Stanowisko ds. kadrowych

Podinspektor ds. kadrowych  Marta Konarzewska pok. 15

Prowadzenie spraw wynikających z zadań na zajmowanym stanowisku

1/ sprawy kadrowe pracowników Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych:
a/ prowadzenie akt osobowych pracowników,
b/ przygotowywanie dokumentów związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem z pracy,
c/ kompletowanie dokumentów w związku z przejściem na emeryturę lub rentę i przesyłanie ich do ZUS-u,
d/ sprawy płacowe pracowników, w tym dodatki za staż, dodatki funkcyjne, służbowe i inne,
e/ odznaczenia państwowe, wyróżnienia i nagrody płacowe, w tym nagrody jubileuszowe i inne,
f/ prowadzenie akt osobowych byłych pracowników,
g/ przygotowywanie projektów umów z pracownikami kierowanymi na studia, kursy i inne formy doskonalenia zawodowego,
2/ prowadzenie dokumentacji dotyczącej dyscypliny pracy ,
3/ przygotowywanie umów w sprawie przyznania ryczałtów o używanie pojazdu do celów służbowych,
4/ prowadzenie zakładowej działalności socjalnej,
5/ współdziałanie z dyrektorem przedszkola oraz dyrektorami szkół w zakresie oceny pracy nauczycieli,
6/ współdziałanie z kuratorem oświaty w sprawie oceny pracy dyrektorów placówek oświatowych,
7/ organizacja wykupu uprawnień dla nauczycieli do ulgowych przejazdów środkami komunikacji publicznej,
8/ prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
9/ zaopatrzenie w pieczęcie i tablice urzędowe,
10/ prowadzenie dokumentacji pracowniczej kasy zapomogowo ? pożyczkowej,
11/ prowadzenie spraw dotyczących bhp w urzędzie i jednostkach organizacyjnych , w tym:
a/ przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad i przepisów bhp,
b/ przeprowadzanie instruktażu ogólnego z nowozatrudnionymi pracownikami,
c/ przedstawianie pracodawcom, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
d/ udział w przekazywaniu do użytku nowo wybudowanych lub przebudowywanych obiektów oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
e/ przedstawianie wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii,
f/ udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
g/ prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań środowiska pracy,
h/ udział w dochodzeniach powypadkowych oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola realizacji tych wniosków,
i/ współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoriami w zakresie organizowania systematycznych badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami,
j/ współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników .

 

Opublikowane przez: Admin PBIP | Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:02:22 | Data modyfikacji: 2017-05-23 12:29:27.
Data wprowadzenia: 2011-12-05 12:02:22
Data modyfikacji: 2017-05-23 12:29:27
Opublikowane przez: Admin PBIP