Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
° Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
° Stanowisko ds. gospodarki wodnej
° Stanowisko ds. inkasa i opłat
° Stanowisko ds. inwestycji i dróg gminnych
° Stanowisko ds. księgowości budżetowej
° Stanowisko ds. księgowości oświatowej
° Stanowisko ds. obronnych i dowodów osobistych
° Stanowisko ds. obsługi informatycznej i ochrony środowiska
° Stanowisko ds. obsługi kasowej
° Stanowisko ds. oświaty gminnej
° Stanowisko ds. płacowych
° Stanowisko ds. urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności
° Stanowisko ds. wymiaru i opłat
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wybory
Petycje
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek"
Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w gminie Ostrówek"
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Stanowiska jednoosobowe > Stanowisko ds. obronnych i dowodów osobistych strona główna 

Stanowisko ds. obronnych i dowodów osobistych
Inspektor ds. obronnych i dowodów osobistych Leszek Bak pok. 3

Prowadzenie spraw wynikających z realizacji zadań na zajmowanym
stanowisku:

1/ planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej na
terenie Gminy,
2/ opracowywanie i aktualizowanie przy udziale jednostek równorzędnych
i innych zainteresowanych instytucji stopnia podstawowego planu OC
Gminy oraz innych dokumentów dotyczących przygotowania i działania
OC na terenie Gminy,
3/ przygotowanie organizacyjno ? mobilizacyjnego rozwinięcia OC,
4/ przygotowanie i szkolenie systemu alarmowania i ostrzegania na terenie
Gminy,
5/ sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i zapewnieniem
funkcjonowania budowli obronnych,
6/ sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem i realizacją zaciemnienia
i wygaszania oświetlenia na terenie Gminy,
7/ realizowanie przedsięwzięć związanych z udziałem sił i środków OC
w zapobieganiu i likwidacji klęsk żywiołowych oraz prowadzenie akcji
ratunkowych w rejonie porażenia,
8/ tworzenie formacji obrony cywilnej,
9/ przeznaczanie na stanowiska komendantów formacji obrony cywilnej,
10/ nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
11/ prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej,
12/ przygotowywanie decyzji w sprawie zajęcia nieruchomości Gminy na
zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych,
13/ przeprowadzanie rejestracji przedpoborowej,
14/ opracowywanie projektów wystąpień Wójta do WKU o wycofanie karty
powołania,
15/ nakładanie grzywny albo zarządzenie przymusowego doprowadzenia
przez policję do Urzędu w cele rejestracji przedpoborowych,
16/ wysyłanie wezwań imiennych do rejestracji i poboru,
17/ przygotowywanie dokumentów w związku z wystąpieniem o odroczenie,
18/ orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierzy oraz osób
spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej bezpośredniej
opieki nad członkiem rodziny oraz uznaniu za posiadającego na
wyłącznym utrzymaniu członka rodzinny,
19/ pokrywanie należności mieszkaniowych oraz opłat eksploatacyjnych
żołnierzom i osobom spełniającym zastępczo obowiązek służby
wojskowej, uznanym za jedynych żywicieli rodzin oraz żołnierzom
samotnym,
20/ uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb sił zbrojnych i obrony
cywilnej przekazywanych przez organy wojskowe,
21/ przyjmowanie zgłoszeń o wykrytych niewypałach,
22/ informowanie właściwej jednostki saperskiej o wykryciu niewypału,
23/ czuwanie nad właściwym zabezpieczeniem miejsc zalegania niewypału
do czasu przybycia jednostki saperskiej,
24/ wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość,
25/ przeprowadzanie szkoleń pracowników w zakresie ochrony tajemnicy
służbowej,
26/ zabezpieczenie i ochrona mienia w Urzędzie,
27/ wykonywanie funkcji ?administratora bezpieczeństwa informacji?
wynikającej z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych.


 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:14:49, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku