Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
° Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
° Stanowisko ds. gospodarki wodnej
° Stanowisko ds. inkasa i opłat
° Stanowisko ds. inwestycji i dróg gminnych
° Stanowisko ds. księgowości budżetowej
° Stanowisko ds. księgowości oświatowej
° Stanowisko ds. obronnych i dowodów osobistych
° Stanowisko ds. obsługi informatycznej i ochrony środowiska
° Stanowisko ds. obsługi kasowej
° Stanowisko ds. oświaty gminnej
° Stanowisko ds. płacowych
° Stanowisko ds. urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności
° Stanowisko ds. wymiaru i opłat
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wybory
Petycje
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek"
Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w gminie Ostrówek"
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Stanowiska jednoosobowe > Stanowisko ds. oświaty gminnej strona główna 

Stanowisko ds. oświaty gminnej

Podinspektor ds. oświaty gminnej Magdalena Gałęza pok. 15

Prowadzenie spraw wynikających z zadań na zajmowanym stanowisku:

1/ przygotowywanie w uzgodnieniu z Kuratorem Oświaty projektu uchwały dotyczącej planu sieci szkół i przedszkoli,
2/ zapewnienie szkołom, przedszkolu warunków działania, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
3/ wyposażanie przedszkola i szkół w pomoce dydaktyczne i sprzęt, niezbędny do realizacji programów nauczania, wychowania i opieki, oraz innych zadań statutowych,
4/ obsługa administracyjna i organizacyjna szkół i przedszkola,
5/ współdziałanie z dyrektorami szkół i przedszkola w przygotowywaniu projektów organizacyjnych szkół i przedszkola na nowy rok szkolny,
6/ przygotowywanie i organizacja konkursów na stanowisko dyrektora szkoły i przedszkola,
7/ przygotowywanie projektu uchwały w sprawie opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę przedszkoli,
8/ organizacja dowożenia uczniów do szkół, jeżeli odległość do szkoły, w której obwodzie dziecko mieszka, jest większa od odległości ustalonej w ustawie o systemie oświaty lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej,
9/ przygotowywanie umowy o najem lokalu mieszkalnego dla nauczycieli,
10/ przydzielanie nauczycielom działki o powierzchni nie większej niż 0,25 ha, o ile grunty szkolne nie są wystarczające do realizacji uprawnień nauczycieli do użytkowania działki,
11/ ewidencja przedmiotów nietrwałych,
12/ sporządzanie przelewów jednostek oświatowych,
13/ zaopatrzenie kotłowni Urzędu Gminy w opał,
14/ nadzór nad przeprowadzaniem remontów w szkołach,
15/ prowadzenie dokumentacji dotyczących dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli,
16/ zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjne, zakup inwentarza ruchomego, materiałów i pomocy biurowej oraz konserwacja inwentarza biurowego,
17/ zaopatrzenie Urzędu Gminy i podmiotów organizacyjnych w herbatę i środki czystości,
18/ prenumerata czasopism,
19/ opłacanie abonamentu RTV,
20/ sprawy dotyczące p. poż. w Urzędzie.

 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:15:49 Informację zaktualizowano 2017-05-23 12:30:25, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku