Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Małgorzata Stępień pok. 20

Prowadzenie spraw wynikających z zadań na zajmowanym stanowisku

1/ w zakresie planowania przestrzennego:
a/ przygotowywanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
b/ uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy z organami właściwymi do uzgadniania miejscowych planówzagospodarowania przestrzennego,

c/ przygotowywanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określeniu granic obszaru objętego planem, przedmiotu i zakresu jego ustaleń,
d/ ogłaszanie w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty, o przystąpieniu do sporządzania planu ,
e/ uzgadnianie projektu planu z organami właściwymi do uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wojewodą, zarządami sąsiednich gmin oraz organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa w zakresie ich właściwości,
f/ zawiadamianie na piśmie o terminie wyłożenia projektu planu właścicieli nieruchomości, których interes prawny może być naruszony oraz osób, których wnioski dotyczące planu, nie zostały uwzględnione,
g/ wykładanie projektu planu do publicznego wglądu,
h/ rozpatrywanie protestów i zarzutów wniesionych do projektu planu i przedstawianie ich Radzie Gminy,
i/ przygotowywanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmian,
j/ wydawanie wypisów i wyrysów z planu,
k/ dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przedstawianie Radzie Gminy, co najmniej raz w okresie kadencji, wyników tej oceny,
l/ przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2/ wydawanie postanowienia o zgodności proponowanego podziału nieruchomości
z ustaleniami planu miejscowego,
3/ przygotowywanie kalkulacji cen na wynajem lokali komunalnych,
4/ zarządzanie obiektami budowlanymi stanowiącymi własność lub współwłasność
organów samorządu terytorialnego,
5/ przygotowywanie projektów umów na wynajem lokali komunalnych,
6/ prowadzenie ewidencji budynków komunalnych Gminy,
7/ prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych dla budynków stanowiących własność gminy oraz przeprowadzanie okresowych badań technicznych wymaganych przepisami prawa,
8/ rozliczanie zużycia energii elektrycznej w obiektach gminnych oraz prowadzenie rejestru zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego,
9/ prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem, zlecaniem i realizacją inwestycji i remontów oświatowych, przy zachowaniu procedur przewidzianych ustawą o zamówieniach publicznych oraz Prawa budowlanego,
10/ koordynowanie, organizowanie i dokumentowanie zamówień publicznych w
zakresie inwestycji i remontów oświatowych,
11/przygotowanie realizacji inwestycji i remontów oświatowych pod względem formalnoprawnym :
a/ przygotowanie uchwały o rozpoczęciu zadania inwestycyjnego,
b/ wybór dostawcy/wykonawcy w trybie określonym ustawą o zamówieniach publicznych,
c/ przygotowanie projektu umowy z dostawcą/wykonawcą,
d/ uzgadnianie z wykonawcą harmonogramu robót,
12/czuwanie nad właściwym przebiegiem realizacji inwestycji i remontów oświatowych prowadzonych systemem zleconym:
a/ kontrolowanie zgodności wykonywanych robót z projektem, kosztorysem oraz zawartą umową,
b/ kontrolowanie jakości wykonywanych robót z obowiązującymi normami prawnymi i przepisami techniczno  budowlanymi,
c/ współpraca z kierownikiem budowy oraz inspektorem nadzoru,
13/ czuwanie nad właściwym zakończeniem i rozliczeniem prowadzonych inwestycji
i remontów oświatowych, a w szczególności:
a/ rozliczanie inwestycji pod względem rzeczowym,
b/ sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów,
c/ uczestniczenie w przekazaniu inwestycji do odbioru końcowego,
14/ organizacja, prowadzenie i nadzór nad realizacją remontów obiektów oświatowych prowadzonych systemem gospodarczym:
a/ zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonania remontów zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych,
b/ sprawowanie nadzoru technicznego nad jakością prowadzonych prac,
c/ sporządzenie protokołu odbioru końcowego,
d/ końcowe rozliczeni remontów pod względem rzeczowym,
15/ sporządzanie sprawozdań z realizacji inwestycji,
16/ rozliczanie z kart drogowych traktorzystów,
17/ sprawowanie opieki nad grobami, cmentarzami wojennymi i pomnikami,
18/ sporządzanie faktur za wykonane usługi,
19/ prowadzenie rejestru sprzedaży towarów i usług w zakresie czynszów, dzierżaw
i usług wynikających z zajmowanego stanowiska pracy.


 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:12:26 | Data modyfikacji: 2016-02-24 08:34:52.
Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:12:26
Data modyfikacji: 2016-02-24 08:34:52
Opublikowane przez: Admin PBIP