wynikających z realizacji zadań na zajmowanym stanowisku:
1/ prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem, zlecaniem i realizacją inwestycji i remontów gminnych, w zakresie powierzonych obowiązków, przy zachowaniu procedur przewidzianych ustawami Prawo Zamówień Publicznych oraz Prawo Budowlane,
2/ koordynowanie i dokumentowanie zamówień publicznych,
3/ czuwanie nad właściwym przebiegiem realizacji inwestycji i remontów prowadzonych systemem zleconym:
a/ kontrolowanie zgodności wykonywanych robót z projektem, kosztorysem oraz zawartą umową,
b/ kontrolowanie jakości wykonywanych robót z obowiązującymi normami prawnymi i przepisami techniczno-budowlanymi,
c/ współpraca z kierownikiem budowy oraz inspektorem nadzoru,
4/ czuwanie nad właściwym zakończeniem i rozliczeniem prowadzonych inwestycji i remontów, a w szczególności:
a/ rozliczanie inwestycji pod względem rzeczowym,
b/ sprawdzenie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów,
c/ uczestniczenie w przekazaniu inwestycji do odbioru końcowego,
5/ organizacja, prowadzenie i nadzór nad realizacją remontów obiektów gminnych prowadzonych systemem gospodarczym:
a/ zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonania remontów zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych,
b/ sprawowanie nadzoru technicznego nad jakością prowadzonych prac,
c/ sporządzenie protokołu odbioru końcowego,
d/ końcowe rozliczenie remontów pod względem rzeczowym,
6/ podejmowanie starań i sporządzanie wniosków o pozyskanie środków pozabudżetowych na realizację inwestycji i remontów,
7/ z zakresu dróg publicznych:
a/ prowadzenie ewidencji dróg i mostów,
b/ prowadzenie spraw z zakresu budowy, modernizacji i ochrony dróg gminnych,
c/ przygotowywanie opinii w sprawie przebiegu dróg powiatowych,
d/ przygotowywanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową i na zajmowanie pasa drogowego oraz przygotowywanie orzeczenia o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie naruszenia jego w odniesieniu do dróg gminnych,
e/ prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na drogach lokalnych,
f/ prowadzenie współpracy ze Starostwem Powiatowym i Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie utrzymania dróg na terenie gminy,
g/ prowadzenie spraw z zakresu zimowego utrzymania dróg gminnych,
h/ budowa, modernizacja, utrzymanie i ochrona dróg gminnych,
8/ prowadzenie rejestru przyłączy do kanalizacji sanitarnej,
9/ nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych, oczyszczalnią ścieków oraz nad hydroforniami,
10/ organizowanie akcji usuwania awarii sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, w oczyszczalni ścieków i w hydroforniach,
11/ kierowanie pracą na stanowiskach konserwatorów, traktorzystów i robotników gospodarczych,
12/ zabezpieczenie frontu pracy dla sprzętu drogowego,
13/ zaopatrzenie w paliwo, oleje silnikowe i części zamienne dla sprzętu drogowego, z zachowaniem procedur ustawy Prawo zamówień publicznych,
14/ nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kotłowni,
15/ przyjmowanie i realizacja zleceń na usługi. 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:13:40.
Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:13:40
Opublikowane przez: Admin PBIP