Stanowisko ds. samorządowych

Inspektor ds. samorządowych - Urszula Giełzak pok. 6

Prowadzenie spraw wynikających z zadań na zajmowanym stanowisku:

1/ obsługa kancelaryjno - biurowa Rady Gminy, Komisji i Wójta:
a) przygotowywanie posiedzeń,
b) protokołowanie obrad,
c) przygotowywanie projektów uchwał z posiedzeń, wniosków, decyzji i innych materiałów z obrad,
2/ przekazywanie uchwał Rady Gminy kompetentnym pracownikom do wykonania,
3/ prowadzenie rejestru uchwał Rady, wniosków i interpelacji oraz uchwał Komisji,
4/ gromadzenie materiałów dotyczących sposobu realizacji, interpelacji i wniosków radnych, postanowień i wniosków Komisji oraz czuwanie nad terminowością ich realizacji,
5/ prowadzenie ewidencji radnych i członków Komisji,
6/ prowadzenie dokumentacji jednostek pomocniczych (ewidencja składu Rady Sołeckiej i sołtysów),
7/ obsługa sekretariatu,
8/ organizowanie przyjęć interesantów przez Wójta,
9/ prowadzenie łączności teleksowej, radiotelefonicznej, faxu i małej poligrafii,
10/ wysyłanie korespondencji,
11/ prowadzenie rejestru skarg i wniosków,
12/ współdziałanie z placówkami służby zdrowia w zakresie ochrony zdrowia społeczeństwa,
13/ tworzenie, łączenie, przekształcanie i znoszenie bibliotek,
14/ przygotowywanie aktu o utworzeniu instytucji kultury, określenie jej nazwy, siedziby i przedmiotu działania,
15/ prowadzenie rejestru instytucji kultury,
16/ przygotowywanie projektu uchwały w sprawie łączenia, podziału lub likwidacji instytucji kultury,
17/ prowadzenie spraw Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia,
18/ prowadzeniu rejestru kopiowanych materiałów,
19/ nadzór nad działalnością sołtysów,
20/ przyjmowanie i podawanie do publicznej wiadomości pism sądowych,
21/wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym ? podczas nieobecności Małgorzaty Felik ? inspektora ds. obsługi kasowej.

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:02:45 | Data modyfikacji: 2017-04-11 09:01:18.
Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:02:45
Data modyfikacji: 2017-04-11 09:01:18
Opublikowane przez: Admin PBIP