Biuletyn Informacji Publicznej  Gminy Ostrówek   www.ostrowekgmina.pl
Dane
Gmina
Urząd Gminy
Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego
Nabór na wolne stanowiska pracy
Informacje bieżące
Organy
Rada
Komisje Rady
Wójt
Sekratarz
Skarbnik
Referat ogólno-administracyjny
Stanowiska jednoosobowe
° Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
° Stanowisko ds. gospodarki wodnej
° Stanowisko ds. inkasa i opłat
° Stanowisko ds. inwestycji i dróg gminnych
° Stanowisko ds. księgowości budżetowej
° Stanowisko ds. księgowości oświatowej
° Stanowisko ds. obronnych i dowodów osobistych
° Stanowisko ds. obsługi informatycznej i ochrony środowiska
° Stanowisko ds. obsługi kasowej
° Stanowisko ds. oświaty gminnej
° Stanowisko ds. płacowych
° Stanowisko ds. urzędu stanu cywilnego i ewidencji ludności
° Stanowisko ds. wymiaru i opłat
Prawo lokalne
Statuty
Uchwały Rady
Protokoły z sesji Rady Gminy Ostrówek
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Podatki i opłaty
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Informacje o Środowisku
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Strategia rozwoju gminy Ostrówek
Działalność regulowana
Zgromadzenia
Konsultacje
Pozostałe
Zamówienia Publiczne
Ogłoszenia Przetargów
Wyniki Przetargów
Planowane zamówienia publiczne
Załatwianie Spraw
Skrzynka Podawcza
Procedury przyjmowania i załatwiania spraw (formularze)
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Oświadczenia majątkowe
Informacje nieudostępnione
Wybory
Petycje
Projekt "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Ostrówek"
Projekt "Odnawialne źródła energii szansą na czyste powietrze w gminie Ostrówek"
Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Stanowiska jednoosobowe > Stanowisko ds. gospodarki komunalnej strona główna 

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej

Podinspektor ds. gospodarki komunalnej Małgorzata Stępień pok. 20

Prowadzenie spraw wynikających z zadań na zajmowanym stanowisku

1/ w zakresie planowania przestrzennego:
a/ przygotowywanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy,
b/ uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy z organami właściwymi do uzgadniania miejscowych planówzagospodarowania przestrzennego,

c/ przygotowywanie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określeniu granic obszaru objętego planem, przedmiotu i zakresu jego ustaleń,
d/ ogłaszanie w miejscowej prasie oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty, o przystąpieniu do sporządzania planu ,
e/ uzgadnianie projektu planu z organami właściwymi do uzgadniania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wojewodą, zarządami sąsiednich gmin oraz organami wojskowymi, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa w zakresie ich właściwości,
f/ zawiadamianie na piśmie o terminie wyłożenia projektu planu właścicieli nieruchomości, których interes prawny może być naruszony oraz osób, których wnioski dotyczące planu, nie zostały uwzględnione,
g/ wykładanie projektu planu do publicznego wglądu,
h/ rozpatrywanie protestów i zarzutów wniesionych do projektu planu i przedstawianie ich Radzie Gminy,
i/ przygotowywanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmian,
j/ wydawanie wypisów i wyrysów z planu,
k/ dokonywanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przedstawianie Radzie Gminy, co najmniej raz w okresie kadencji, wyników tej oceny,
l/ przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
2/ wydawanie postanowienia o zgodności proponowanego podziału nieruchomości
z ustaleniami planu miejscowego,
3/ przygotowywanie kalkulacji cen na wynajem lokali komunalnych,
4/ zarządzanie obiektami budowlanymi stanowiącymi własność lub współwłasność
organów samorządu terytorialnego,
5/ przygotowywanie projektów umów na wynajem lokali komunalnych,
6/ prowadzenie ewidencji budynków komunalnych Gminy,
7/ prowadzenie ksiąg obiektów budowlanych dla budynków stanowiących własność gminy oraz przeprowadzanie okresowych badań technicznych wymaganych przepisami prawa,
8/ rozliczanie zużycia energii elektrycznej w obiektach gminnych oraz prowadzenie rejestru zużycia energii elektrycznej oświetlenia ulicznego,
9/ prowadzenie całokształtu spraw związanych z przygotowaniem, zlecaniem i realizacją inwestycji i remontów oświatowych, przy zachowaniu procedur przewidzianych ustawą o zamówieniach publicznych oraz Prawa budowlanego,
10/ koordynowanie, organizowanie i dokumentowanie zamówień publicznych w
zakresie inwestycji i remontów oświatowych,
11/przygotowanie realizacji inwestycji i remontów oświatowych pod względem formalnoprawnym :
a/ przygotowanie uchwały o rozpoczęciu zadania inwestycyjnego,
b/ wybór dostawcy/wykonawcy w trybie określonym ustawą o zamówieniach publicznych,
c/ przygotowanie projektu umowy z dostawcą/wykonawcą,
d/ uzgadnianie z wykonawcą harmonogramu robót,
12/czuwanie nad właściwym przebiegiem realizacji inwestycji i remontów oświatowych prowadzonych systemem zleconym:
a/ kontrolowanie zgodności wykonywanych robót z projektem, kosztorysem oraz zawartą umową,
b/ kontrolowanie jakości wykonywanych robót z obowiązującymi normami prawnymi i przepisami techniczno  budowlanymi,
c/ współpraca z kierownikiem budowy oraz inspektorem nadzoru,
13/ czuwanie nad właściwym zakończeniem i rozliczeniem prowadzonych inwestycji
i remontów oświatowych, a w szczególności:
a/ rozliczanie inwestycji pod względem rzeczowym,
b/ sprawdzanie kompletności przedstawionych przez wykonawcę dokumentów,
c/ uczestniczenie w przekazaniu inwestycji do odbioru końcowego,
14/ organizacja, prowadzenie i nadzór nad realizacją remontów obiektów oświatowych prowadzonych systemem gospodarczym:
a/ zakup materiałów i usług niezbędnych do wykonania remontów zgodnie
z ustawą o zamówieniach publicznych,
b/ sprawowanie nadzoru technicznego nad jakością prowadzonych prac,
c/ sporządzenie protokołu odbioru końcowego,
d/ końcowe rozliczeni remontów pod względem rzeczowym,
15/ sporządzanie sprawozdań z realizacji inwestycji,
16/ rozliczanie z kart drogowych traktorzystów,
17/ sprawowanie opieki nad grobami, cmentarzami wojennymi i pomnikami,
18/ sporządzanie faktur za wykonane usługi,
19/ prowadzenie rejestru sprzedaży towarów i usług w zakresie czynszów, dzierżaw
i usług wynikających z zajmowanego stanowiska pracy.


 
Data wprowadzenia informacji 2011-12-05 12:12:26 Informację zaktualizowano 2016-02-24 08:34:52, wprowadzający: Admin PBIP
wersja do druku