Stanowisko ds. gospodarki wodnej

Inspektor ds. gospodarki wodnej Stanisław Bednik pok. 14

Prowadzenie spraw wynikających z realizacji zadań na zajmowanym stanowisku:

1/ inkaso należności za pobraną wodę w Ostrówku, Gwizdałkach i Nietuszynie,
2/ prowadzenie rejestru odbiorców wody,
3/ ustalanie odpłatności za pobór wody wg norm,
4/ przygotowywanie projektu kalkulacji na cenę 1 m3 wody,
5/ obciążanie za pobór wody jednostek gospodarki uspołecznionej,
6/ prowadzenie magazynu części zamiennych i materiałów inwestycyjnych,
7/ wypisywanie dowodów RW i WZ,
8/ prowadzenie kartoteki ilościowej magazynu,
9/ tworzenie warunków organizacyjnych zapewniających ochronę ludzi i mienia, a także przeciwdziałających powstawaniu lub minimalizujących skutki pożaru,
10/ koordynacja czynności mających na celu utrzymanie, wyposażenie w tym umundurowanie i zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP,
11/ ustalenie ekwiwalentu członkom OSP za udział w działaniu ratowniczym,
12/ współdziałanie z Zarządem Gminnym OSP,
13/ współdziałanie z Komendą Rejonową Straży Pożarnej w zakresie kontroli stanu p. poż. oraz nadzoru nad jednostkami OSP,
14/ w zakresie prawa wodnego:
a) zatwierdzanie ugód w sprawach zmian stosunków wodnych na gruntach,
b) możliwość nakazywania wykonania niezbędnych urządzeń zabezpieczających wodę przed zanieczyszczaniem lub zabraniania wprowadzania ścieków do wody w przypadku wprowadzania przez właściciela gruntu do wody ścieków nienależycie oczyszczonych,
c) organizowanie ochotniczych drużyn ratowniczych,
d) zarządzanie ewakuacji z terenów zagrożonych powodzią,
e) zobowiązanie do wykonania prac zabezpieczających przed powodzią lub dostarczania postulowanych materiałów,
f) przyznawanie odszkodowań za straty z tytułu udziału w ochronie przed powodzią,
g) nakazywanie właścicielom gruntu sprzętu plonów w oznaczonym terminie z terenów zmeliorowanych zaopatrzonych w urządzenia nawadniające,
h) ,wydawanie zakładom zezwoleń na pobieranie za odszkodowaniem z gruntów przybrzeżnych ziemi, żwiru, piasku, kamieni i składowania na tych gruntach materiałów budowlanych i sprzętu oraz na dostęp do urządzeń wodnych i pomiarowych, jeżeli jest to niezbędne do wykonania ustawienia, utrzymania i eksploatacji tych urządzeń,
i) nakazywanie właścicielowi gruntu, który dokonał zmiany stanu wody na gruncie, przywrócenie do stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, a gdy jest to gospodarczo nieuzasadnione nałożenie obowiązku zapłaty odszkodowania,
j) opracowanie zarządzenia w sprawie ograniczenia na określonym terenie pobierania do innych celów wody przeznaczonej na zaopatrzenie ludności oraz wprowadzenia opłat za przekraczanie ustalonej dla zakładu ilości wody w okresie ograniczeń jej poboru,
15/ współdziałanie z WUS w zakresie przeprowadzania spisów rolnych,
16/ prowadzenie ewidencji podziału Gminy na stałe rejony statystyczne i obwody spisowe,
17/ nadzór nad działalności Gminnej Spółki Wodnej:
a) wydawanie decyzji o utworzeniu spółki wodnej,
b) zatwierdzanie lub nadawanie statutu spółkom wodnym, zatwierdzanie uchwały o rozwiązaniu spółki wodnej,
c) stwierdzanie korzyści lub zanieczyszczenia wody oraz ustalanie wysokości składek na rzecz spółki wodnej,
d) podwyższanie wysokości składek i innych świadczeń oraz możliwość ich ustalania na rzecz spółek wodnych i ich związków,
18/ rozliczanie z kart drogowych kierowców, konserwatorów sprzętu OSP,
19/ prowadzenie rejestru sprzedaży wody.

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:12:56.
Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:12:56
Opublikowane przez: Admin PBIP