Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
° Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
° Stanowisko ds. gospodarki wodnej
° Stanowisko ds. inkasa i opłat
° Stanowisko ds. inwestycji i dróg gminnych
° Stanowisko ds. księgowości budżetowej
° Stanowisko ds. księgowości oświatowej
° Stanowisko ds. obronnych i dowodów osobistych
° Stanowisko ds. obsługi informatycznej i ochrony środowiska
° Stanowisko ds. obsługi kasowej
° Stanowisko ds. oświaty gminnej
° Stanowisko ds. płacowych
° Stanowisko ds. urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności
° Stanowisko ds. wymiaru i opłat
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wybory
Petycje
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek"
Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w gminie Ostrówek"
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Stanowiska jednoosobowe > Stanowisko ds. urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności strona główna 

Stanowisko ds. urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności
Podinspektor ds. urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności Edyta Wierzbicka pok.3

Prowadzenie spraw wynikających z zadań na zajmowanym stanowisku:

l. Z zakresu urzędu stanu cywilnego:

1) sporządzania akt urodzeń, małżeństw i zgonów,
2) transkrypcji aktów zawartych za granicą do ksiąg stanu cywilnego w Polsce,
3) przyjmowania dokumentów i wydawania zaświadczeń o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa konkordatowego oraz zawarcia małżeństwa za granicą,
4) przyjmowania zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeństwa cywilnego,
6)prowadzenia archiwum ksiąg stanu cywilnego i akt zbiorowych,
7) przygotowywania decyzji o:
a)wpisywaniu, transkrypcji, uzupełnieniu i odtworzeniu akt stanu cywilnego sporządzonego za granicą,
b)sprostowaniu błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego,
c) o zmianie imion i nazwisk,
8) wprowadzania do ksiąg stanu cywilnego postanowień sądowych orzekających rozwiązanie związku małżeńskiego przez rozwód lub orzeczenia separacji,
9) wpisywania do ksiąg stanu cywilnego wzmianek dodatkowych informacji o stanie cywilnym osoby wynikających z orzeczeń sądowych i decyzji,
10)przyjmowania oświadczeń o:
a) uznaniu dziecka poczętego,
b) uznania dziecka,
c) powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
11) sporządzania odpisów aktów stanu cywilnego (skróconych i zupełnych) urodzeń, małżeństw, zgonów dla osób indywidualnych, sądów, urzędów, zakładów karnych, prokuratury itp.,
12) wydawania zaświadczeń zgodnie z ustawą - prawo o aktach stanu cywilnego,
13) potwierdzania danych we wnioskach składanych o wydanie dowodu osobistego,
14) korespondencji konsularnej dotyczące obywateli polskich przebywających za granicą,
15) sporządzania wniosków o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie,
16) skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa.

II. Z zakresu ewidencji ludności :

1) prowadzenie gminnego zbioru meldunkowego w związku z rejestracją danych dotyczących osoby i jej miejsca pobytu oraz innych zdarzeń objętych obowiązkiem meldunkowym i ich aktualizacja (systemem kartotecznym i elektronicznym),
2) występowanie z wnioskiem o nadanie numeru PESEL,
3) przekazywanie danych do aktualizacji zbioru PESEL i danych do aktualizacji gminnych zbiorów meldunkowych,
4) udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.
5) prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących ewidencji ludności,
6) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,
7) prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności na okoliczność przeprowadzania wyborów i referendów,
8)prowadzenie całości spraw związanych z realizacją ustawy o repatriantach,
9) przekazywanie organom szkolnym informacji o aktualnym stanie i zmianach ewidencji dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat,

III. Ponadto:

1) przyjmowanie zawiadomień i przygotowywanie projektów decyzji na odbywanie zgromadzeń i zbiórek publicznych,
2) przyjmowanie zawiadomień o odbyciu imprezy artystycznej lub rozrywkowej,
3) przygotowywanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmowy jej wydania, .
4) prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia, zmian i znoszenia urzędowych nazw miejscowości.
5) udostępnianie, na wniosek, danych osobowych.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:16:32, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku